Úloha blokády mineralokortikoidních receptorů v progresi chronického onemocnění ledvin

Souhrn

Nová generace vysoce selektivních inhibitorů mineralokortikoidních receptorů zastoupená nesteroidním přípravkem finerenonem představuje další významný posun v ovlivnění patogenetických mechanismů progrese chronického onemocnění ledvin. Finerenon díky farmakokinetickému a farmakodynamickému profilu vysoce účinně ovlivňuje expresi genů majících úlohu v prozánětlivých a profibrotických procesech, současně s minimálním výskytem nežádoucích účinků.

Klíčová slova: finerenon – mineralokortikoidní receptor – progrese chronického onemocnění ledvin – systém re-nin angiotenzin aldosteron

Úvod

Přítomnost a současná progrese chronického onemocnění ledvin (CKD) jsou asociovány s exponenciálním růstem kardiovaskulárního rizika, se závažnými důsledky v podobě následné kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality. V posledních letech došlo k významnému posunu v pochopení komplexních patofyziologických mechanismů progrese kardiorenálních onemocnění s možností zavedení modifikovaných léčebných postupů. Klíčový patogenetický mechanismus v negativním průběhu kardiorenálních onemocnění představuje nadměrná aktivace systému renin‑angiotenzin‑aldosteron (RAAS). V ledvinách dochází z důvodu nadměrné aktivace RAAS k hemodynamickým změnám, jež vedou k navození intraglomerulární hypertenze. Zvýšený glomerulární tlak je spojen se vzestupem proteinurie s postupným rozvojem glomerulosklerózy a intersticiální fibrózy, s progresí chronického onemocnění ledvin s jejich následným selháním. Zavedení léčby inhibitory RAAS, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II (ARB) vede i přes úvodní pokles glomerulární filtrace (GFR) k dlouhodobé stabilizaci renální funkce a zpomalení progrese poklesu GFR. Snaha o intenzivnější blokádu systému RAAS kombinací ACEI a ARB nebyla úspěšná, zejména z důvodu zvýšeného výskytu hyperkalemie a akutního poškození ledvin.1

Další skupinu léků posilující efekt inhibice systému RAAS představují glifloziny (inhibitory sodíko‑glukózového kotransportéru 2 [SGLT2]) s prokázanými kardio­pro­tek­tiv­ní­mi a nefroprotektivními účinky. Hlavní renoprotektivní účinek gliflozinů je založen na obnovení tubuloglomerulárního feedbacku – autoregulační zpětné vazby, při které je za fyziologických podmínek GFR navzdory malým výkyvům hodnot krevního tlaku a plazmatického objemu udržována na relativně konstantní úrovni. Působením inhibitorů SGLT2 dochází ke zvýšení dostupnosti sodíku v distálním tubulu, oblast macula densa vnímá pak tuto zvýšenou nabídku a obnovuje tubuloglomerulární zpětnou vazbu navozením vazokonstrikce aferentní arterioly. Tímto mechanismem dochází k žádanému poklesu intraglomerulárního tlaku a glomerulární hypertenze. Tento iniciální, funkční pokles GFR je hemodynamickým fenoménem, jenž připomíná efekt inhibitorů RAAS, který je asociován s dlouhotrvající nefroprotekcí a je reverzibilní po přerušení podávání gliflozinů.2 Kardioprotektivní efekt gliflozinů je přisuzován zejména jejich diuretickému a natriuretickému účinku, jenž vede k poklesu krevního tlaku a snížení tělesné hmotnosti.

