Testové otázky: Přesvědčte se, jak pozorně jste četli toto číslo – zkuste zodpovědět naše otázky

Perspektivy: Renesance konzervativního léčení chronické renální insuficience

1. V současné době se užívá nízkobílkovinná dieta s obsahem:

 1. 0,3–04 g bílkoviny/kg TH/den
 2. 0,6–0,8 g bílkoviny/kg TH/den
 3. 1,0–1,2 g bílkoviny/kg TH/den

2. Průměrná dávka ketoanalog esenciálních aminokyselin užitá k nízkobílkovinné dietě činí:

 1. 100 mg/kg TH/den
 2. 200 mg/kg TH/den
 3. 300 mg/kg TH/den

Anémie po transplantaci ledviny

3. Výskyt renální anémie u nemocných pět let po transplantaci je:

 1. 1 %
 2. 25–35 %
 3. > 50 %

4. Podávání MMF po transplantaci může vést k rozvoji PRCA:

 1. velice vzácně
 2. ano, existuje významné riziko
 3. nebylo dosud popsáno

Akutní pyelonefritida po transplantaci ledviny

5. Nejčastějším patogenem způsobujícím akutní pyelonefritidu po transplantaci ledviny je:

 1. Pseudomonas aeruginosa
 2. Klebsiella pneumoniae
 3. Escheria coli
 4. Enterococcus faecium

6. Rizikovým faktorem pro vznik akutní pyelonefritidy po transplantaci není:

 1. ženské pohlaví
 2. anamnéza akutních rejekcí
 3. anamnéza infekcí močových cest
 4. doba od transplantace

Nová klasifikace histologických nálezů transplantovaných ledvin

7. Protilátkami zprostředkovaná rejekce je charakterická:

 1. pozitivitou C4d složky komplementu v peritubulárních kapilárách
 2. pozitivitou IgG v peritubulárnách kapilárách
 3. pozitivitou CD19+ lymfocytů (B‑buněk) v intersticiu
 4. pozitivitou IgJ v peritubulárních kapilárách

8. Doplněná Banffská klasifikace z roku 2005 (publikovaná letos) se od předchozí klasifikace neliší:

 1. v pojmu hraničních změn
 2. v pojmu CAN (chronická nefropatie štěpu)
 3. v pojmu chronické rejekce zprostředkované protilátkami
 4. v pojmu chronické aktivní rejekci zprostředkované T‑lymfocyty

Vysoké dávky a dlouhodobé podávání candesartanu tlumí zánětlivé procesy v ledvinách

9. Sartany blokují účinek angiotensinu II vazbou na receptory AT1, které jsou více zastoupeny:

 1. v eferentní arteriole
 2. v aferentní arteriole
 3. v obou stejně

10. Které prozánětlivé faktory mohou blokovat vysoké dávky ARB, a tím zpomalovat rychlost progrese CHRI?

 1. C‑reaktivní protein
 2. ED‑1, MCP‑1, RANTES, NF‑kB
 3. SAA, PAPP‑A

Je časná korekce anémie u nemocných v predialýze výhodná?

11. Vedlo časné podávání epoetinu‑a u nemocných v predialýze ke zmenšení LVM a jaký byl průměrný úbytek masy levé komory?

 1. ano, vedlo; v průměru regrese o –15,2 ± 80,2 g
 2. nevedlo
 3. ano, vedlo; v průměru o 0,2 ± 70,3 g

12. Jaká je cílová hodnota hemoglobinu u nemocných v predialýze podle EBPG?

 1. Hb ≥ 90 g/l
 2. Hb ≥ 100 g/l
 3. Hb ≥ 110 g/l

K poklesu glomerulární filtrace u diabetiků 1. typu docházíčasně v závislosti na vývoji mikroalbuminurie

13. Glomerulární filtrace klesá s věkem v průměru o:

 1. 1 % ročně
 2. 3 % ročně
 3. 5 % ročně

14. Mikroalbuminurie u diabetiků 1. typu v průběhu sledování:

 1. trvale stoupá
 2. u většiny se výrazněji nemění
 3. častěji klesá, než stoupá

Simvastatin snižuje celkovou mortalitu a kardiovaskulárnímorbiditu i u pacientů s chronickou renální insuficiencí mírného stupně

15. Léčba statiny se snahou dosáhnout cílovou koncentraci LDL cholesterolu 2,6 mmol/l:

 1. je důkazy podloženým doporučeným postupem u všech dialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin
 2. je K/DOQI Guidelines doporučována, ale pro účinnost takového postupu z hlediska snížení kardiovaskulární morbidity a mortality neexistují dostatečné důkazy
 3. je indikována jen u pacientů s chronickou renální insuficiencí, kteří dosud neprodělali infarkt myokardu

16. Studie 4D:

 1. prokázala, že statiny snižují u dialyzovaných diabetiků kardiovaskulární mortalitu a morbiditu
 2. prokázala příznivý vliv atorvastatinu na výskyt cévních mozkových příhod u dialyzovaných diabetiků
 3. neprokázala u dialyzovaných diabetiků příznivý vliv atorvastatinu na složený primární cílový parametr (smrt z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a cévní mozková příhoda)

Srovnání mortality hemodialyzovaných pacientů při léčbě kalciovými vazači fosfátu a sevelamerem

17. Kromě funkce vazače fosfátů vykazuje sevelamer následujícípleiotropní účinky:

 1. snižování LDL cholesterolu
 2. snižování LDL cholesterolu a protizánětlivý účinek
 3. snižování LDL cholesterolu, protizánětlivý účinek, snižovánísérových koncentrací kyseliny močové a útlum oxidačního stresu, zlepšení kostního zdraví a zvýšení koncentrací fetuinu A

18. Pro posouzení přítomnosti kalcifikací koronárních tepen představuje výhodnou metodu:

 1. EBCT
 2. MRI
 3. HRCT

Nefrotoxicita navozená cyklosporinem

19. Po zahájení léčby CyA lze očekávat pokles GF o:

 1. 20 %
 2. 30 %
 3. 40 %

20. Akutní, resp. chronický nefrotoxický účinek CyA, projevujícíse poklesem GF, charakterizuje:

 1. akutní: vazokonstrikce; chronický: strukturální změny zahrnující arteriolopatii a tubulointersticiální fibrózu
 2. akutní: vazokonstrikce; chronický: fokálně segmentální glomeruloskleróza
 3. akutní: minimální změny glomerulů; chronický: strukturální změny zahrnující arteriolopatii a tubulointersticiální fibrózu

Správné řešení naleznete v příštím čísle.

 • Kategorie: Komentované články