Testové otázky: Přesvědčte se, jak pozorně jste četli toto číslo – zkuste zodpovědět naše otázky

Sójový protein v dietě zlepšuje endoteliální dysfunkci u nemocných po transplantaci ledviny

1. U nemocných po transplantaci ledviny se stabilní dobrou funkcí transplantované ledviny je hodnota ADMA:

 1. normální (jako u zdravého člověka)
 2. zvýšená (i přes dobrou funkci ledviny)
 3. neměřitelná, neboť imunosuprese ovlivňuje jeho tvorbu

2. Prevalence obezity první rok po transplantaci ledviny je:

 1. 20–35 %
 2. 50 %
 3. 10–15 % Rekurence ANCA pozitivní vaskulitidy po transplantaci ledviny

3. Nemocní s AAV vyvinou terminální renální selhání s nutností dialýzy u:

 1. 10–15 %
 2. 20–30 %
 3. 40–50 %

4. Desetileté přežívání štěpů po transplantaci ledvin u nemocných s AAV se pohybuje kolem:

 1. 50 %
 2. 65 %
 3. 80 %

Změnila dlouho očekávaná léčba eprodisatem sodným prognózu nemocných se sekundární amyloidózou?

5. Cirkulujícím prekursorem AA amyloidózy je:

 1. C-reaktivní protein
 2. amyloid enhancing factor (AEF)
 3. sérový amyloid A (SAA)

6. Eprodisat sodný blokuje vazbu SAA na:

 1. HDL cholesterol
 2. apolipoprotein E
 3. heparan sulfát

Heparinem indukovaná trombocytopenie u hemodialyzovaných

7. Při diagnóze HIT II. typu se obvykle setkáváme s:

 1. trombocytopenií, anémií, přítomností protilátek proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4 a možnou přítomností klinických komplikací
 2. trombocytopenií, přítomností protilátek proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4 a možnými průvodními klinickými komplikacemi (zvl. krvácením)
 3. trombocytopenií, přítomností protilátek proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4 a možnými průvodními klinickými komplikacemi (zvl. trombotického či tromboembolického původu)

8. Při vzniku HIT II. typu je pro léčbu vhodné použít:

 1. nízkomolekulární heparin
 2. nízkomolekulární heparin, danaparoid a lepirudin
 3. danaparoid a lepirudin (s výhradou, že lepirudin je méně vhodný pro pacienty s poškozením funkce ledvin)

Stanovení kotininu v moči jako objektivní ukazatel kouření cigaret u nemocných s chronickým onemocněním ledvin

9. Stanovení vyloučeného kotininu v moči představuje objektivní kvantitativní parametr informující o expozici (spotřebě) tabáku v rozmezí či intervalu:

 1. několika hodin
 2. několika dní
 3. několika týdnů

10. Skutečnost, že kouření se může uplatňovat na vzniku ledvinného onemocnění či průběhu chronické nefropatie:

 1. je velmi nepravděpodobná
 2. byla vyloučena na podkladě dosud proběhlých studií
 3. je velmi pravděpodobná či byla v některých případech prokázána

Správné řešení z minulého čísla: 1 b, 2 c, 3 d, 4 b, 5 b, 6 a, 7 a

 • Kategorie: Komentované články