Úloha mineralokortikoidních receptorů u CKD

Navzdory terapeutické blokádě RAAS pomocí ACEI nebo ARB přibývá důkazů o přetrvávající zvýšené hodnotě aldosteronu z důvodu nadměrné aktivace mineralokortikoidních receptorů (MR) u pacientů s CKD. Zvýšená aktivace MR přispívá k prozánětlivému a profibrotickému účinku a determinuje tak progresi CKD a s ní spojené zvýšení morbidity a mortality.3–5 V experimentálních studiích na potkanech navodila infuzní aplikace aldosteronu zvýšenou aktivitu nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADPH) oxidázy s tvorbou reaktivních forem kyslíku a přímou stimulaci tvorby superoxidových aniontů v mez­an­giál­ních buňkách.6,7 Aldosteron také podporuje apoptózu v mezangiu a následně stimuluje syntézu kolagenu v mezangiálních buňkách in vivo a také in vitro.8,9 Dále způsobuje poškození podocytů a endoteliální dysfunkci s navozením proteinurie, zvyšuje rovněž oxidační stres v cévním řečišti. V srdci aldosteron způsobuje apoptózu kardiomyocytů a fibrózu myokardu, jež vedou k abnormální srdeční remodelaci a poruše kontraktility.10–12

Antagonisté mineralokortikoidních receptorů

Zavedení antagonistů mineralokortikoidních receptorů (MRA) do klinické praxe spadá do konce 50. let 20. století, kdy americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) schválil první steroidní MRA spironolakton. Spironolakton byl v roce 1957 zaveden jako diuretikum pro léčbu hypertenze, edémů a primárního hyperaldosteronismu. O více než 40 let později byl schválen jeho selektivnější derivát eplerenon. Koncem 90. let minulého století byly oba přípravky doporučovány v kombinační léčbě srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí a rezistentní hypertenze s příznivým efektem na KV morbiditu a mortalitu. Hlavním limitem preskripce těchto přípravků v praxi je zvyšující se výskyt epizod hyperkalemie s klesající glomerulární filtrací a dále riziko rozvoje akutního poškození ledvin. Nezanedbatelný je také výskyt nežádoucích antiandrogenních a progestagenních účinků, jako jsou gynekomastie a erektilní dysfunkce u mužů a poruchy menstruačního cyklu či bolestivost prsů u žen.13

Novou třídou MRA jsou látky nesteroidní chemické struktury, jejichž prvním zástupcem je finerenon. Ten se v současné době začíná v Evropě dostávat do klinické praxe. Finerenon představuje nesteroidní látku dihydropyridinové povahy s vysokou selektivitou. MR patří mezi intracelulární receptory spolu s receptory pro androgeny, estrogeny, gestageny a glukokortikoidy. Jeho přirozeným agonistou je aldosteron, nicméně stejnou afinitu k němu vykazuje kortizol a progesteron. Za fyziologických okolností se podílí na udržování tekutinové, minerálové a hemodynamické homeostázy a také na reparaci tkání. Prozatím bylo identifikováno 22 kofaktorů asociovaných s MR, které determinují plnou transkripční odpověď na jeho aktivaci. Finerenon se na MR váže jiným způsobem než látky steroidní chemické struktury a inhibuje tak aktivaci specifických kofaktorů participujících na expresi genů zapojených v patofyziologii zánětu, fibrotizace a hypertrofie tkání.14

Po perorálním podání je finerenon rychle absorbován a dosahuje maximálních plazmatických koncentrací mezi 30 a 75 minutami po podání nalačno, potrava jeho absorpci ale významně neovlivňuje. Jeho biologická dostupnost se pohybuje kolem 43 % z důvodu first‑pass metabolismu ve střevním epitelu a játrech. Distribuční objem je 53 l, vazba na plazmatický albumin dosahuje 92 %. Pro jeho účinek je významný i poměr tkáňové distribuce mezi ledvinami a myokardem, který je zhruba vyrovnaný. Toto představuje značný rozdíl oproti selektivním MRA, které mají výrazně vyšší afinitu k renální tkáni. Metabolismus finerenonu se odehrává z 90 % na cytochromu P450 3A4, zbývající část je metabolizována především na CYP 2C8. Exkrece metabolitů se děje z 80 % močí s poločasem 2–3 hodiny.15

Doporučená cílová dávka je 20 mg finerenonu per­orál­ně jednou denně. Při zahájení léčby je třeba stanovit aktuální hodnotu odhadované glomerulární filtrace (eGFR) a kalemii. Podávání finerenonu je možné zahájit při koncentraci draslíku v séru ≤ 4,8 mmol/l. Při hodnotách kalemie 4,8–5,0 mmol/l lze zvážit zahájení při dalším sledování kalemie během prvních čtyř týdnů. Při kalemii převyšující 5,0 mmol/l nemá být léčba zahajována. Pokud jde o renální funkci, při hodnotě eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 se léčba zahajuje dávkou 20 mg jedenkrát denně. Při hodnotě eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 volíme jako úvodní dávku 10 mg jedenkrát denně. Při eGFR ≤ 25 ml/min/1,73 m2 není doporučeno léčbu zahajovat.

