Vztah mezi markery malnutrice a mortalitou u nemocných na peritoneální dialýze

Dong J, Li Y‑J, Lu X‑h, Gan H‑p, Zuo L, Wang H‑y. Correlations of lean body mass with nutritional indicators and mortality in patients on peritoneal dialysis. Kidney Int 2008,73:334–340.

Časná detekce malnutrice představuje jeden z rozhodujících činitelů pro dlouhodobou prognózu nemocných v CAPD. Lean body mass (LBM [překládaná většinou jako tukuprostá svalová tkáň]) představuje svalové depo organismu, které bývá vztahováno k nutričnímu indexu dialyzovaných nemocných. Hodnotu LBM lze zjistit více postupy, ale vždy hraje významnou roli objem celkové tělesné vody v organismu (CTV). Při tzv. zlatém standardu vyšetření pomocí antipyrinového distribučního objemu je k výpočtu LBM hodnota CTV násobena koeficientem 0,73. Jak už to bývá se zlatými metodami, jsou sice přesné, ale náročné na laboratorní zpracování, a proto určené pro speciální, hlavně výzkumné účely. Proto se v klinické praxi užívají metody nepřímé.

Cílem této studie bylo srovnat hodnoty LBM zjištěné pomocí kinetiky kreatininu (LBM‑CK), bioelektrické impedance (LBM‑BEI) a antropometricky (LBM‑A) a dále zjistit, zda tyto veličiny korelují s nutričním stavem, tj. rozvojem malnutrice a také s dlouhodobou prognózou nemocných. (Pro stanovení LBM se v klinické praxi užívají i metody DEXA či MRI, což je ovšem finančně náročnější.)

Nečetné předchozí studie měly rozporné výsledky. Zatímco Keshaviah a spol. (1994) prokazovali dobrou korelaci mezi LBM‑CK a sérovou koncentrací albuminu, kreatininu a nPCR (katabolický protein standardizovaný k celkové tělesné vodě) a zařadili parametr LBM mezi nutriční parametry první volby, další autoři (Szeto, 2000 či Heimburger, 2000) tento nález nepotvrdili. Naopak, prokazovali špatnou korelaci mezi LBM‑A i LBM‑CK s hodnotou albuminu, především ve skupině pacientů léčených peritoneální dialýzou.

Zatímco vztah mezi nutričními parametry a přežíváním nemocných na CAPD je považován za prokázaný, při stanovení LBM tomu tak dosud není a chybějí studie korelující tento vztah při stanovení LBM‑BEI či dokonce LBM‑A. Jedním z hlavních problémů je standardizace výsledků měření k objemu tělesných tekutin, pohlaví (ženy mají fyziologicky méně svalové hmoty) a markerům probíhajícího zánětu.

Studie byla uskutečněna u 210 nemocných na chronické CAPD (86 mužů a 124 žen), průměrného věku 60,3 roku a BMI 23,5 kg/m2. Sledování bylo zahájeno třetí měsíc po zahájení léčby a trvalo 29 ± 12 měsíců. Z celkového počtu bylo vyřazeno celkem 45 nemocných, z nichž 30 zemřelo, 11 bylo transplantovanáno a čtyři přešli na hemodialyzační léčení.

Při hodnocení dotazníků SGA (Subjective Global Assessment) při vstupu do studie bylo 36 nemocných (17,4 %) se známkami malnutrice. Na základě tohoto vyšetření byli nemocní rozděleni do dvou skupin dle hodnoty vysoce senzitivního CRP: první skupina zahrnula 74 nemocných s hodnotou CRP ≥ 3 mg/l, zatímco ve druhé skupině bylo 136 nemocných s hodnotou CRP < 3 mg/l. V první skupině autoři zjistili signifikantně nižší hodnoty denního příjmu energie a proteinů (obě hodnoty standardizované na kg tělesné hmotnosti). Rozdíly v koncentraci albuminu, prealbuminu, transferinu, ale ani v dynamometricky měřené síle stisku pravé a levé ruky, nebyly signifikantní (HGS‑R a L).

Při hodnocení výsledků měření LBM‑CK, LBM‑BEI a LBM‑A byla prokázana signifikantní korelace pouze k HGS, překvapivě větší u levé, většinou nedominantní ruky. Při krokové analýze byly prokázány korelace LBM‑CK, středního arteriálního tlaku a korigovaného Ca‑P produktu k riziku úmrtí. Korelace byla méně významná při stanovení LBM bioimpedancí či antropometrií. Jedno z možných vysvětlení je, že vzhledem k metodice stanovení kinetiky kreatininu a výpočtu LMB‑CK dle Blakeovy rovnice s ohledem na stupeň hydratace je hodnota svalové hmoty nižší, než odpovídá ostatním stanovením (rozdíl může přesahovat až 10 %), proto „podhodnocená LBM“ představuje vyšší rizikový faktor než hodnoty nadhodnocené především bioimpedancí.

Z výsledků studie autoři dovozují, že hodnotu LBM nelze u nemocných na CAPD jednoznačně akceptovat jako nutriční marker. Dále, že neexistuje přímá korelace mezi velikostí LBM a stanovovanými nutričními parametry. S výjimkou metodiky LBM‑CK nelze ani přímo predikovat prognózu nemocných z hlediska přežívání. Všechny vypočtené hodnoty LBM je třeba standardizovat k objemu tělesných tekutin, pohlaví a probíhajícímu zánětu.

