Březen v The New England Journal of Medicine

Serruys PW, Morice M-C, Kappetein AP, et al., for the SYNTAX Investigators. Percutaneous coronary intervention versus coronary-artery bypass grafting for severe coronary artery disease. N Engl J Med 2009;360:961–972.

Celkem 1 800 nemocných s nemocí tří tepen nebo se stenózou levé hlavní koronární arterie bylo randomizováno v poměru 1 : 1 k léčbě revaskularizací pomocí CABG nebo perkutánní koronární intervencí. Primárním sledovaným ukazatelem studie byly hlavní kardiální nebo cerebrovaskulární komplikace (úmrtí z jakýchkoli příčin, iktus, infarkt myokardu anebo opakovaná revaskularizace během 12 měsíců po úvodní revaskularizaci). Obě skupiny nemocných byly podobné v předoperačních parametrech. Hlavní kardiální anebo cerebrovaskulární komplikace do 12 měsíců byly vyšší ve skupině s PCI (17,8 % vs. 12,4 %; p = 0,002), zvláště pro vyšší výskyt opakovaných revaskularizací (13,5 % vs. 5,9 %; p < 0,001). Výskyt úmrtí a infarktů myokardu byl stejný, ve skupině léčené CABG byl vyšší výskyt iktů (2,2 %, vs. 0,6 % u PCI; p = 0,003). Autoři uzavírají, že nemoc tří tepen nebo stenóza levé hlavní koronární arterie má být nadále léčena chirurgickou revaskularizací.

Guan N, Fan Q, Ding J, et al. Melamine-contaminated powdered formula and urolithiasis in young children. N Engl J Med 2009;360:1067–1074.

Kontaminace dětských výrobků melaminem v Číně byla spojena se vznikem urolitiázy. Vyšetřeno bylo 421 nemocných dětí do 36 měsíců věku, které požily kontaminované přípravky. Rodiče dětí vyplnili dotazník a u dětí byla vyšetřena moč, funkce ledvin a jater, poměr kalcia ke kreatininu a bylo provedeno ultrazvukové vyšetření ledvin. Kontaminované mléčné výrobky byly rozděleny na ty s vysokým obsahem melaminu (> 500 ppm), středním (< 150 ppm) nebo žádným obsahem melaminu. Žádný přípravek neobsahoval 150–500 ppm melaminu, a proto tato skupina hodnocena nebyla.

U 50 dětí se vyskytla urolitiáza, u 112 dětí bylo vysloveno podezření na urolitiázu. Mezi dětmi s urolitiázou mělo 5,9 % hematurii a 2,9 % leukocyturii; tyto nálezy se nelišily od nálezů u dětí, u nichž byla urolitiáza pouze suspektní anebo se litiáza u nich nevyskytla. Abnormální renální funkce mělo 9,8 % dětí s litiázou, tubulární léze nebyla zjištěna. Děti, které požily přípravky s vysokým obsahem melaminu, měly oproti ostatním dětem sedmkrát vyšší riziko vzniku urolitiázy. Předčasně narozené děti měly 4,5násobně vyšší riziko vzniku litiázy oproti dětem narozeným v termínu. Klinické projevy urolitiázy nebyly typické a onemocnění probíhalo většinou asymptomaticky. Pouze u třech nemocných se litiáza manifestovala oligurií. Autoři doporučují dlouhodobé sledování dětí, které požily melaminem kontaminované mléčné produkty.

Rees MA, Kopke JE, Pelletier RP. Brief report. A nonsimultaneous, extended, altruistic-donor chain. N Engl J Med 2009;360:1096–1101.

Autoři popisují pozoruhodný řetěz deseti transplantací ledvin od žijících dárců, které byly iniciovány v roce 2007 jediným altruistickým dárcem a které proběhly s pomocí dvou velkých registrů zkřížených transplantací. Na těchto transplantacích se podílelo celkem šest transplantačních center v pěti státech USA. V pěti případech byly transplantace uskutečněny simultánně. V ostatních případech byly transplantace ledvin provedeny během dalších pěti měsíců vždy pomocí dárců, kteří byli využiti pro nově registrované příjemce, pro které nebyl v rodině nalezen kompatibilní dárce.

Komentář

Komentář k Serruys PW, et al. a Guan N, et al.

V září 2008 byl v Číně objeven melamin v mléce, nejprve v sušeném mléce pro dětskou výživu. Počet dětí, které kvůli melaminem kontaminovanému mléku měly zdravotní potíže, dosáhl 94 000; 47 000 dětí bylo hospitalizováno a čtyři děti zemřely. Více než 80 % nemocných bylo mladších než dva roky. Později byl melamin prokázán i v konzumním mléce a dalších mléčných výrobcích celé řady výrobců.

Melamin je 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin. Je to organická sloučenina, která se používá při výrobě umělých hmot a průmyslových hnojiv. Melamin se ve vodě rozpouští jen velmi málo. Obsahuje 66 % dusíku. Asi z tohoto důvodu je někdy nezákonně přidáván do potravin, aby maskoval nedostatečný obsah bílkovin. V literatuře lze nalézt podobné otravy pouze ve veterinární medicíně, kde byly popsány žlutavé močové kameny u psů, kteří požili kontaminovanou potravu, rovněž dovezenou z Číny (1). Výše uvedená studie tak představuje pouze zlomek z celé tragédie. Cenná je ale v tom, že se autoři pokusili charakterizovat rizikové faktory a projevy litiázy u otrávených dětí. Kromě urolitiázy může vést otrava melaminem také k nádorovému bujení, a proto by měly být všechny otrávené děti dlouhodobě sledovány.

Komentář k Rees MA, et al.

Prof. Montgomery se svým týmem demonstroval v tomto sdělení nové možnosti, jak využít stávajících registrů čekatelů pro zkřížené transplantace, které nemusejí nutně proběhnout najednou, ale tak, že se k již existujícím žijícím dárcům přiřadí nově registrovaní příjemci. V ČR jsou dosud prováděny zkřížené transplantace simultánně v jedné době u dvou dvojic dárce-příjemce. Pro to, aby byl proveden výše popsaný řetěz transplantací, je potřeba nalézt altruistického dárce, který věnuje ledvinu komukoli a nemá svého příjemce. V IKEM byla transplantace od altruistického dárce provedena zatím pouze jednou.

  • Kategorie: Komentované články