Po prvních čtyřech týdnech léčby je třeba znovu stanovit kalemii a eGFR k rozhodnutí, zda lze v léčbě pokračovat, respektive zda je možné zvýšit dávku na 20 mg. Pokračování léčby je možné při eGFR ≥ 15 ml/min/1,73 m2 a při kalemii ≤ 5,5 mmol/l. Pokud kalemie dosahuje hodnoty ≤ 4,8 mmol/l, dávka se zvyšuje nebo se ponechává na 20 mg. Pokud je kalemie v rozmezí 4,8–5,5 mmol/l, ponechává se zahajovací dávka. Je‑li nutné přerušit podávání pro vysokou kalemii (> 5,5 mmol/l), může se začít po jejím poklesu ≤ 5,0 mmol/l dávkou 10 mg jednou denně.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem finerenonu závislým na dávce byla hyperkalemie. V klinických studiích se vyskytovala u 14 % pacientů léčených finerenonem oproti 6,9 % užívajících placebo. Mezi další iontové dysbalance s častějším výskytem patří hyponatremie, dále pak hyperurikemie. Z alergických reakcí se může vyskytnout kožní symptomatologie (svědění). Z důvodu farmakodynamických lékových interakcí s potenciací hyperkalemizujícího účinku není vhodné kombinovat finerenon s jinými antagonisty aldosteronu (spironolakton, eplerenon) nebo s klasickými kalium šetřícími diuretiky, např. s amiloridem nebo triamterenem.

Výsledky klinických studií s finerenonem

Redukce progrese renální dysfunkce a kardiovaskulární morbidity a mortality byla u pacientů s diabetem 2. typu a klinickou diagnózou diabetického onemocnění ledvin (DKD) (definovaného perzistující albuminurií při léčbě ACEI nebo ARB podávanými v maximální tolerované dávce) studována ve dvou placebem kontrolovaných, multicentrických randomizovaných a dvojitě zaslepených studiích fáze III klinického hodnocení FIDELIO‑DKD (FInerenone in reducing kiDnEy faiLure and disease prOgression in Diabetic Kidney Disease) a FIGARO‑DKD (FInerenone in reducinG cArdiovascular moRtality and mOrbidity in Diabetic Kidney Disease).16

Ve studii FIDELIO‑DKD bylo randomizováno 5 734 diabetiků 2. typu s CKD s albuminurií 30–300 mg/g kreatininu (poměr exkrece albuminu a kreatininu [ACR]), eGFR 0,41–1 ml/s/1,73 m2 a diabetickou retinopatií nebo ACR 300–5 000 mg/g a eGFR 0,41–1,25 ml/s/1,73 m2 k léčbě finerenonem nebo placebem. Před vstupem do studie museli být všichni pacienti léčeni ACEI nebo ARB v maximální dávce doporučené výrobcem (pokud tato dávka nevyvolávala nepřijatelné nežádoucí účinky). Primárním složeným cílovým parametrem byl trvalý pokles eGFR o ≥ 40 % proti vstupní hodnotě nebo selhání ledvin nebo úmrtí ve vztahu k onemocnění ledvin. Sekundární kompozitní parametr sestával z úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatálního infarktu myokardu nebo nefatální cévní mozkové příhody a hospitalizace pro srdeční selhání. Průměrný věk pacientů ve studii byl 65,6 roku, 70 % z nich byli muži, 63 % běloši, 25 % Asiaté. Diabetes trval u pacientů v průměru více než 16 let, kompenzace diabetu i kontrola krevního tlaku byly uspokojivé. Průměrná eGFR činila 0,73 ml/s/1,73 m2, průměrná albuminurie 852 mg/g kreatininu. Pacienti v aktivní i placebové větvi se nelišili ve vstupních charakteristikách, více než 98 % pacientů bylo léčeno ACEI nebo ARB v maximální doporučované dávce. Po střední době sledování 2,6 roku se primární cílový parametr vyskytl u 17,8 % pacientů léčených finerenonem a u 21,1 % pacientů v placebové větvi (poměr rizik [HR] 0,82, p = 0,001). U pacientů léčených finerenonem došlo ve srovnání s pacienty léčenými placebem k většímu (o 31 %) poklesu poměru ACR v moči. Hlavní sekundární (kardiovaskulární) cílový parametr se vyskytl u 13 % pacientů užívajících finerenon a u 14,8 % pacientů v placebové větvi (HR 0,86, p = 0,03). Výskyt nežádoucích účinků byl podobný v aktivní i placebové větvi, pacienti léčení finerenonem měli ve srovnání s pacienty léčenými placebem (2,3 % vs. 0,9 %) častěji hyperkalemii. Do studie FIDELIO‑DKD nebyli zařazeni normoalbuminuričtí pacienti s diabetem a také pacienti s chronickým onemocněním ledvin jiné etiologie. Nevíme tedy, zda by mohl být finerenon účinný i u těchto pacientů.

