Sparsentan – nová možnost léčby pacientů s fokálně segmentální glomerulosklerózou?

Klíčová slova: antagonisté endotelinu – fokálně segmentální glomeruloskleróza – irbesartan – remise – sparsentan – výsledný ukazatel

Fokálně segmentální glomeruloskleróza (FSGS) je histopatologický obraz vyvolaný poškozením podocytů.1 FSGS patří mezi nejdůležitější příčiny chronického selhání ledvin a v současné době na ni neexistuje žádná schválená léčba. Experimentální modely FSGS i jiných chorob glomerulů ukázaly,2 že poškození podocytů lze zmírnit inhibicí systému renin‑angiotenzin‑aldosteron (RAAS) a také inhibicí receptoru ETA pro endotelin‑1 (ETAR). Inhibice ETAR by měla také potencovat efekt inhibice RAAS na proteinurii.3

Ve studii fáze 2 DUET4 snížil sparsentan (první per­orál­ní kombinovaný antagonista receptoru AT1 pro angiotenzin II a ETAR) po osmi týdnech léčby proteinurii významně více než rutinně používaný blokátor receptoru AT1 irbesartan.

Komentovaná randomizovaná kontrolovaná studie fáze 3 DUPLEX hodnotila u pacientů s FSGS dlouhodobou (v průběhu 108 týdnů trvající) účinnost a bezpečnost sparsentanu ve srovnání s irbesartanem.

Do studie byli zařazeni pacienti ve věku 8–75 let s biopticky potvrzenou FSGS nebo dokumentovanou genetickou patogenní variantou některého z podocytárních genů vyvolávajících FSGS a s poměrem protein/kreatinin v moči > 1,5 g/g a odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR) > 30 ml/min/1,73 m2. Pacienti s jinou příčinou FSGS byli ze studie na základě klinického a histologického vyšetření vyloučeni.

Pacienti, kteří byli léčeni inhibicí RAAS, absolvovali před zařazením do studie dvoutýdenní vymývací periodu. Pacienti splňující vstupní kritéria byli náhodně randomizováni v poměru 1 : 1 k léčbě sparsentanem (cílová dávka 800 mg denně) nebo irbesartanem (cílová dávka 300 mg denně) a léčeni po dobu 108 týdnů. Randomizace byla stratifikována podle poměru protein/kreatinin (≤ 3,5 g/g vs. > 3,5 g/g) a eGFR (≥ 30–60 ml/min/1,73 m2 a > 30 ml/min/1,73 m2).

Na základě předchozích studií, které ukázaly, že časné snížení proteinurie je prediktorem lepší dlouhodobé renální funkce,5 byla jako náhradní (surrogate) cílový ukazatel pro interim analýzu po 36 týdnech zvolena parciální remise proteinurie definovaná jako poměr protein/kreatinin ≤ 1,5 g/g a současně alespoň 40% pokles proteinurie proti vstupní hodnotě 6. Tento cílový ukazatel v předchozích analýzách u pacientů s FSGS nejlépe predikoval dlouhodobý vývoj renální funkce.

Jako primární cílový ukazatel byla vybrána rychlost poklesu eGFR za rok, definovaná pro USA jako „celková“ rychlost poklesu eGFR (ode dne 1 do týdne 108) a pro zbytek světa jako „chronická“ rychlost poklesu eGFR (od 6. do 18. týdne). Vzhledem k iniciálnímu poklesu eGFR při léčbě inhibitory RAAS i antagonisty endotelinu se zdála být „chronická“ rychlost vhodnějším parametrem efektu léku.

Sedm set dvacet jedna pacientů bylo hodnoceno z hlediska možného zařazení do studie, ale nakonec bylo randomizováno po splnění kritérií 371 pacientů (184 bylo léčeno sparsentanem a 187 irbesartanem). Pacienti v obou větvích měli velmi podobné vstupní charakteristiky: průměrný věk 41,6 roku, 75 % pacientů bylo bělochů, průměrný vstupní krevní tlak dosahoval 132/84 mm Hg, průměrná vstupní proteinurie činila 3,1 g/g a průměrná vstupní eGFR 63,7 ml/min/1,73 m2.

