Přežívání kriticky nemocných s akutním renálním poškozením s ohledem na volbu dialyzační metody

Cho KC, Himmelfarb J, Paganini E, Ikizler TA, Soroko SH, Mehta RL, Chertow GM. Survival by dialysis modality in critically ill patients with acute kidney injury. J Am Soc Nephrol 2006;17:3132–3138.

Akutní poškození ledvin představuje běžnou komplikaci kriticky závažných stavů a je provázeno značnou mortalitou a morbiditou. Pokud je poškození ledvin natolik závažné, že vyžaduje dialyzační léčbu, mortalita podle řady prací přesahuje 50 %. Významné místo v léčbě poškození ledvin si nedávno vydobyly kontinuální metody náhrady funkce ledvin (CRRT – continuous renal replacement therapy), zahrnující kontinuální venovenózní hemodialýzu, kontinuální venovenózní hemofiltraci a kontinuální venovenózní hemodiafiltraci. Několik klinických studií prokázalo příznivější účinek CRRT proti intermitentní hemodialýze (IHD) na hemodynamickou stabilitu, clearance solutů a schopnost ultrafiltrace. Přímé porovnání obou metod je problematické, neboť u hemodynamicky nestabilních pacientů je větší pravděpodobnost zahájení léčby metodou CRRT. S tímto metodickým problémem se poměrně obtížně vyrovnávaly i některé recentní metaanalýzy, docházející nezřídka k závěru, že neexistuje dostatečný počet přesvědčivých argumentů svědčících ve prospěch jedné či druhé metody.

V této studii byla provedena analýza podsouboru (n = 398) pacientů z programu PICARD (Program to Improve Care in Acute Kidney Disease), kteří vyžadovali dialyzační léčbu, a byly vyhodnoceny klinické charakteristiky a další průběh onemocnění ve vazbě na zvolenou iniciální dialyzační léčbu (CRRT vs. IHD).

Pracovní hypotéza: Neupravené (neadjustované) výsledky přežívání nemocných vyzní ve prospěch metody IHD, zatímco v případě úpravy a korekce faktorů, které mohou mít povahu zkreslujícího či selekčního účinku, nebude prokázán významný rozdíl mezi oběma metodami.

Materiál a metody: Do studie byli vybráni pacienti z pěti středisek USA kooperujících na programu PICARD, kteří byli léčeni v letech 1999 až 2000 na jednotkách intenzivní péče (JIP) pro akutní poškození ledvin definované jako vzestup sérové koncentrace kreatininu (SKr) ≥ 0,5 mg/dl (tj. 42 μmol/l) při bazální hodnotě SKr < 1,5 mg/dl, či vzestup SKr ≥ 1,0 mg/dl při bazální hodnotě SKr ≥ 1,5 mg/dl a < 5 mg/dl. Pacienti s bazální hodnotou SKr ≥ 5,0 mg/dl nebyli do studie zařazeni. Bazální chronické onemocnění ledvin bylo definováno jako onemocnění s glomerulární filtrací < 30 ml/min na 1,73 m2 (tzv. CKD stadium IV dle K/DOQI).

Statistická analýza: Kromě běžných statistických metod bylo do statistické analýzy zavedeno tzv. skóre náchylnosti (v angl. propensity score), při použití přidělené metody coby závislé proměnné (Rosenbaum PR, 1984). V observačních studiích, ve kterých nelze ovlivnit přiřazení pacienta k určitému konkrétnímu druhu léčby, představuje propensity score podmínečnou pravděpodobnost, že pacient je léčen určitým druhem léčby v závislosti na daných spoluproměnných. Pomocí propensity score lze do určité míry snížit předpojatost (tzv. bias) vůči jedné či druhé léčebné metodě a přiblížit se situaci, která by vznikla randomizací. Dostatečná diskriminační schopnost modelu byla testována plochou pod příjemcovou křivkou (vysoké hodnoty svědčí pro značnou diskriminační schopnost) a Hosmerův-Lemeshowův test posloužil ke kontrole správné funkce této statistické metody (nevýznamná hodnota χ2 představuje absenci předpojatosti – tedy tzv. „bias“).

Výsledky: Z celkového počtu nemocných se závažným akutním poškozením ledvin vyžadujícím dialyzační léčbu, byla u 206 zahájena léčba CRRT a u 192 léčba IHD. Volba poskytnuté léčby (CRRT/IHD) se významně lišila mezi jednotlivými středisky (CRRT zahájena ve 27 % na Vanderbilt University a v 61 % na University of California). Obecně vzato, měli nemocní léčení CRRT větší počet orgánového selhání a výraznější patofyziologické poruchy včetně hypotenze a tachykardie. U méně než 50 % nemocných byl v době zahájení dialyzační léčby přítomen katétr v plicnici (PA), přičemž větší výskyt byl u nemocných, u nichž byla zahájena CRRT. Nezávislé faktory predikce přiřazení dialyzační metody – Snížená pravděpodobnost přiřazení CRRT jako iniciální léčby byla zjištěna u starších osob a ne-bělochů, dále u osob s vyššími sérovými koncentracemi urey, kreatininu, vyšší hodnotou systolického krevního tlaku a při nepřítomnosti katétru v plicnici. Naopak pozitivní predikci přiřazení CRRT bylo možno pozorovat u osob s mnohočetným orgánovým selháním a pozitivní bilancí tekutin. Diskriminační schopnost a kalibrace modelu tzv. skóre náchylnosti byly uspokojivé (plocha pod křivkou = 0,87, resp. χ2 = 0,64). Iniciální dialyzační metoda a mortalita – Syrové mortalitní údaje svědčily v neprospěch nemocných léčených CRRT proti IHD (přežívání po 30 dnech 45 % vs. 58 %, p = 0,006). Po korekci na věk, jaterní selhání, sepsi apod. dosahovalo RR při léčbě CRRT 1,82 (95% IS 1,26–2,62). Při další úpravě pomocí propensity score se tento poměr prakticky nezměnil (RR 1,92; 95% IS 1,28–2,89).