Renoprotektivní účinky finerenonu byly potvrzeny i u pacientů s nižším renálním rizikem v primárně kardiovaskulární studii FIGARO‑DKD.17 Studie randomizovala 7 437 pacientů s diabetem 2. typu léčených inhibitorem RAAS s ACR 30–300 mg/g a eGFR 0,41–1,5 ml/s/1,73 m2 nebo s ACR 300–5 000 mg/g a s eGFR vyšší než 1 ml/s/1,73 m2 k léčbě finerenonem 10 mg denně nebo placebem. Finerenon příznivě ovlivnil nejen primární i sekundární cílové parametry, ale také významně (o 23 %) snížil riziko ≥ 57% poklesu eGFR. Efekt finerenonu byl více vyjádřen u pacientů s vyšší albuminurií a není vázán na kompenzaci diabetu. Finerenon tedy snižuje progresi renální insuficience u pacientů s vyšším i nižším kardiovaskulárním rizikem, tedy již od časných stadií CKD.

Nedávno publikovaná kombinovaná analýza FIDELITY (souhrnná analýza studie FIDELIO‑DKD a FIGARO‑DKD) se zaměřila na účinnost a bezpečnost finerenonu vzhledem k renálním cílovým parametrům. U 13 026 pacientů s mediánem sledování tři roky finerenon významně snížil riziko kompozitního cílového parametru v oblasti ledvin (doba do selhání ledvin, trvalý pokles eGFR o 57 % nebo více oproti výchozí hodnotě nebo úmrtí z ledvinných příčin) o 23 % oproti placebu. Finerenon významně snížil riziko rozvoje konečného stadia onemocnění ledvin o 20 % oproti placebu.18 Obávaný rozvoj hyperkalemie se vyskytl pouze u 1,7 % pacientů, s nutností vysazení přípravku.

Závěr

U pacientů s DKD a významným snížením glomerulární filtrace léčených inhibicí RAAS vedla léčba finerenonem ke statisticky významnému poklesu výskytu renálních i kardiovaskulárních příhod. Příznivý vliv na progresi renální insuficience byl patrný již po roce léčby, kardiovaskulární příhody byly ovlivněny již po jednom měsíci léčby. Pokud se pozitivní účinky finerenonu podaří přenést i na pacienty s nediabetickým CKD (což zkoumá probíhající studie FIND), mohla by se trojkombinační léčba sestávající z blokátorů RAAS, MRA a inhibitoru SGLT2 stát novým standardem terapie CKD.