V prespecifikované interim analýze ve 36. týdnu studie dosáhlo parciální remise proteinurie 42 % pacientů léčených sparsentanem a 26 % pacientů léčených irbesartanem (relativní riziko 1,55 – p = 0,009). Vstupní pokles eGFR (do 6. týdne) byl větší u pacientů léčených sparsentanem ve srovnání s pacienty léčenými irbesartanem (–4,1 ml/min/1,73 m2 vs. –0,8 ml/min/1,73 m2). Po 108 týdnech nebyl rozdíl v primárním cílovém ukazateli mezi sparsentanem a irbesartanem významný („celková“ rychlost poklesu – 5,4 ml/min/1,73 m2 vs. 5,7 ml/min/1,73 m2 a „chronická“ rychlost poklesu – 4,8 ml/min/1,73 m2 vs. 5,7 ml/min/1,73 m2).

Pacienti na sparsentanu měli ve srovnání s pacienty na irbesartanu od 6. týdne trvale nižší proteinurii. Ve 108. týdnu byla proteinurie u pacientů na sparsentanu ve srovnání s pacienty na irbesartanu ve srovnání se vstupní proteinurií statisticky významně nižší o 50 % vs. 32,3 % (relativní riziko 0,74). Čas do dosažení parciální remise byl u pacientů na sparsentanu 14,1 týdne a u pacientů na irbesartanu 109 týdnů. U pacientů léčených sparsentanem také významně častěji došlo ke kompletní remisi (18,5 % vs. 7,5 %).

U pacientů léčených sparsentanem byl na konci 108. týdne zaznamenán (statisticky nevýznamný) trend k poklesu „tvrdých“ cílových ukazatelů, např. poklesu eGFR o alespoň 50 %, selhání ledvin nebo úmrtí z renálních příčin (11,4 % vs. 16,6 %). Kontrola krevního tlaku byla v obou větvích srovnatelná.

V obou větvích studie byla u přibližně 16 % pacientů zahájena nebo intenzifikována imunosupresivní léčba. Pokud byli v prespecifikované analýze z hodnocení vyřazeni pacienti se zahájením nebo intenzifikací imunosupresivní léčby, byl rozdíl v „chronické“ rychlosti ztráty eGFR mezi oběma skupinami statisticky významný ve prospěch sparsentanu (2,1 ml/min/1,73 m2).

Nežádoucí účinky se vyskytly v obou větvích u přibližně 93 % pacientů (nejčastěji šlo o infekci covid‑19 nebo periferní otoky). Závažné nežádoucí účinky byly častější u pacientů léčených irbesartanem (43,9 % vs. 37 %). U žádného z léků nebyla zaznamenána významná hepatotoxicita a ani žádný případ srdečního selhání. Akutní zhoršení funkce ledvin se vyskytlo u 4,3 % pacientů léčených sparsentanem a 7 % pacientů léčených irbesartanem. Retence tekutin se vyskytla u 29,9 % pacientů na irbesartanu a 25,5 % pacientů na sparsentanu (závažnější retence u 6,4 % vs. 2,7 % pacientů). Obě skupiny se nelišily v léčbě diuretiky (přibližně 55 % v obou skupinách). K vysazení léku došlo v důsledku nežádoucích účinků u 14,1 % pacientů na sparsentanu a 11,8 % pacientů na irbesartanu. Zemřelo 2,2 % pacientů léčených sparsentanem a 1,6 % pacientů léčených irbesartanem.

Komentář

Tato dosud největší randomizovaná studie u pacientů s FSGS studovala vliv sparsentanu u širokého spektra pacientů z různých geografických oblastí s širokým spektrem vstupní proteinurie a zahrnula i pediatrické pacienty. Vliv sparsentanu nebyl jako ve starších studiích srovnáván s placebem, ale byl poměřován s aktivním komparátorem irbesartanem.

Na konci studie sice nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl v rychlosti ztráty eGFR, ale jak v interim analýze po 36 týdnech, tak v závěrečné analýze po 108 týdnech byl sparsentan lepší než irbesartan ve všech parametrech založených na proteinurii. Výrazný pokles proteinurie trval v sparsentanové větvi v celém průběhu studie, podobně jako v otevřené fázi studie DUET.6

