Představuje celiakie zvýšené riziko vzniku renálních onemocnění?

Ludvigsson JF, Montgomery SM, Olén O, Ekbom A, Ludvigsson J, Fored M. : Coeliac disease and risk of renal disease – a general population cohort study. Nephrol Dial Transplant 2006; 21:1809-1815.

Autoři článku si vzali za cíl zmapovat výskyt renálních onemocnění u nemocných trpících celiakií ve švédské populaci. Základní hypotézou bylo, že přítomnost celiakie je rizikovým faktorem pro rozvoj jakékoli nefropatie, anebo opačně řečeno, že u nemocných s celiakií bude vyšší incidence renálních chorob než ve zdravé populaci.

Celiakií trpí ve vyspělých státech západní Evropy přibližně 1 % obyvatel. Mezi nemocnými trpícími tímto onemocněním lze zaznamenat výrazně vyšší procento těch, kteří jsou nositeli HLA antigenů DR3 a DQ2. Jde o typické autoimunitní onemocnění zprostředkované především lymfocyty T, které postihuje aborální části tenkého střeva. Velmi často se celiakie asociuje s výskytem diabetu 1. typu (DM). Je zajímavé, že dieta založená na vynechání glutenu v potravě vede u těchto nemocných nejen ke zlepšení gastrointestinálních projevů celiakie, ale i ke snížení hodnot HbA1c. Ukazuje se, že nemocní s primárními glomerulonefritidami (zejména IgA nefropatií) mají aktivované a zmnožené lymfocyty T v intraepiteliální vrstvě mukózy, což způsobí zvýšenou permeabilitu střeva. Výsledkem tohoto děje pak může být usnadněný průnik řady antigenů ze střeva do cévního systému a vyvolání imunitní odpovědi organismu.

Autoři analyzovali data o nemocných ze švédského národního registru, který zahrnuje všechny regiony Švédska a byl založen v roce 1964. Celkem bylo identifikováno 15 533 pacientů trpících celiakií (zatímco nemocných sledovaných v registru, kteří neměli diagnózu celiakie, bylo 69 875), z nichž někteří byli pro krátkou dobu trvání onemocnění (či z jiných příčin) vyřazeni. Výskyt glomerulonefritid obecně (GN – akutní, chronické a nespecifikované), chronických glomerulonefritid (CGN), selhání ledvin léčených dialýzou (D) a transplantací (KT) byl nakonec vyhodnocován u 14 336 pacientů trpících celiakií.

Výskyt jednotlivých typů glomerulonefritid ve skupině CGN nebyl blíže vyhodnocován. Ve skupině D byl ve více než 50 % příčinou selhání ledvin DM (u 20/38 nemocných), dále zde byly čtyři chronické GN, čtyři akutní selhání ledvin, tři nemocní měli selhání ledvin v souvislosti s nádorovým onemocněním či jeho léčbou. Lupusová nefritida a pyelonefritida byly příčinou selhání ledvin u dvou nemocných. Zbytek nemocných byl z hlediska základních onemocnění velmi nehomogenní. Současně byl také zjišťován výskyt DM v jednotlivých skupinách renálních onemocnění. Mezi skupinami nebyl rozdíl v zastoupení můžů a žen či ve věkovém rozvrstvení. DM byl diagnostikován u 6,6 % pacientů s celiakií a u 2,9 % ostatních.

Různými formami glomerulonefritid trpělo celkem 0,2 % nemocných s celiakií a 0,1 % ostatních, což představuje zvýšené riziko vývoje GN v dospělé populaci s celiakií v porovnání s ostatními (HR = 2,6; p = 0,011). Tato závislost se neměnila v přítomnosti či bez přítomnosti DM. Pokud se separátně hodnotila skupina nemocných s hematurií, nebyl (překvapivě) její výskyt u nemocných s celiakií v porovnání s ostatními zvýšen.

Ještě větší statistická významnost než u glomerulonefritid obecně byla odhalena u CGN. Nemocní s celiakií mají více než dvakrát větší pravděpodobnost, že se u nich během života vyvine CGN (u dospělých jedinců je HR dokonce 3,96; p = 0,005; u dětí je významnost nižší). Tato významnost se příliš nelišila ani za situace, že byla v analýze zohledněna přítomnost DM či různé socio-ekonomické podmínky.

