Vysazení imunosupresivní terapie u nemocných s proliferativní lupusovou nefritidou

Moroni G, Gallelli B, Quaglini S, Banfi G, Rivolta E, Messa P, Ponticelli C.: Withdrawal of therapy in patiens with proliferative lupus nephritis: long-term followup. Nephrol Dial Transplant 2006;21:1541–1548.

Autoři článku si dali za úkol posoudit možnost vysazení imunosupresivní terapie u nemocných s proliferativními formami lupusové nefritidy (LN) z retrospektivně vyhodnocených dat.

Obecně panuje shoda v tom, že z hlediska zabránění ireverzibilního poškození renálního parenchymu je nezbytné včas odhalit nastupující relaps LN, a ten pak agresivně léčit. Řada studií totiž potvrzuje, že opakované relapsy LN jsou velmi silným prediktorem progrese renální insuficience. Poměrně dobře jsou v současné době nastaveny režimy pro indukční léčbu a délku jejího trvání (4–6 měsíců). Na druhou stranu velmi mlhavě jsou definovány režimy pro udržovací léčbu, především z hlediska délky jejího trvání. Dlouhodobá léčba totiž nemocné ohrožuje vedlejšími účinky, které jsou s jejím užíváním spojeny. Týká se to jak kortikosteroidů, tak alkylačních látek či inhibitorů syntézy purinů a pyrimidinů. Je známo, že nemocní se SLE mají zvýšenou incidenci kardiovaskulárních onemocnění, a to jak z důvodu možné přítomnosti antifosfolipidového syndromu, tak především předčasného výskytu aterosklerózy. Pravděpodobnost vzniku akutního infarktu myokardu je u nemocných se SLE obecně pětkrát vyšší, u mladých žen pak až 50krát vyšší v porovnání s věkově odpovídající zdravou populací. A právě vznik aterosklerózy negativně ovlivňuje dlouhodobá kortikoterapie. Navíc je spojena s rizikem dalších známých komplikací (diabetes mellitus, myopatie, oční postižení, osteoporóza, hypertenze). Cytotoxické léky kromě myelotoxického účinku mohou významně ovlivňovat fertilitu těchto mladých pacientek.

Do studie bylo zařazeno 32 z celkového počtu 102 nemocných s lupusovou nefritidou, kteří byli na pracovišti autorů sledováni od roku 1973. U čtyř nemocných byla v biopsii kromě proliferativních forem LN III. a IV. typu zjištěna také spoluúčast neproliferativní nefritidy V. typu. Pacienti (průměrný věk 26 let, 2 muži/30žen), u nichž byla kortikoterapie a/nebo cytotoxická léčba postupně vysazována, museli splňovat nejméně šest měsíců kritéria kompletní či parciální remise onemocnění: inaktivní LN (normální sérové koncentrace kreatininu, proteinurie < 1 g/den, neaktivní močový sediment) a bez známek extrarenálního postižení. Pacienti byli rozděleni do skupiny 1 (po celou dobu sledování nevyvinuli relaps), skupiny 2 (vyvinuli renální relaps) a skupiny 3 (kontrolní skupina z těch nemocných, u nichž terapie nemohla být vysazena).

Nefritický relaps byl definován jako vzestup sérové koncentrace kreatininu o více než 30 % oproti předcházejícím hodnotám spolu s aktivním močovým sedimentem a jakýmkoli vzestupem proteinurie. Jako nefrotický relaps byl označován vzestup proteinurie o více než 2 g/den, pokud vstupně byla < 3,5 g/den, či došlo ke zdvojnásobení proteinurie v případě, že vstupně byla > 3,5 g/den, za současně stabilní renální funkce. Renální selhání bylo definováno jako zdvojnásobení sérové koncentrace kreatininu trvající déle než šest měsíců při hodnotě > 176 μmol/l. Naopak kompletní remise byla definována jako sérová koncentrace kreatininu < 100 μmol/l, proteinurie < 0,2 g/den a negativní močový sediment. Parciální remise se od kompletní lišila jen velikostí proteinurie, která byla v rozmezí 0,2–2,0 g/den.