Není zcela jasné, proč se výrazný rozdíl v proteinurii nepromítl do pomalejšího poklesu eGFR. Příčin může být několik: heterogenita studované populace (pacienti s genetickou vs. imunitní příčinou FSGS, různý stupeň intersticiální fibrózy), větší vstupní pokles eGFR u pacientů léčených sparsentanem s relativně krátkou dobou sledování (jen dva roky), za kterou se příznivý efekt sparsentanu na vývoj eGFR nestačil projevit, podobně větší než očekávaný efekt irbesartanu, a tedy menší rozdíl v proteinurii mezi sparsentanovou a irbesartanovou větví, než byl očekáván, mohl vyžadovat delší dobu sledování k tomu, aby se projevil v rozdílu v rychlosti ztráty eGFR, eventuálně v tvrdých renálních cílových ukazatelích. Rozdíl v účinnosti mezi sparsentanem a irbesartanem mohl být také částečně maskován přídatnou imunosupresivní léčbou a menší korelací mezi poklesem proteinurie a dlouhodobým snížením poklesu eGFR u pacientů s některými nemocemi glomerulů.7 To, co platí pro IgA nefropatii,8 nemusí platit pro FSGS.

Podobně malý rozdíl v rychlosti ztráty eGFR byl zaznamenán v subanalýze pacientů s FSGS ve studii DAPA‑CKD. Glifloziny na rozdíl od sparsentanu nezaznamenaly u pacientů s FSGS ani trend k poklesu tvrdého renálního cílového ukazatele (50% pokles eGFR, selhání ledvin, úmrtí z renálních příčin).9

Bezpečnostní profil sparsentanu byl podobný jako u irbesartanu. Retence tekutin byla podstatně méně častá než v předchozích studiích s antagonisty receptoru pro endotelin avosentanem nebo atrasentanem,10 pacienti v komentované studii ale neměli apriori závažnější kardiovaskulární komorbidity a také měli lepší renální funkci.

Heterogenita zařazené populace neumožňuje posoudit potenciální rozdíly v účinnosti sparsentanu u pacientů s různou etiologií FSGS. Pro posouzení vlivu parciální nebo kompletní remise proteinurie na rychlost poklesu eGFR by bylo vhodné delší sledování pacientů.11,12 Užitečné informace může přinést probíhající otevřená prodloužená část komentované studie.

Literatura

 1. Rosenberg AZ, Kopp JB. Focal segmental glomerulosclerosis. Clin J Am Soc Nephrol 2017;12:502–517.
 2. Komers R, Plotkin H. Dual inhibition of renin‑angiotensin‑aldosterone system and endothelin‑1 in treatment of chronic kidney disease. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2016;310:R877–R884.
 3. Benigni A, Buelli S, Kohan DE. Endothelin‑targeted new treatments for proteinuric and inflammatory glomerular diseases: focus on the added value to anti‑renin‑angiotensin system inhibition. Pediatr Nephrol 2021;36:763–775.
 4. Trachtman H, Nelson P, Adler S, et al. DUET: a phase 2 study evaluating the efficacy and safety of sparsentan in patients with FSGS. J Am Soc Nephrol 2018;29:2745–2754.
 5. Troost JP, Trachtman H, Spino C, et al. Proteinuria reduction and kidney survival in focal segmental glomerulosclerosis. Am J Kidney Dis 2021;77:216–222.
 6. Lieberman K, Paredes A, Srivastava T, et al. Long‑term efficacy and safety of sparsentan in young patients with FSGS: 240‑week analysis of the DUET open‑label extension (OLE). Kidney Int Rep 2023;8(Suppl):S128–S129. Abstract.
 7. Inker LA, Collier W, Greene T, et al. A meta‑analysis of GFR slope as a surrogate endpoint for kidney failure. Nat Med 2023;29:1867–1876.
 8. Thompson A, Carroll K, Inker LA, et al. Proteinuria reduction as a surrogate end point in trials of IgA nephropathy. Clin J Am Soc Nephrol 2019;14:469–481.
 9. Baigent C, Emberson JR, Haynes R, et al. Impact of diabetes on the effects of sodium glucose co‑transporter‑2 inhibitors on kidney outcomes: collaborative meta‑analysis of large placebo‑controlled trials. Lancet 2022;400:1788–1801.
 10. Heerspink HJL, Parving HH, Andress DL, et al. Atrasentan and renal events in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease (SONAR): a double‑blind, randomised, placebo‑controlled trial. Lancet 2019;393:1937–1947.
 11. Troost JP, Trachtman H, Nachman PH, et al. An outcomes‑based definition of proteinuria remission in focal segmental glo­me­ru­lo­scle­ro­sis. Clin J Am Soc Nephrol 2018;13:414–421.
 12. Ingelfinger J. Sparsentan – another arrow in the quiver for treatment of FSGS. N Engl J Med 2023 Nov 3. doi: 10.1056/NEJMe2312324. Online ahead of print.