Kombinovaná terapie arteriální hypertenze

Neutel JM.: The role of combination therapy in the management of hypertension. Nephrol Dial Transplant 2006;21:1469-1473.

Velké metaanalýzy hypertenzních pacientů jasně prokazují, že vzestup systolického TK v každé věkové skupině je spojen s velmi výrazným vzestupem kardiovaskulárního nemoci (Lewington, 2002). Při každém zvýšení systolického TK o 20 mm Hg či zvýšení diastolického TK o 10 mm Hg se zdvojnásobuje riziko kardiovaskulárního onemocnění. A naopak – výsledky metaanalýz studií zabývajících se léčbou systolické hypertenze prokázaly, že snížení systolického TK o každých 20 mm Hg je provázeno snížením kardiovaskulární nemoci zhruba o 40–45 % (Staessen, 2001). Z uvedených údajů vyplývá význam arteriální hypertenze pro kardiovaskulární riziko i příznivý dopad léčby hypertenze pro snížení tohoto rizika. Navzdory těmto nálezům ukazují dostupné epidemiologické údaje z celého světa, že TK < 140/90 mm Hg dosahuje méně než jedna třetina nemocných s arteriální hypertenzí. Jde o nemocné, u nichž byla stanovena diagnóza arteriální hypertenze a také zahájena její léčba, avšak z určitých důvodů byla kontrola hypertenze ponechána na neuspokojivých hodnotách.

Příčiny neuspokojivé kontroly arteriální hypertenze: V současné době je k dispozici více než 125 antihypertenzních léků, a to léků velmi účinných. Je tedy otázkou, proč zůstává kontrola hypertenze na této neuspokojivé úrovni a v čem bychom měli změnit náš přístup, aby se tento stav změnil. Jednou z možných příčin neuspokojivé kontroly arteriální hypertenze je dosud používaný princip odstupňované léčby, resp. léčby hypertenze postupnými kroky („stepped care approach“). V rámci tohoto léčebného přístupu k chronicky nemocným je doporučena léčba omezeným počtem léků v co nejnižším dávkování. Ačkoli je tento koncept v platnosti nejméně posledních 30 let, lze z dosavadních výsledků kontroly hypertenze (tj. zlepšení kontroly hypertenze za uvedené období pouze o 5 %) rozumně soudit, že nesplnil očekávání a selhal. Důvod selhání spočívá v mechanismu protichůdného působení žádoucích vs. nežádoucích účinků léku, který se uplatňuje při zvyšování dávky antihypertenziva. V závislosti na vazbě dávka – účinek je klinik v rámci konceptu odstupňované léčby nucen při zvyšování dávky antihypertenziva zvolit ten důležitější přínos daného léku (dosažení antihypertenzního účinku vs. vyšší výskyt nežádoucích účinků). Často je tak adekvátní kontrola arteriální hypertenze obětována na úkor zachování nežádoucích účinků na přijatelné úrovni.

Řešení: kombinovaná léčba – větší účinnost: Řešení uvedeného problému spočívá v uplatnění kombinované léčby. Z hlediska účinnosti lze uvést, že použití kombinace dvou antihypertenzních látek je vždy spojeno s větším účinkem než podání jedné látky ve vysoké dávce. Jako příklad lze uvést kombinaci malé dávky hydrochlorothiazdu (HCT) (6,25 mg) + malé dávky bisoprololu (10 mg), která je účinnější než každá z obou samostatných látek podaných samostatně ve vysoké dávce (HCT 25 mg či bisoprolol 40 mg) (Frishman, 1994). Podobné výsledky lze pozorovat při porovnání kombinace některého blokátoru receptorů pro angiotensin II (ARB) + malé dávky HCT (12,5 mg) versus vysoké dávky ARB v monoterapii (Chrysant, 2004). Pro klinické účely je důležité zjištění, že použití kombinace komplementárních látek (pro léčbu hypertenze) je zhruba trojnásobně výhodnější v porovnání se zvyšováním jedné látky použité v monoterapii.

Kombinovaná léčba – menší počet nežádoucích účinků: Použití kombinované léčby je provázeno stejným či menším počtem nežádoucích účinků než při použití jedné látky o vyšší dávce v monoterapii. Zatímco např. užití beta-blokátorů či diuretik ve vyšších dávkách je spojeno s výskytem značného počtu nežádoucích účinků, vede kombinace těchto léků k výraznému poklesu TK při výskytu nežádoucích účinků s četností srovnatelnou s podáním placeba. Přidání inhibitoru ACE do kombinace k blokátoru kalciového kanálu dihydropyridinového typu vede ke snížení výskytu otoků, a to přes větší pokles TK, než při podání blokátoru kalciového kanálu v monoterapii (zprostředkováno snížením kapilárního tlaku při kombinované léčbě). Podobně mohou být nežádoucí metabolické účinky diuretik zmírněny po přidání ARB či inhibitorů ACE. Za určitých okolností lze tak složením látek v kombinaci dosáhnout, aby byl vektor účinku a bezpečnosti zamířen při podání léčby stejným směrem.