Komentář

Problematice tělesné hmotnosti u nemocných v dialyzačním léčení se věnuje již dlouhodobě velká pozornost. V posledních letech byl znovu potvrzen klinicky známý paradox, že nemocní s vyšší hodnotou body mass indexu (BMI) mají lepší výsledky přežívání při dlouhodobé léčbě, a to i přes vyšší obsah tukové tkáně v těle. Není pochyb o tom, že především viscerální tuk je zdrojem řady proinflamačních faktorů a že adipocytokiny přispívají k progresi endoteliální dysfunkce u nemocných s chronickým onemocněním ledvin. Viscerální tuk také velmi významně přispívá k rozvoji inzulinové rezistence, která zhoršuje využitelnost glukózy na buněčné úrovni.

Na druhé straně, tuková tkáň představuje energetické depo, z něhož se v zátěžových situacích uvolňují mastné kyseliny používané jako vydatný zdroj energie. Jak ukázaly některé studie u starších nemocných, zřejmě hlavní významný přínos vyššího BMI je větší objem svalové tkáně, tedy větší aerobní a metabolická kapacita reagovat na katabolismus a stresové situace. Tlouštík se svaly je na tom z tohoto hlediska lépe než štíhlý jedinec s menší svalou hmotou.

I když se ve studii jednalo o asijskou populaci s obecně nižšími hodnotami BMI (průměrná hodnota ve studii kolem 23 kg/m2), byl potvrzen pohlavní dimorfimus při hodnocení. Zatímco u mužů byl pokles LBM spojen s poklesem svalové síly a zhoršenou prognózou, u žen takovýto nález prokázán nebyl. Proto musejí být hodnoty LBM zkorigovány vzhledem k pohlaví. Dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, zda pohlavní rozdíly přetrvávají i ve vyšších věkových kategoriích, kdy je patrný pokles svalové hmoty u obou pohlaví. Stenvinkel a spol. (2002) potvrdili, že vztah mezi svalovou sílou měřenou stiskem ruky přímo koreloval při výpočtu LMB‑CK u mužů i s vybranými metabolickými parametry (albumin), zatímco u žen s menší svalovou hmotou prokázán nebyl.

Dalším velmi důležitým ukazatem je přítomnost chronického zánětu. Z předchozích klinických studií je známo, že nemocní při peritoneální dialýze ztrácejí denně 5–8 g viscerálních proteinů a při peritonitidě mohou ztráty dosáhnout i 20 g. Ztracené, převážně transportní proteiny jsou doplňovány vystupňovanou proteosyntézou v játrech. Pokud však chybí substrát, tj. především rozvětvené aminokyseliny leucin, isoleucin a valin a také energetické krytí, nastupuje proces proteolýzy s odbouráváním vlastních svalů. Zde hraje významnou roli metabolická acidóza, neboť při vyrovnaném pH vnitřního prostředí stačí i skutečně využitelný příjem proteinů (tj. rozdíl mezi příjmem skutečným a všemi ztrátami) kolem 0,75 g/kg tělesné hmotnosti za den. Za tohoto předpokladu klesá též tzv. metabolicko‑dynamický účinek přijatých proteinů pod 10 % (tj. metabolické využití je spojeno s minimální ztrátovou tvorbou tepelné energie).

Pokud je přítomen chronický zánětlivý proces, prokazatelný většinou vyššími hodnotami hsCRP, rozvíjí se též metabolická acidóza a pH optimum se posouvá od proteosyntézy k proteinové degradaci. Proto musejí být nejprve sníženy hodnoty proinflamačních markerů, abychom mohli použít hodnotu LBM jako prediktivního faktoru.

Jiným, velmi závažným činitelem, a to i z hlediska přímého stanovení LBM, je stav hydratace a rozložení tělesných tekutin. Za standardních podmínek je u zdravého člověka obsah vody ve svalu kolem 70 %, zatímco v tukové tkáni pouze kolem 20 %. Stav se může významně měnit u nemocných s renálním selháním: od značné hyperhydratace až k latentní dehydrataci při nesprávně určené suché hmotnosti. Jak autoři uvedli, stav hydratace přímo ovlivňuje výpočet LBM‑CK, které bylo zmíněno jako možný prediktor přežívání u mužů. Tento nález byl nověji zpochybněn faktem, že při srovnání s výpočtem užívajícím antipyrinový distribuční prostor jako standardní hodnotu LBM, byly vypočtené hodnoty LBM‑CK v průměru o 6,9 kg nižší. Lze tedy uzavřít, že hodnota LBM‑CK významně podhodnocuje skutečné množství svalů, a tedy že tento rozdíl mohl být u mužů i větší.

Na druhé straně, použití bioimpedančních metod je také velmi významně ovlivněno rozložením tělesných tekutin. (Elektrická vodivost tkáně je přímo úměrná její hydrataci.) A protože výpočet u CAPD pacientů se provádí z celkové tělesné vody, většinou je hodnota LBM‑BEI nadhodnocena, a proto nemusí přesně korelovat ani se sledovanými nutričními parametry. Překvapením bylo zjištění, že přesné antropometrické vyšetření užité k výpočtu LBM také neposkytlo dostatečně prediktivní výsledek pro prognózu nemocných. Tato zjištění u nemocných s chronickým onemocněním ledvin ve studii je v protikladu s obecně přijatými závěry z intenzivní medicíny považující měření kožní řasy a výpočet objemu bicepsu za základní prediktivní znamení. Je také známo, že ve zdravé populaci přesně provedené antropometrické vyšetření má velmi těsnou korelaci k vyšetřením MR.

Studie měla své limity dané délkou sledování, tím že nebyla přesně intraindiviuálně definována hydratace a že šlo o populaci s již nižší vstupní hodnotou BMI. Nepochybně však přispěla k objasnění predikčního významu lean body mass stanovené pomocí kinetiky kreatininu, bioimpedancí a antropometrií.

Literatura

  • Kategorie: Komentované články
  • Klíčová slova: malnutrice