Diskuse: Výsledky některých menších studií sice v minulosti naznačovaly možnost dosažení některých příznivějších parametrů při použití CRRT, avšak závěry některých dalších studií vyzněly nezřídka neurčitě či v některých případech i v neprospěch CRRT. V jedné z největších randomizovaných studií byla na souboru 166 nemocných pozorována vyšší úmrtnost u pacientů léčených CRRT proti IHD (60 % vs. 40 %, p = 0,02); tento trend se nezměnil ani po korekci na klinicky závažnější vstupní komorbidity ve skupině CRRT (Mehta RL, 2001). Metaanalýzy neprokázaly jednoznačnou výhodnost žádné z obou metod. Výsledky této studie, a to i po korekci pomocí „propensity score“ svědčily v neprospěch CRRT v porovnání s IHD. Ačkoli je třeba vzít v úvahu některé možné metodické problémy, které by mohly tyto výsledky ovlivnit, je otázkou, zda není třeba přehodnotit náš přístup k CRRT a její přínos pro kriticky nemocné s akutním poškozením ledvin.

Komentář

Tento článek přináší rozkol do dosud často proklamovaného tvrzení, že CRRT u nemocných na JIP s akutním poškozením ledvin je superiorní metodou, která může zlepšit jejich přežívání. Závěr této studie potvrzují některé další práce, např. Swartze et al. (Schwarz et al., 1999). V této studii bylo 349 nemocných s akutním poškozením ledvin léčeno buď IHD, či CRRT. Pokud se provedla jednorozměrová analýza, ukázalo se, že mortalita nemocných podstupujících CRRT byla až dvakrát vyšší než ve skupině léčené IHD (riziko úmrtí 2,03; p < 0,01). Pokud se ale ze skupiny nemocných léčených CRRT vyřadili ti, kteří měli extrémně vysoké riziko úmrtí a neměli být zařazeni (systolický TK < 90 mm Hg, vysoký bilirubin či setrvání na CRRT < 48 h), pak bylo riziko úmrtí ve skupině CRRT i IHD stejné. Jako rizikové faktory úmrtí či trvalého renálního postižení byly identifikovány: vysoký věk, preexistující infekce či trauma, jaterní onemocnění jako primární diagnóza či elevace sérového bilirubinu. V závěru studie autor poukazuje na to, že horší přežívání nemocných na CRRT je dáno nikoli volbou této metody, ale větší komorbiditou a tíží stavu nemocných, kteří jsou k CRRT zařazováni (na rozdíl od IHD).

K opačnému závěru dospěla metaanalýza, která vyhodnocovala závěry 13 studií porovnávajících přežívání nemocných s akutním poškozením ledvin (Kellum et al., 2001). Pouze tři z nich byly randomizované a jen u šesti byl dodržen předpoklad zařazení dostatečného a srovnatelného počtu nemocných. Přes tyto nedostatky vycházel výsledek metaanalýzy z hlediska celkového přežívání nemocných lépe pro nemocné léčené CRRT (RR 0,48; IS 0,34–0,69). Nicméně autoři článku jsou velmi opatrní z hlediska jasných doporučení a navrhují provádění větších a randomizovaných studií.

Ve článku je původně používané označení ARF (acute renal failure) nahrazeno nově akceptovaným označením AKI (acute kidney injury). Incidence AKI se odhaduje na 1–31 % u hospitalizovaných nemocných a mortalita na AKI je velmi variabilní, pohybuje se v rozmezí 19–83 %. V nedávné době byla publikována klasifikace AKI, nazvaná RIFLE (Van Biesen et al, 2006) (viz tab.). Označení RIFLE je akronym pro definici tří stupňů závažnosti akutního selhání ledvin (R – risk, riziko, I – injury, poškození a F – failure, selhání) a dvou stupňů výsledného renálního postižení (L – loss, ztráta, E – end-stage kidney disease, konečné stadium ledvinného onemocnění).

Klasifikace RIFLE tak definuje závažnost renální dysfunkce na základě změn sérového kreatininu, změn GF a výdeje moči se současným zohledněním délky trvání a tíže poklesu renální funkce. Tato klasifikace také zohledňuje, zda nemocný s AKI byl pacient ambulantní, hospitalizovaný či léčený na JIP (významně vyšší incidence AKI u nemocných na JIP).

Literatura