Spojitost predialyzační hodnoty hydrogenkarbonátu s rizikem mortality podle studie DOPPS

Bommer J, Locatelli F, Satayathum S, Keen ML, Goodkin DA, Saito A, Akiba T, Port FK, Zouny EW. Association of predialysis serum bicarbonate levels with risk of mortality and hospitalization in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Am J Kidney Dis 2004;44:661-671.

K rizikovým faktorům mortality dialyzovaných pacientů patří malnutrice. Vyskytuje se ve více než 10 %, avšak i ve více než 40 o/o sledovaných souborů. Posuzování stavu nutrice je orientačně založeno na hodnotách BMI a běžné laboratoři, zejména koncentraci albuminu v séru. Za předpokladu vyrovnané dusíkové bilance slouží k posouzení příjmu bílkovin v potravě parametr pcr ("protein catabolic rate"). Doporučený příjem bílkovin v dietě je 1,2 až 1,3 gramů na 1 kg tělesné hmotnosti pacienta, a to právě z důvodu prevence malnut:rice (K/DOQI doporučení, 2000).

Vysoký příjem bílkovin však obligatorně znamená zátěž organismu kyselými produkty metabolismu, vznikajícími právě při zpracování bílkovin v organismu. Při vyšším příjmu bílkovin se snáze spotřebují pufrovací kapacity a hodnota pH a koncentrace hydrogenkarbonátu klesá - vzniká, resp. se prohlubuje metabolická acidóza.

Metabolická acidóza sama o sobě představuje faktor, který může přispívat ke katabolismu . Nízká predialyzační koncentrace hydrogenkarbonátu přispívá ke zhoršenému stavu nutrice (Movilli, 1998) a tento klinický nález má oporu i v experimentálních studiích.

Metabolickou acidózu lze u dialyzovaných pacientů upravit optimální volbou koncentrace hydrogenkarbonátu v dialyzačním roztoku, avšak vzhledem k intermitentní povaze hemodialýzy není takováto korekce plně zaručena po celé mezidialyzační období. Doporučená predialyzační koncentrace hydrogenkarbonátu je 22 mmol/1 a kontroly se mají provádět jedenkrát měsíčně (K/DOQI doporučení, 2000).

Kromě studií spojujících nízké hod noty hydrogenkarbonátu (a tudíž metabolickou acidózu) s nepříznivým stavem proteinového metabolismu se však objevují i sdělení, která při hodnotách hydrogenkarbonátu žádné známky proteinové malnutrice nenacházejí; dokonce byl z jištěn inverzní vztah mezi koncentrací albuminu a koncentrací hydrogenkarbonátu (Aparicio, 1999). Jak je uvedeno výše, čím vyšší je příjem bílkovin, tím vyšší je i nálož kyselých zplodin.

Pro posuzování důsledku nižších hod not hydrogenkarbonátu jsou tedy možné dva úhly pohledu: primárně negativní důsledek acidózy s rozvojem katabolismu bílkovin, anebo primárně dobrý stav nutrice odvozený od dostatečného příjmu bílkovin, ovšem se sou časnou zvýšenou produkcí kyselých zplodin a sníženou koncentrací hydrogenkarbonátu.

V souboru dat získaných studií DOPPS byla ověřována souvislost hodnot hydrogenkarbonátu před dialýzou a stavu nutrice (koncentrace albuminu v séru, hospitalizace, mortalita). Cílem bylo určit, zda nízká koncentrace hydrogenkarbonátu v krvi před dialýzou má negativně prognostický klinický význam.

Studie DOPPS I zahrnovala sedm zemí (Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Španělsko, Velká Británie a USA). Do zde prezentované analýzy bylo zahrnuto celkem 304 hemodialyzačních pracovišť (10 410 pacientů, z nich však byli vyřazeni pacienti dialyzovaní prostřednictvím centrálního žilního katétru, neboť u nich je pro odběr krve k dispozici jen žilní krev). Všichni pacienti ve studii měli arteriovenózní fistuli, resp. umělohmotný zkrat, tj. bylo možné provést odběr arterializované krve těsně před hemodialýzou - celkem tedy bylo ve studii 7 140 pacientů.

Vzhledem k možným rozdílům koncentrace hydrogenkarbonátu v krvi mezi kratším či delším mezidialyzačním intervalem byla použita koncentrace před "prostřední" hemodialýzou v týdnu (tj. s "kratším" intervalem); pokud takováto hodnota nebyla k dispozici, byla provedena matematická korekce (vycházelo se z předpokladu, že koncentrace po delším intervalu je o 1,2 mmol/1 nižší. Průměrná koncentrace hydrogenkarbonátu v krvi před hemodialýzou byla v celém souboru 21,9 mmol/1.

Byly vyhodnocovány dva hlavní cíle: doba do případné první hospitalizace a doba do případného úmrtí. Pro statistické určení relativního rizika (RR) hospitalizace a úmrtí byl použit Coxův model. Koncentrace hydrogenkarbonátu jakožto kategorická proměnná byla rozdělena do rozmezí podle kvintilů (tj na pět skupin ­ viz dále) a pacienti spadající do těchto podskupin byli analyzováni samostatně. Dále byla provedena i analýza srovnávající jednotlivé země (průměrné koncentrace hydrogenkarbonátu před hemodialýzou byly nejnižší v USA a v Japonsku - 21,4 mmol/1; nejvyšší byly ve Francii - 23,9 mmol/1).

