Efekt belimumabu v léčbě lupusové nefritidy potvrzen: výsledky studie BLISS LN

Furie R, Rovin BH, Houssiau F, et al. Two‑Year, Randomized, Controlled Trial of Belimumab in Lupus Nephritis. N Engl J Med 2020;383:1117–1128.

Systémový lupus erythematodes (SLE) je chronické autoimunitní onemocnění vyznačující se ztrátou imunitní tolerance a vedoucí k multisystémovému zánětlivému postižení a orgánovému poškození. Lupusová nefritida (LN), která se vyskytuje u 25–60 % pacientů se SLE, je nejzávažnějším klinickým projevem SLE a významnou příčinou morbidity a mortality u pacientů se SLE.1 Procento pacientů, u kterých se daří dosáhnout renální odpovědi, je navzdory použité agresivní léčbě nepřijatelně nízké a u 10–30 % pacientů s LN dochází k progresi do stadia chronického selhání ledvin (CHSL). Výše tohoto rizika zůstala nezměněna v průběhu posledních tří dekád.2 Belimumab (BEL) je lidská rekombinantní monoklonální protilátka IgG‑1l, která inhibuje aktivující faktor pro B lymfocyty (BLys) a v současnosti je schválena pro léčbu pacientů starších pěti let, u nichž je prokázán aktivní SLE s pozitivními autoprotilátkami. BEL byl schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) na podkladě výsledků dvou klíčových klinických studií ve fázi III (BLISS‑52 a BLISS‑76), v jejichž rámci byl podáván intravenózní BEL pacientům se SLE.3,4 Jelikož pacienti s akutní, závažnou LN nebyli do těchto studií zařazeni, nejsou k dispozici údaje o účinnosti a bezpečnosti léčby BEL u pacientů s aktivní LN. Sekundární analýzy obou studií sice naznačovaly, že BEL příznivě ovlivňuje renální parametry, ale šlo jen o malé počty nemocných s méně závažnými formami renálního postižení. Z těchto důvodů byla koncipována a realizována studie Belimumab International Study in Lupus Nephritis (BLISS‑LN) s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost léčby BEL podávané spolu se standardní terapií – mykofenolát mofetilem (MMF) či cyklofosfamidem/azathioprinem (CFA/AZA) – u pacientů s aktivní LN.

V této mezinárodní multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii ve fázi III, vedené po dobu 104 týdnů ve 107 centrech v 21 zemích, byl pacientům s biopticky prokázanou aktivní LN (třída III a IV samostatně či v kombinaci s třídou V, třída V) a s poměrem protein/kreatinin v moči (PCR) ≥ 1 g/g kreatininu (odpovídá zhruba proteinurii 1 g/den) přiřazen navíc k jejich standardní indukční terapii (CFA či MMF) v poměru 1 : 1 buď intravenózně podávaný BEL (v dávce 10 mg/kg hmotnosti), či placebo. Standardní terapie CFA‑AZA spočívala v intravenózním podání CFA v rámci indukčního režimu studie EuroLupus (500 mg každé dva týdny v celkovém počtu šesti infuzí) a v přechodu na udržovací režim AZA (2 mg/kg/den); standardní terapie MMF spočívala v úvodním podání MMF v dávce 1–3 g/den s tím, že po šesti měsících bylo doporučeno dávku redukovat na 1 g/den. BEL byl podáván v den 1, 15 a 29 a dále v intervalu 28 dnů do konce studie. V indukční fázi bylo na rozhodnutí investigátora případné podání vysokých dávek methylprednisolonu (1–3 intravenózní pulsy v dávce 500–1 000 mg), které bylo následováno podáním perorálního prednisonu (v dávce 0,5–1 mg/kg hmotnosti denně a v celkové denní dávce ≤ 60 mg). Za primární cílový ukazatel v týdnu 104 byla stanovena primární účinná renální odpověď (poměr PCR ≤ 0,7, odhadovaná glomerulární filtrace [eGFR] ne horší než 20 % pod hodnotou před akutním vzplanutím/exacerbací onemocnění či eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 tělesného povrchu při současném nepoužití záchranné léčby). Jako hlavní sekundární cílový ukazatel byla stanovena úplná renální odpověď ve 104. týdnu (poměr PCR < 0,5, eGFR ne horší než 10 % pod hodnotou před akutním vzplanutím/exacerbací či eGFR ≥ 90 ml/min/1,73 m2 při současném nepoužití záchranné léčby). Jako další sekundární cílové ukazatele byly stanoveny např. primární účinná renální odpověď v týdnu 52, dále doba, během které se objevily projevy renálního postižení (vznik CHSL, zdvojení sérové koncentrace kreatininu proti bazální hodnotě, zvýšení proteinurie, kombinace poklesu eGFR a vzestupu proteinurie, selhání léčby LN) či došlo k úmrtí. Selhání léčby bylo definováno jako nedodržení stanoveného protokolu týkajícího se především imunosupresivní léčby. V protokolu studie bylo navrženo postupné snižování dávek glukokortikoidů (snížení dávky prednisonu ≤ 10 mg od 24. týdne a možnost podání krátkodobé záchranné léčby glukokortikoidů v období mezi 24.–76. týdnem z důvodů jiných než LN a zákaz podání záchranné léčby glukokortikoidy v dalším období – mezi týdny 76–104). Protokol studie neumožňoval dodatečné podání dalších imunosupresivních látek. Celkem bylo do studie randomizováno a zařazeno 446  pacientů (do každé ze skupin – s BEL i s placebem – 223 pacientů). V týdnu 104 významně více pacientů s BEL v porovnání se skupinou placeba dosáhlo primárně účinné renální odpovědi (43 % vs. 32 %; poměr šancí [OR] 1,6; 95% CI 1,0–2,3; = 0,03) a také úplné renální odpovědi (30 % vs. 20 %; OR 1,7; 95% CI 1,1–2,7; p = 0,02). Riziko vzniku projevů ledvinného postižení a úmrtí bylo u pacientů léčených BEL nižší než u pacientů, kterým bylo podáváno placebo (relativní riziko 0,51; 95% CI 0,34–0,77; p = 0,001). Nebyl zjištěn rozdíl ve výskytu nežádoucích účinků mezi skupinou s BEL a skupinou s placebem.

