Testové otázky: Přesvědčte se, jak pozorně jste četli toto číslo – zkuste zodpovědět naše otázky

TTP/HUS – novinky v patogenezi a současná doporučení pro léčbu

1. Jak se jmenuje metaloproteáza, jejíž deficit hraje klíčovou roli v patogenezi TTP?

 1. desintegrin
 2. ADAMTS13
 3. ADAMTS15

2. Jaké množství trombocytů je třeba dosáhnout, abychom mohli přerušit denní provádění plazmaferéz u TTP?

 1. > 50 × 109/l
 2. > 100 × 109/l
 3. > 150 × 109/l

Chronické selhání ledvin u příjemců ledvinného štěpu

3. Mezi rizikové faktory vzniku diabetu po transplantaci nepatří:

 1. obezita
 2. léčba tacrolimem
 3. věk
 4. léčba cyklosporinem A

Potransplantační diabetes mellitus – srovnání cyklosporinu A a tacrolimu

4. Léčba tacrolimem na rozdíl od cyklosporinu A:

 1. je spojena s rizikem vzniku hypercholesterolémie
 2. snižuje sekreci inzulinu
 3. zvyšuje inzulinovou rezistenci
 4. nevede k lepší renální funkci

5. Nemocní po transplantaci ledviny ve stadiu 5T CKD dle KDOQI:

 1. mají GFR měřenou pomocí clearance inulinu < 0,25 ml/s
 2. mají GFR odhadnutou podle vzorce MDRD < 0,25 ml/s
 3. mají GFR měřenou pomocí clearance kreatininu < 0,25 m/s
 4. mají hodnoty kreatininu v séru > 300 μmol/l

Vysoká incidence chronického selhání ledvin v souvislosti s aneurysmatem aorty

6. Nezávislé rizikové faktory pro vývoj CHSL představují u nemocných s AA, kteří podstupují intervenční zákrok:

 1. věk (≥ 65 let), přítomnost mnohočetných aneurysmat a hypertenze
 2. ASL, přítomnost mnohočetných aneurysmat a hypertenze
 3. přítomnost disekujícího aneurysmatu a hypertenze

7. Nezávislé rizikové faktory pro vývoj ASL představují u nemocných s AA, kteří podstupují intervenční zákrok:

 1. přítomnost disekujícího aneurysmatu, předoperační hladiny SCr a trvání operace
 2. přítomnost disekujícího aneurysmatu a hypertenze
 3. přítomnost mnohočetných aneurysmat a hypertenze

Správné řešení z minulého čísla: 1 b, 2 a, 3 b, 4 a, 5 c, 6 d, 7 a, 8 a, 9 a, 10 b, 11 a, 12 c, 13 a, 14 c, 15 b, 16 c, 17 c, 18 a, 19 b, 20 a

 • Kategorie: Komentované články