Celiakie dále představuje pro své nositele trojnásobně větší riziko, že se u nich během života vyvine selhání ledvin s nutností léčby dialýzou (v celé skupině bylo dialýzou léčeno 0,3 % nemocných s celiakií a 0,1 % ostatních; HR pro nemocné s celiakií bylo 3,7, v porovnání s ostatními šlo o významné zvýšení p < 0,001). Tato čísla platí pro dospělou populaci, u adolescentů a dětí nejsou k dispozici. HR bylo dvakrát vyšší u ženského pohlaví.

Pokud šlo o nemocné ve skupině KT, podstoupilo transplantaci 0,1 % pacientů s celiakií a < 0,1 % ostatních (HR = 5,5; p = 0,002). Nebyly zaznamenány rozdíly mezi pohlavími. U dětských nemocných tento trend zvýšeného rizika nutnosti transplantace nebyl zaznamenán. Na rozdíl od předcházejících skupin, kde se po vyřazení nemocných s DM riziko výskytu sledovaného parametru (GN, CGN a D) neměnilo, u skupiny KT se riziko nutnosti podstoupit transplantaci po odečtení diabetiků snížilo natolik, že v porovnání s ostatními nemocnými bez celiakie bylo statisticky nesignifikantní.

Závěrem tedy autoři konstatují, že přítomnost celiakie znamená pro své nositele zvýšené riziko vzniku jakéhokoli renálního onemocnění, a především pak selhání ledvin s nutností dialyzačního léčení.

Komentář

Některé práce z minulosti se zaměřily především na koincidenci celiakie a IgA nefropatie (IgAN), jejíž výskyt byl u tohoto střevního onemocnění deklarován jako nejvyšší ze skupiny CGN. Collin a spol. (2002) dokonce ve své práci uvádějí výskyt celiakie u 3–4 % nemocných s biopticky ověřenou IgAN. Jiní autoři ale takto vysoký výskyt celiakie u IgAN nepotvrdili. Na druhou stranu se také objevila hypotéza, že IgAN, která je mimo jiné provázena zvýšenou tvorbou IgA protilátek proti řadě potravinových antigenů (včetně gliadinu), by mohla hrát určitou patogenetickou roli při rozvoji celiakie. Současně bylo v experimentu zjištěno, že gliadin může indukovat depozici IgA do mesangia ledvin. Jedna z řady prací sledovala výskyt IgA antiendomysiálních a antigliadinových protilátek u nemocných s prokázanou IgAN, celiakií a u kontrol a zjistila, že tento typ protilátek je zvýšen u pacientů s celiakií, ale ne i nemocných s IgAN či kontrol. Závěr studie vyzněl tedy ve smyslu, že u nemocných s IgAN není riziko vzniku latentní formy celiakie zvýšeno (Sategna- Guidetti et al., 1992). V otázce vlivu antigenémie na rozvoj renálních onemocnění u celiakie se zdá, že nehraje takovou roli, jaká se jí v minulosti přisuzovala. Celiakie je standardně asociována s přítomností HLA antigenů DR3, DR4, DQ2 a DQ8. Tato antigenní výbava je častější i u nemocných s DM 1. typu, ale rozhodně ne u nemocných s IgA nefropatií.

Pokud jde o zvýšený výskyt celiakie u nemocných dialyzovaných či podstupujících transplantaci ledviny, sami autoři připouštějí možnost určité „dezinterpretace“ výsledků. U řady pacientů totiž nešlo revokovat otázku přesné diagnózy celiakie (retrospektivní sledování). Ta mohla být stanovena jen na základě pozitivity příslušných protilátek a klinických symptomů (popřípadě zlepšení po zavedení bezlepkové diety), nikoli histologicky pomocí enterobiopsie. Smedby (2005) ve své práci ukázal, že pozitivita příslušných protilátek se se specificitou 85 % vyskytovala i u nemocných s maligním lymfomem střeva.

Jako možné příčiny zvýšené incidence renálních onemocnění u nemocných s celiakií lze vystopovat několik faktorů. Jednak zde zřejmě hraje roli zvýšená aktivita celiakie se začátkem onemocnění v časnějším věku, jednak fakt, že pokud je imunitní systém aktivován a vznikne jedno imunopatologické onemocnění (celiakie), je zvýšená pravděpodobnost vzniku i dalšího (glomerulonefritida). Ledviny nemocných s celiakií jsou vystaveny ve větší míře vlivům faktorů s nefrotoxickým účinkem, včetně zvýšených hladin NO a snížení inhibitorů eNOS. Současně je zde zvýšená aktivace autoreaktivních periferních lymfocytů (DiSabatino, 1998).

Literatura