Testové otázky: Přesvědčte se, jak pozorně jste četli toto číslo – zkuste zodpovědět naše otázky

Chronická renální insuficience zvyšuje riziko tromboembolických příhod

1. Závislost mezi vznikem TEN a úrovní renální funkce byla:

 1. stejná u všech stupňů CKD
 2. ovlivněna vyšší přítomností rizikových faktorů pro vznik TEN
 3. objevovala se již od hodnot eGF 75 ml/min a menších

2. Riziko vzniku TEN je u dialyzovaných a transplantovaných nemocných:

 1. stejné jako v běžné populaci
 2. stejně zvýšené u obou skupin
 3. zvýšené, u transplantovaných je pak riziko přímo úměrné hodnotě GF

Snižují statiny u dialyzovaných pacientů riziko sepse?

3. Vliv statinů na riziko sepse:

 1. byl u dialyzovaných pacientů prokázán již ve studii 4D
 2. je nutno prokázat v probíhajících randomizovaných kontrolovaných studiích (AURORA, SHARP)
 3. je tak výrazný, že by všichni dialyzovaní pacienti s proběhlou kanylovou sepsí měli užívat některý ze statinů doživotně
 4. je nejvýraznější u dialyzovaných pacientů s autosomálně dominantními polycystickými ledvinami

Homozygotní mutace CD2AP je další prokázanou hereditární příčinou fokálně segmentální glomerulosklerózy

4. Mutace genu pro CD2AP:

 1. je častou příčinou hereditárního nefrotického syndromu
 2. vede ke glomerulárnímu onemocnění pouze v homozygotním stavu
 3. může způsobit onemocnění glomerulů dle závažnosti mutace jak v heterozygotním, tak homozygotním stavu
 4. vyvolává nefrotický syndrom, jen je‑li přítomna současně i mutace genu pro nefrin

Zvýšené riziko fraktury krčku femuru u nemocných s chronickým selháním ledvin

5. Zvýšenou incidenci fraktur krčku femuru u mužů s chronickým onemocněním ledvin lze prokázat:

 1. ve všech stadiích chronického onemocnění ledvin (CKD dle NKF/DOQI)
 2. pouze u nemocných léčených hemodialýzou
 3. především v pokročilejších stadiích CKD (IV a V)

6. Příčinou zvýšeného výskytu fraktur krčku femuru u nemocných s chronickým onemocněním ledvin pokročilejšího stadia je:

 1. jednoznačně sekundární hyperparatyreóza
 2. jednoznačně zvýšená tendence k pádům
 3. pravděpodobně především snížená rezistence kosti vůči menším traumatům, nelze však vyloučit ani zvýšenou tendenci k pádům

Biokompatibilní roztoky pro peritoneální dialýzu a reziduální funkce ledvin

7. V peritoneální dialýze se pod pojmem biokompatibilnější roztoky označují roztoky vyznačující se proti konvenčním roztokům:

 1. nízkým pH
 2. schopností snížit výskyt alergických reakcí
 3. některými přízivými vlastnostmi, jako jsou dosažení fyziologičtějšího pH, sníženou tvorbou glukózových degradačních produktů či náhradou glukózy jinými alternativními osmotickými látkami

8. V případě, že u peritoneální dialýzy hovoříme o selhání techniky, jde o:

 1. poškození spotřebního materiálu vinou výrobní vady
 2. nezvládnutí průběhu léčby v důsledku nedostatečné edukace pacienta
 3. úmrtí pacienta či transfer na hemodialýzu

Tacrolimus s prodlouženým uvolňováním u nemocných po transplantaci ledviny

9. Doporučené úvodní dávkování tacrolimu s prodlouženým uvolňováním je:

 1. 0,2 mg/kg v jedné dávce
 2. 0,1 mg/kg ve dvou dávkách
 3. 0,2 mg/kg ve dvou dávkách
 4. 0,1 mg/kg v jedná dávce

Bezpečná a účinná imunosuprese po transplantaci ledviny (studie ELITE-Symphony)

10. Studie Symphony-ELITE po transplantaci ledviny prokázala:

 1. výhodnost dlouhodobé léčby 2 g MMF a nízkých dávek tacrolimu
 2. výhodnost dlouhodobé léčby 2 g MMF a nízkých dávek sirolimu
 3. menší výskyt diabetu ve skupině léčené tacrolimem a MMF
 4. menší výskyt rejekcí ve skupině léčené MMF + sirolimem

Obezita a choroby ledvin

11. Vliv obezity na vznik urolitázy:

 1. může být rozdílný u mužů a žen
 2. je stejný pro obě pohlaví
 3. vyskytuje se pouze u diabetiků
 4. souvisí s rozvojem hypertenze

Správné řešení z minulého čísla: 1 c, 2 b, 3 b, 4 c

 • Kategorie: Komentované články