Stanovení kreatininu metodou ID−MS

Vickery S, Stevens PE, Dalton RN, Lente F, Lamb E.: Does the ID-MS traceable MDRD equation work and is it suitable for use with compensated Jaffé and enzymatic creatinine assays? Nephrol Dial Transpl 2006; 24: 2439-2445.

V současné době je shoda v tom, že stanovení funkce ledvin vyžaduje podrobnější hodnocení, než je pouhé stanovení sérové koncentrace kreatininu. Stále častěji se užívá metodik nevyžadujících dlouhodobý sběr moči a dává se přednost výpočtům glomerulární filtrace (např. dle formule MDRD) či clearance kreatininu (např. dle Cockcrofta a Gaulta). Ve všech těchto výpočtových rovnicích se kalkuluje s hodnotou sérového kreatininu a v závislosti na metodice jeho stanovení může dojít k významnému rozdílu konečného výpočtu. Autoři studie použili izotopovou diluční hmotnostní spektrometrii (ID-MS) pro srovnání s metodikou stanovení kreatininu jinými postupy a porovnávali konečné výsledky výpočtu MDRD, a tedy glomerulární filtrace. Celkem bylo u 277 pacientů provedeno stanovení kreatininu pomocí enzymatické eseje Roche, modifikované kinetické eseje ke stanovení Jaffé pozitivních látek Roche (dříve tzv. chromogen, který stanovuje navíc malou část dalších dusíkatých látek) a dále metodou ID-MS. Výsledky hodnot byly srovnány s klasickým stanovením metodikou Beckman CX3 s užitím kinetické Jeffé eseje. Z výsledků vyplynulo, že hodnoty stanovení ID-MS byly nižší o 7,5 %, enzymatickou metodou Roche o 8,6 % a kinetickou Jaffé esejí o 11,9 % ve srovnání s klasickou metodikou Beckman CX3. Korelace hodnot byla vysoce signifikantní (p < 0,0001). Rozdíly ve výpočtech dle MDRD byly nejnižší při použití ID-MS ve srovnání s ostatními metodami. Klasická výpočtová formule tak nadhodnocuje skutečnou glomerulární filtraci (GF) o 5–10 %. Metoda ID-MS stanovuje hodnoty kreatininu přesněji, a zaručuje tak menší chybu při výpočtu GF dle MDRD formule.

Komentář

Metodika přesného stanovení úrovně renálních funkcí je stále ve středu zájmu nefrologické veřejnosti. Vzhledem k finančním nákladům na kvalifikované pracovníky a snaze o co největší komfort nemocných se v současné době částečně ustupuje od metod vyžadujících sběr moči (klasická clearance kreatininu) či aplikaci měřené látky (inulin, izotopové vyšetření). Je snaha využít látky endogenní povahy (cystatin C) či stanovit pouhou sérovou koncentraci kreatininu a následně s užitím dalších parametrů (věk, pohlaví, rasa, hmotnost, urea, albumin apod.) vypočítat hodnotu glomerulární filtrace či clearance kreatininu. Výpočet však může být významně ovlivněn nejen proměnnými veličinami (hmotnost, věk apod.), které byly do určité míry k výpočtu standardizovány, ale i klíčovou hodnotou sérového kreatininu. V současné době se ve většině laboratoří stanovuje tzv. čistý kreatinin, a to enzymaticky. Některé laboratoře však stanovují i tzv. chromogen, tedy včetně Jaffého pozitivních látek (cca o 10 % vyšší hodnota). Výsledky se mohou lišit i v hodnotě normy pro jednotlivé přístroje využívající jinou modifikaci stanovení kreatininu (např. Beckman Astra CX3 analýza stanovuje Jaffé pozitivní látky, podobně i Integra 800; enzymatická metoda též na přístroji Integra 800 stanovuje pouze čistý kreatinin, tj. hodnoty cca o 10 % nižší).

Autoři použili ke stanovení metodu ID-MS, což je modifikovaná metoda kapalinové chromatografie. Výpočet pro MDRD byl kalkulován z původního užitého vzorce:

GFR (ml/min/1,73 m2) = 186 × [Skr (μmol/l) × 0,011312]-1,154 × (věk)-0,203 × 0,742 (u žen) × 1,212 (u černochů).

Při srovnání výsledků výpočtu MDRD zjištěných při dosazení hodnot sérového kreatininu stanoveného různými metodami autoři doporučují užití ID-MS pro její těsnou korelaci s metodou stanovení čistého kreatininu.

Literatura