Testové otázky: Přesvědčte se, jak pozorně jste četli toto číslo – zkuste zodpovědět naše otázky

Zlepšení funkce u myelomové ledviny pomocí plazmaferézy

1. Přidání plazmaferéz ke standardní léčbě mnohočetného myelomu zlepšilo renální funkci u:

 1. všech nemocných bez ohledu na příčinu renálního selhání
 2. jen u nemocných s „cast nephropathy“
 3. jen u nemocných s „cast nephropathy“, kde bylo dosaženo po plazmaferéze redukce hodnoty FLC o > 50 %

2. Ovlivnilo zlepšení renální funkce po provádění plazmaferéz u nemocných s mnohočetným myelomem celkové přežívání:

 1. ne
 2. ano, ale nesignifikantně
 3. ano, signifikantně

Nízký krevní tlak a riziko rekurence cévní mozkové příhody: studie PROGRESS

3. Studie PROGRESS je studie, která se zabývá vlivem snížení TK na:

 1. výskyt mikroalbuminurie u nemocných s CKD
 2. výskyt kardiovaskulárních příhod u nemocných s CKD
 3. výskyt rekurence CMP u nemocných s CKD

4. Snižování TK u nemocných s CKD a s anamnézou CMP:

 1. je spojeno s redukcí rizika výskytu rekurence CMP
 2. má tvar křivky „J“, kdy velmi vysoké a velmi nízké hodnoty zvyšují riziko rekurence CMP
 3. významně ovlivnilo celkovou KV mortalitu

Porucha glykosylace IgA se vyskytuje i u příbuzných pacientů s familiární i sporadickou IgA nefropatií

5. U pacientů s IgAN i u rizikových příbuzných byla potvrzena:

 1. zvýšená hodnota celkového IgA v séru
 2. zvýšená hodnota galaktóza‑deficientních IgA1
 3. zvýšená aktivita a genová exprese specifických glykosyltransferáz
 4. močové abnormality specifické pouze pro pacienty s IgAN

6. K určení sérových koncentrací galaktóza‑deficientních IgA1 se používá relativně rychlá a levná metoda:

 1. plynová chromatografie
 2. Western blot
 3. ELISA využívající lektin odvozený z Helix aspersa
 4. spektrometrie

Náklady na dialyzační léčbu ve Velké Británii

7. Výdaje na léčbu nemocných s chronickým selháním ledvin (CKD) ve Velké Británii v r. 2005 lze charakterizovat následovně:

 1. výdaje na léčbu pacientů CKD, představujících zhruba 0,05 % celkové populace, dosahují přibližně 1–2 % celkových výdajů na zdravotnictví (resp. výdajů NHS – National Health Service)
 2. výdaje na léčbu pacientů CKD, představujících zhruba 1 % celkové populace, dosahují přibližně 1–2 % celkových výdajů na zdravotnictví (resp. výdajů NHS)
 3. výdaje na léčbu pacientů CKD, představujících zhruba 0,05 % celkové populace, dosahují přibližně 3–4 % celkových výdajů na zdravotnictví (resp. výdajů NHS)
 4. výdaje na léčbu pacientů CKD, představujících zhruba 1 % celkové populace, dosahují přibližně 3–4 % celkových výdajů na zdravotnictví (resp. výdajů NHS)

8. Při porovnání nákladů na léčbu přístrojovou peritoneální dialýzou (APD) a kontinuální peritoneální dialýzou (CAPD) ve vztahu k nákladům na léčbu nemocniční hemodialýzou (HD) platí:

 1. APD/CAPD jsou o 36 %, resp. 56 % levnější než náklady na provoz nemocniční HD
 2. APD/CAPD jsou obě přibližně o 50 % levnější než náklady na provoz nemocniční HD
 3. APD je stejně nákladná a CAPD o 30 % levnější než nemocniční HD
 4. APD/CAPD jsou o 10 % resp. 26 % levnější než náklady na provoz nemocniční HD

Správné řešení z minulého čísla: 1 c, 2 a, 3 b, 4 d, 5 c, 6 b, 7 b, 8 d, 9 b, 10 c, 11b, 12 c, 13 b

 • Kategorie: Komentované články