Závěrem autoři shrnují, že v této klinické studii u nemocných s aktivní LN dosáhlo primárně účinné renální odpovědi více pacientů při léčbě BEL než při podávání placeba a pouze standardní imunosupresivní terapie. Tato studie se významně odlišuje od dalších studií zabývajících se léčbou LN a lze je vzájemně porovnávat jen velmi obtížně. Většina předchozích studií hodnotících indukční léčbu u LN měla odlišná vstupní kritéria i kritéria hodnocení a také jejich trvání bylo odlišné (většina studií měla obvykle šesti‑ či dvanáctiměsíční trvání). Dvouleté trvání studie umožnilo zhodnocení jak časné odpovědi, tak částečně i další udržení remise navozené imunosupresivní léčbou. Obojí parametry byly významně příznivější ve skupině pacientů léčených BEL než ve skupině s placebem.

Komentář

Navzdory agresivní imunosupresivní léčbě se značné části pacientů s aktivní LN nedaří dosáhnout úplné remise a jejich dlouhodobé výsledky jsou neuspokojivé.5 Navíc i u pacientů, u kterých se remise podaří dosáhnout, se v následném období v 27–66 % vyvine akutní exacerbace onemocnění. Z těchto důvodů je vysoce aktuální potřeba nalezení účinnějších a bezpečnějších látek, které by umožnily snížit imunologickou aktivitu a inflamaci u pacientů se SLE a LN, a tím zabránit vzniku akutních exacerbací SLE a zachovat renální funkce neporušené. Nedávno byla u pacientů s LN prokázána zvýšená tvorba a zvýšené sérové koncentrace BLys. Nadějnou léčebnou taktikou u pacientů s LN se proto jeví neutralizace BLys, snížení tvorby autoprotilátek a inhibice tvorby terciární lymfoidní struktury v ledvinách. V aktuální studii BLISS‑LN se prokázal vyšší účinek BEL (proti placebu) v obou skupinách základní indukční léčby (CFA/MMF), a to jak z hlediska dosažení účinné renální odpovědi (primárního cílového ukazatele), tak i z hlediska hlavních sekundárních cílových ukazatelů. Jeden z hlavních sekundárních cílových ukazatelů – riziko exacerbace ledvinného postižení (relaps LN, zhroucení funkce ledvin apod.) a úmrtí – byl u pacientů léčených BEL významně nižší než u pacientů, kterým bylo podáváno placebo, což skutečně podporuje predikci navození a udržení dlouhodobější remise LN. Účinek BEL se ve srovnání s placebem projevil nejen na klinických parametrech, ale také na vybraných biomarkerech (významný pokles hodnoty protilátek proti dvouvláknové DNA [dsDNA], proti C1q a vzestup až normalizace snížených hodnot složek C3 a C4 komplementu). Při léčbě BEL se ověřil příznivý bezpečnostní profil, který byl v souladu s výsledky dříve publikovaných studií. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl výskyt infekcí horních cest dýchacích (zhruba u 12 % jedinců).