Role fixních terapií: Tento koncept umožnil použít vyšší dávky fixních kombinací. Zatímco běžná dávka HCT užitého v monoterapii nepřesahuje obvykle 12,5 mg, obsahují mnohé nové fixní kombinace antihypertenzních látek HCT v dávce 25 mg. Ukázalo se totiž, že přidáním 12,5 mg HCT ke stávající kombinaci inhibitor ACE + HCT (v dávce 12,5 mg) lze dosáhnout dalšího výrazného poklesu TK při přijatelném vzestupu nežádoucích účinků. Compliance u nemocných léčených fixní kombinační léčbou bývá zvýšená v důsledku jednoduššího léčebného režimu (jednodušší dávkování nebo menší počet užívaných tablet). Další výhodou je skutečnost, že díky rychlejší úpravě arteriální hypertenze lze dosáhnout časnější redukce kardiovaskulárních příhod.

Je obava z nadměrné léčby oprávněná? V praxi je často snížení TK do rozmezí normálních hodnot vnímáno jako zcela uspokojivý výsledek antihypertenzní léčby. Ve světle údajů zdůrazňujících potřebu docílit nízkých hodnot TK, coby předpokladu prevence kardiovaskulárních příhod, se jeví kombinace léků jako velmi dobře odůvodnitelná, pokud přispěje k uspokojivé kontrole hypertenze, často s hodnotami TK nižšími, než jakých by bylo možno dosáhnout pouhou monoterapií.

Komentář

Skutečnost, že zvýšené hodnoty TK představují pro nemocné významné kardiovaskulární riziko, dokazuje řada studií. Ve studii UKDPS byly léčeny dvě skupiny nemocných diabetiků s arteriální hypertenzí – jedna s adekvátní kontrolou TK a druhá s neuspokojivými hodnotami TK. Rozdíl v dosažených hodnotách TK mezi oběma skupinami byl 10/5 mm Hg. I přes tento zdánlivě nevelký rozdíl v úrovni kompenzace TK byl rozdíl ve výskytu kardiovaskulárních komplikací značný – ve skupině s uspokojivou kontrolou hypertenze vzniklo o 44 % cévních mozkových příhod (CMP) a o 21 % infarktů myokardu (IM) méně než ve skupině nemocných léčených méně intenzivně. Podobně příznivý trend bylo možno pozorovat ve studii HOT (resp. její diabetické větvi), kde při každém poklesu diastolického TK o 2 mm Hg se snížil počet kardiovaskulárních příhod (CMP o 10 % a koronárních příhod o 7 %) ((Hansson, 1998). Tyto trendy se samozřejmě promítají do (stále se snižujících) cílových hodnot TK, která jsou součástí doporučení pro léčbu hypertenze vytvářených pod záštitou World Health Organization-International Society of Hypertension (WHO-ISH) a dalších odborných organizací.

Důvodů, které způsobují, že skutečná situace v klinické praxi se do značné míry liší či nedosahuje hodnot doporučovaných v rámci guidelines, je řada. Uplatňují se faktory subjektivní i objektivní povahy, které byly či jsou předmětem mnoha analýz. Významný podíl na (ne)dodržení optimální korekce TK má jistě i konkrétní taktika farmakologické léčby. Spolu s potřebou dosáhnout podstatně nižších cílových hodnot TK než v minulosti a zřetelně se rozšiřující paletou antihypertenzních látek nabývá charakter volby antihypertenziva první volby nových rozměrů. Mnohem více než v minulosti je třeba k uspokojení potřeb vázaných na uspokojivou kompenzaci TK (v souladu s dnešními požadavky na relativně nízké cílové hodnoty TK) sáhnout ke kombinované léčbě. Na druhé straně lze mnohem snáze než v minulosti takovou (kombinovanou) léčbu, která by zaručila dobrou snášenlivost z hlediska výskytu nežádoucích účinků a která by také splňovala některé specifické požadavky (např. nefroprotektivitu u nemocných s chronickou nefropatií, přednostně poskytovanou inhibitory ACE nebo ARB), pacientovi poskytnout.

Co brání širšímu uplatnění kombinované antihypertenzivní léčby? K nejdůležitějším příčinám patří patrně určitý konzervatismus a tradiční přístup k odstupňované léčbě arteriální hypertenze, podepřený nezřídka dlouhodobou zkušeností. K tomu, aby byla taktika kombinované léčby více používána, je nezbytné, aby byly dostatečně známy a vyzdviženy ty výhodné kombinace léků, v jejichž rámci lze kombinací docílit zvýšené účinnosti za cenu malého zvýšení nežádoucích účinků (či lépe za neutrálního/ příznivého působení na vedlejší účinky). Je nutno zdůraznit, že ne všechny kombinace antihypertenziv mají tyto vlastnosti. Obava z možných negativních dopadů některých kombinací antihypertenzních léků je patrně jedním z důvodů určité zdrženlivosti vůči aplikaci kombinované léčby.

Závěrem: Použití kombinované léčby v první linii léčby arteriální hypertenze představuje významný prostředek, jak lze docílit účinnější kontroly hypertenze ve srovnání s tradiční taktikou odstupňované antihypertenzní léčby, a zasluhuje si proto zvýšenou pozornost.