Imunosupresivní léčba byla vysazena u 32 nemocných v průměru po 38 měsících od provedení renální biopsie. V té době bylo 24 nemocných v kompletní remisi, zbylých osm mělo medián proteinurie 1,05 g/den. Následně byli nemocní sledováni v průměru 203 měsíců. Kritéria pro zařazení do skupiny jedna splnilo celkem 15 nemocných. Ve skupině dvě bylo 17 pacientů, medián doby do vzniku relapsu byl 34 měsíců. S ohledem na charakter relapsů bylo pět nefritických, osm nefrotických a čtyři extra-renální. Celkem byly pozorovány dva faktory, jimiž se obě skupiny významně lišily: jednak celkovou dobou trvání léčby, jednak celkovou dobou trvání remise. Ve skupině 1 (bez relapsu) trvala celková doba léčby 57 měsíců oproti 30 měsícům ve skupině 2 (s relapsem) (p < 0,009), a celková doba trvání remise byla v první skupině 24 měsíců oproti 12 měsícům ve skupině druhé (p < 0,02). Určitý vliv zde mohlo sehrát i to, že ve skupině 2 bylo méně nemocných léčeno kombinovanou imunosupresivní terapií (jen 59 % vs. 93 % ve skupině 1). Léčba kortikosteroidy byla srovnatelná jak co do typu, tak dávek podávaných preparátů. Při pokračování sledování zůstalo 12 nemocných ve skupině jedna v kompletní remisi, dva nemocní měli malou proteinurii a jedna nemocná zemřela (krvácení do mozku při pozitivitě antifosfolipidových protilátek). U skupiny dvě, kde byla po vzniku relapsu zahájena kombinovaná imunosupresivní léčba, se v dalším sledování 14 nemocných dostalo opět do kompletní remise, jeden nemocný měl malou proteinurii, u jednoho došlo ke zdvojnásobení sérové koncentrace kreatininu i přes léčbu a jedna nemocná zemřela (na následky sekundárního karcinomu prsu).

Komentář

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, panuje všeobecná shoda v délce trvání indukční terapie u nemocných s proliferativními formami LN (4–6 měsíců). Následně by nemocní, z nichž většina dosáhne kompletní či parciální remise, měli být převedeni na udržovací terapii. Řada studií publikovaných v současnosti léčí nemocné v udržovací fázi 24 (Ginzler et al., 2005), resp. 36 měsíců (Contreras et al, 2004). Houssiau ve svém přehledovém článku o terapeutických přístupech k nemocným s LN nedává jednoznačnou odpověď na délku podávání udržovací terapie, nicméně nepřímo z práce vyplývá, že nemocní profitují z dlouhodobé (≥ 5 let) udržovací terapie, která stabilizuje renální funkci a do určité míry i močové nálezy (Houssiau, 2004). Dlouhodobá kombinovaná imunosuprese je ale nepochybně spojena s řadou nežádoucích účinků.

Podobnou otázkou jako autoři článku se zabývali také Grootscholtenová a spol. ve své metaanalýze (2006). Autoři zde z řady prací zkalkulovali četnost renálních relapsů na 4 až 20/100 pacientů za rok. Tento velký rozptyl relapsů samozřejmě závisel na postavení jednotlivých studií a délce sledování. Výskyt relapsů byl ovlivněn několika faktory: 1) indukční léčbou: větší riziko relapsů u nemocných léčených jen monoterapií kortikoidy v porovnání s léčbou kombinací prednison a cyklofosmamid; 2) iniciální odpovědí na léčbu: větší riziko relapsu u nemocných, kteří dosáhli jen parciální remise v porovnání s kompletními remisemi; 3) demografickými daty: větší riziko relapsů u mladších nemocných, černochů a žen; 4) histologickými parametry: větší incidence relapsů u nemocných s vysokým indexem aktivity/chronicity ve vstupní renální biopsii. Pokud bychom chtěli přistoupit k vysazování terapie, pak je nutné nemocné pečlivě kontrolovat. Kromě renálních parametrů a močových nálezů je vhodná častá kontrola imunologických parametrů aktivity onemocnění, a to složek komplementu C3 a C4 a anti-dsDNA. V současné době se také jeví velmi užitečným stanovování koncentrace anti-C1q protilátek, které jsou velmi citlivým ukazatelem renální aktivity. V závěru dává autorka doporučení, že ukončení imunosupresivní terapie u nemocných bělošského původu s proliferativní formou LN je možné za předpokladu, že byli léčeni po dobu minimálně pěti let od stanovení diagnózy LN, že dosáhli současně jak klinické, tak laboratorní remise (a to včetně imunologické). Vysazování terapie musí být velmi pozvolné. Tyto předpoklady splní pravděpodobně jedna třetina z těchto nemocných. Další třetina ale i přes terapii pozvolna progreduje do chronické renální insuficience s postupnou ztrátou renální funkce.

Literatura