Určité nedostatky studie spočívají ve skutečnosti, že metodická kritéria pro zařazení dle základní imunosupresivní léčby (CFA/MMF) a také dle rasové příslušnosti (černošská/nečernošská rasa) tak, jak byla proponována ve vstupních metodických kritériích, nebyla zcela naplněna. Z hlediska základní imunosuprese byl celkově zařazen nižší počet jedinců se základní imunosupresí CFA proti MMF (CFA : MMF – 118 : 328) a z hlediska rasové příslušnosti byli v relativně malé míře zařazeni pacienti černošské rasy (černošská rasa : nečernošská rasa – 61 : 385). Primárního cílového ukazatele bylo nicméně dosaženo významně častěji u pacientů s léčbou BEL (proti placebu) v obou skupinách základní imunosuprese. Také u pacientů černošské rasy byly prokázány příznivější výsledky ve skupině s BEL proti skupině s placebem, i když byl tento trend méně zřetelný než u pacientů nečernošské rasy. Tyto výsledky jsou v souladu s dřívějšími pozorováními o méně příznivém průběhu LN u černošské rasy. Celkově lze uzavřít, že výsledky studie BLISS‑LN nepochybně přispějí k dalšímu rozšíření léčby aktivní LN o BEL.

V souvislosti s poměrně úspěšnými výsledky dosud publikovaných randomizovaných klinických studií s BEL se nabízí porovnání s dalšími látkami zaměřenými na B lymfocyty, které hrají ústřední roli v patogenezi SLE, a konkrétně především s rituximabem (RTX). Zatímco v řadě kazuistických sdělení, retrospektivních a nekontrolovaných studií u pacientů se SLE se zdál být účinek RTX slibný, nebyl tento účinek potvrzen v rámci randomizovaných kontrolovaných studií (EXPLORER, LUNAR).6,7 Použití RTX u pacientů se SLE tak zůstává v režimu off‑label. Jednoznačné vysvětlení rozdílu v dosažených výsledcích mezi oběma látkami nebylo dosud podáno, léčebné využití RTX u SLE je však nadále předmětem výzkumu a s ohledem na odlišný mechanismus působení BEL a RTX na B lymfocyty lze předpokládat možný synergistický efekt obou látek.8 Tyto předpoklady jsou nyní ověřovány v některých recentně probíhajících studiích.9,10

Literatura

Hanly JG, O’Keeffe AG, Su L, et al. The frequency and outcome of lupus nephritis: results from an international inception cohort study. Rheumatology (Oxford) 2016;55:252–262.

  1. Tektonidou MG, Dasgupta A, Ward MM, et al. Risk of End‑Stage Renal Disease in Patients With Lupus Nephritis, 1971–2015. A Systematic Review and Bayesian Meta‑Analysis. Arthritis Rheumatol 2016;68:1432–1441.
  2. Navarra SV, Guzmán RM, Gallacher AE, et al. Efficacy and safety of belimumab in patients with active systemic lupus erythematosus: a randomised, placebo‑controlled, phase 3 trial. Lancet, 2011; 377:721–731.
  3. Furie R, Petri M, Zamani O, et al. A phase III, randomized, placebo‑controlled study of belimumab, a monoclonal antibody that inhibits B lymphocyte stimulator, in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheumatol 2011;63:3918–3930.
  4. Tunnicliffe DI, Palmer SC, Henderson I, et al. Immunosuppressive treatment for proliferative lupus nephritis. Cochrane Database Syst Rev 2018;6:1–276.
  5. Merrill JT, Neuwelt CM, Wallace DJ, et al. Efficacy and safety of rituximab in moderately‑to‑severely active systemic lupus erythematosus: the randomized, double‑blind, phase II/III systemic lupus erythematosus evaluation of rituximab trial. Arthritis Rheumatol 2010;62:222–233.
  6. Rovin BH, Furie R, Latinis K, et al. Efficacy and safety of rituximab in patients with active proliferative lupus nephritis: the Lupus Nephritis Assessment with Rituximab study. Arthritis Rheum 2012;64:1215–1226.
  7. Wise LM, Stohl W. Belimumab and Rituximab in Systemic Lupus Erythematosus: A Tale of Two B Cell‑Targeting Agents. Front Med (Lausanne) 2020;7:303.
  8. Kraaij T, Kamerling SWA, de Rooij ENM, et al. The NET‑effect of combining rituximab with belimumab in severe systemic lupus erythematosus. Autoimmun J 2018;91:45–54.
  9. Teng YKO, Bruce IN, Diamond B, et al. Phase III, multicentre, randomised, double‑blind, placebo‑controlled, 104‑week study of subcutaneous belimumab administered in combination with rituximab in adults with systemic lupus erythematosus (SLE): BLISS‑BELIEVE study protocol. BMJ Open 2019;9:1–8.