A konečně byla provedena i analýza se zahrnutím ("adjustací") 15 dalších proměnných (přidružené nemoci- například ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, diabetes mellitus aj.) spolu s biochemickými proměnnými a dále s dávkou dialýzy (Kt/V podle Daugirdase).

Celkově nebyla nalezena přímá korelace mezi koncentrací hydrogenkarbonátu a mortalitou. Při sledování vztahu biochemických proměnných a koncentrace hydrogenkarbonátu byla zjištěny statisticky výrazné rozdíly v koncentraci anorganického fosforu: pacienti s hodnotou hydrogenkarbonátu 18 mmol/l měli průměrnou fosfatémii 2,15 mmol/1, zatímco pacienti s koncentrací vyšší než 25 mnol/l "jen" 1,67 mmol/1. Z hlediska fosfatémie tedy na tom byli statisticky významně "lépe" pacienti s vyšší koncentrací hydrogenkarbonátu , jejich fosfatémie byla přibližně o 0,4 mmol/1 nižší. Stoupající koncentrace hydrogenkarbonátu byla však provázena tendencí k nižší hodnotě albuminu v séru a nižší hodnotě pcr. To znamená, že příznivější nutriční parametry byly zaznamenány spíše u pacientů s nižší koncentrací hydrogenkarbonátu v séru.

Vztah k mortalitě po "adjustaci" na komorbidity je­ vil křivku rizika ve tvaru "U": pokud za "referenční" považujeme koncentraci 19,1-21 mmol/1, je relativní riziko nižších koncentrací hydrogenkarbonátu 1,15 (p = 0,03) a vyšších koncentrací 1,06 (ns, pro koncentrace 21,1-24 mmol/1) a 1,15 (p = 0,06, pro koncentrace vyšší než 24 mmol/1).

Predialyzační koncentrace hydrogenkarbonátu jevily též vztah k hospitalizacím, i zde byla zjištěna křivka rizika tvaru U, avšak posunuta o jednu kategorii "doprava" - k vyšším hodnotám. Nejnižší riziko hospitalizace bylo zjištěno pro koncentrace hydrogenkarbonátu 21,1-24 mmol/1. Pro nižší či vyšší koncentrace byla hospitalizace o 10 % pravděpodobnější. Po započítání všech komorbidit do analýzy se nejnižší riziko hospitalizací jevilo pro koncentrace 21,1-22 mnol/1.

Předložená práce tedy ukázala, že mírná metabolická acidóza (koncentrace hydrogenkarbonátu 19 až 22 mmol/l nebyla v daném souboru více než 7 000 hemodialyzovaných osob provázena vyšším rizikem malnutrice a ani morbidity či mortality.

Komentář

Práce zdánlivě vyvrací potřebu pečlivé kontroly acidobazické rovnováhy hemodialyzovaných pacientů, neboť neprokázala, že by koncentrace hydrogenkarbonátu. v krvi před dialýzou nižší než doporučovaných 22 mmol/l měly výrazně negativní prognostický význam.

Pacienti s lepší úpravou acidobazické rovnováhy měli nižší koncentrace fosforu. Dialyzační dávka byla však mírně vyšší, a proto nelze rozhodnout, zda lepší korekce fosfatémie je dána vyšší dialyzační dávkou (eKt/V v průměru o 0,07 vyšší pro pacienty s koncentrací hydrogenkarbonátu > 25 mmol/l ve srovnání s pacienty s koncentmcí hydrogenkarbonátu < 18 mmol/l) či výraznější korekcí acidózy.

Koncentrace albuminu v krvi byly v průměru o 1,3 g/l vyšší u pacientů s "nejhůře" kompenzovanou metabolickou acidózou. Stejný trend byl zjištěn pro " protein catabolic rate" (1,10 vs. 0,96 g/kg/den). Velikost BMI však nejevila rozdíly. Nižší{ koncentrace hydrogenkarbonátu tedy nebyly provázeny laboratorními ukazateli malnutrice. Znamená to, že dostatečný přívod bílkovin a anabolický stav je primární a metabolická acidóza je spíše doprovodným projevem a do určité míry ji lze tolerovat. Popsaná křivka rizika tvaru "U" ukazuje, že je třeba se vyvarovat jak "příliš nízkých" koncentrací, tak ale i koncentrací "příliš vysokých" a za přijatelné lze považovat nejen koncentrace doporučené dle K/DOQI, ale i koncentrace o něco nižší, tj. přijatelná predíalyzační koncentrace hydrogenkarbonátu stanovená z arterializované krve odebrané z arteriovenózní fistule či umělohmotného zkratu je 20 až 22 mmol/1. Tento nález Bommera a spol. je ve shodě s retrospektivní studií 12 000 osob (Lowrie a Lew, 1990). Bommer však ověřil, že je platný i pro analýzu s přihlédnutím ke komorbiditám a dialyzačním dávkám.