Velmi pozitivní zprávou je, že od 1. 9. 2023 byl k preskripci s úhradou schválen přípravek finerenonu Kerendia 10 mg či 20 mg. Finerenon bude hrazen jako přídatná terapie u pacientů s diabetem 2. typu se současným DKD 3. a 4. stupně, s eGFR 25–60 ml/min/1,73 m2, s ACR alespoň 300 mg/g, kteří jsou 1) léčeni maximálně tolerovanou dávkou ACEI nebo ARB, u kterých není možná nebo vhodná léčba gliflozinem; 2) léčeni maximálně tolerovanou dávkou ACEI nebo ARB a gliflozinem. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění bude hrazena maximálně jedna tableta denně. Léčba finerenonem bude hrazena do poklesu eGFR pod 15 ml/min/1,73 m2 nebo do transplantace ledviny.

Literatura

 1. Fried LF, Emanuele N, Zhang JH, et al. Combined angiotensin inhibition for the treatment of diabetic nephropathy. N Engl J Med 2013;369:1892–1903.
 2. Zelniker TA, Wiviot SD, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta‑analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019;393:31–39.
 3. Watanabe K, Sato E, Mishima E, et al. What’s New in the Molecular Mechanisms of Diabetic Kidney Disease: Recent Advances. Int J Mol Sci 2022;24:570.
 4. Folkerts K, Millier A, Smela B, et al. Real‑world evidence for steroidal mineralocorticoid receptor antagonists in patients with chronic kidney disease. J Nephrol 2023;36:1135–1167.
 5. Epstein M. Aldosterone and Mineralocorticoid Receptor Signaling as Determinants of Cardiovascular and Renal Injury: From Hans Selye to the Present. Am J Nephrol 2021;52:209–216.
 6. Nishiyama A, Yao L, Nagai Y, et al. Possible contributions of reactive oxygen species and mitogen–activated protein kinase to renal injury in aldosterone/salt–induced hypertensive rats. Hypertension 2004;43:841–848.
 7. Miyata K, Rahman M, Shokoji T, et al. Aldosterone stimulates reactive oxygen species production through activation of NADPH oxidase in rat mesangial cell. J Am Soc Nephrol 2005;16:2906–2912.
 8. Mathew JT, Patni H, Chaudhary AN, et al. Aldosterone induces mes­an­gial cells apoptosis both in vivo and in vitro. Am J Physiol Renal Physiol 2008;295:F73–F81.
 9. Brilla CG, Zhou G, Matsubara L, et al. Collagen metabolism in cultured adult rat cardiac fibroblasts: response to angiotensin II and aldosterone. J Mol Cell Cardiol 1994;26:809–820.
 10. Thum T, Schmitter K, Fleissner F, et al. Impairment of endothelial progenitor cells function nad vascularization capacity by aldosterone in mice and humans. Eur Heart J 2011;32:1275–1286.
 11. Briet M, Schiffrin EL. Vascular actions of aldosterone. J Vasc Res 2013;50:89–99.
 12. DeFronzo RA, Bakris GL. Modifying chronic kidney disease progres­sion with the mineralocorticoid receptor antagonist finerenone in patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2022;24:1197–1205.
 13. Georgianos P, Agarwal R. The Nonsteroidal Mineralocorticoid‑Receptor‑Antagonist Finerenone in Cardiorenal Medicine: A State‑of‑the‑Art Review of the Literature. Am J Hypertens 2023;36:135–143.
 14. Agarwal R, Kolkhof P, Bakris G, et al. Steroidal and non‑steroidal mineralocorticoid receptor antagonists in cardiorenal medicine. Eur Heart J 2021;42:152–161.
 15. Gonzáles–Juanatey JR, Górriz JL, Ortiz A, et al. Cardiorenal benefits of finerenone: protecting kidney and heart. Ann Med 2023;55:502–513.
 16. Lerma EV, Wilson DJ. Finerenone: a mineralocorticoid receptor antagonist for the treatment of chronic kidney disease associated with type 2 diabetes. Expert Rev Clin Pharmacol 2022;15:501–513.
 17. Filippatos G, Anker SD, Agarwal R, et al. Finerenone and Cardiovascular Outcomes in Patients With Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes. Circulation 2021;143:540–552.
 18. Bakris GL, Ruilope LM, Anker SD. A prespecified exploratory analysis from FIDELITY examined finerenone use and kidney outcomes in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes. Kidney Int 2023;103:196–206