Losartan a pravastatin v experimentálním modelu cyklosporinové nefrotoxicity

Cyklosporin A je stále považován za jeden ze základních stavebních kamenů imunosuprese po orgánových transplantacích. Bohužel, dlouhodobá léčba cyklosporinem A vede u řady nemocných k progresivní a ireverzibilní nefropatii, charakterizované intersticiální fibrózou, atrofií tubulů a hyalinózou aferentních arteriol. Patogeneze této nefropatie zahrnuje aktivaci systému renin-angiotensin (RAS), zvýšení produkce endotelinu 1, poruchy syntézy oxidu dusnatého, zvýšení exprese transformujícího růstového faktoru beta i dalších cytokinů atd. Asi nejdůležitějším momentem je ale zvýšení aktivity systému RAS. Blokáda tohoto systému je základem renoprotektivní terapie u progresivních nefropatií autologních ledvin a asi nepřekvapí, že je účinná také v experimentálních modelech. Statiny, inhibitory 3-hydroxy-3-methylglutaryl­koenzym A reduktázy, mají pravděpodobně i další pleiotropní účinky než jenom blokádu syntézy cholesterolu. Jejich antiaterogenní a protizánětlivé účinky byly dokumentovány v řadě experimentálních modelů progresivních nefropatií. Ovšem v klinické medicíně je důkazů o pleiotropním účinku statinů zatím poskrovnu. Cílem této komentované studie bylo na modelu chronické, cyklosporinem indukované nefropatie dokázat, že kombinovaná léčba losartanem a pravastatinem bude vykazovat větší renoprotekci než použití jednotlivých preparátů samostatně.

Experimenty byly provedeny na laboratorních potkanech kmene Sprague-Dawley. Zvířata byla krmena stravou o nízkém obsahu soli a byla po čtyři týdny léčena samotným cyklosporinem A 15 mg/kg s.c. (CsA) (kontrolní skupina), cyklosporinem A v kombinaci s losattanem (v pitné vodě 100 mg/l) nebo v kombinaci s pravastatinem (5 mg/kg v pitné vodě), a konečně v kombinaci s losartanem a pravastatinem (sledované skupiny). Autoři sledovali ještě další skupiny zvířat, která byla léčena stejnými medikamenty, ovšem bez cyklosporinu - místo něj bylo podáváno placebo. Po čtyřech týdnech bylo provedeno funkční vyšetření, zvířata usmrcena a ledviny odebrány za účelem histologického a imunohistologického vyšetření a vyšetření exprese mRNA metodou Northern Blot.

Autoři zjistili, že zvířata krmená dietou s nízkým obsahem soli a léčená CsA vyvinula typickou arteriolopatii; rozsah této arteriolopatie byl snížen významně léčbou losartanem nebo i pravastatinem. Kombinovaná léčba losartanem a pravastatinem snížila rozsah této arteriolopatie ještě dále. Podobně autoři zjistili, že tato kombinovaná léčba nejvíce snížila infiltraci renální tkáně makrofágy a rovněž nejvíce snížila expresi mRNA transformujícího růstového faktoru β1. Zajímavé bylo, že kombinovaná léčba snížila nejvíce i rozsah tubolointersticiální fibrózy a konečně i intrarenální exprese angiotensinu II. Funkční vyšetření neprokázalo žádný vliv na hodnoty sérového kreatininu u léčených zvířat, pochopitelně zvířata s navozenou nefropatií CsA měla hodnoty sérového kreatininu významně nižší. Podobně se skupiny zvířat nelišily ani v hodnotách krevního tlaku, ani v plazmatických koncentracích krevních lipidů. Tato studie tak prokázala , že synergistický renoprotektivní efekt losartanu a pravastatinu je způsoben jiným, na krevním tlaku a hodnotách cholesterolu nezávislým, mechanismem.

Komentář

Tato studie se zabývá velmi aktuálním tématem- způsoby, jak zabránit vzniku cyklosporinem indukované nefropatie, známé jako chronická cyklosporinová nefrotoxicita. Cyklosporin A, kalcineurinový inhibitor, byl do klinické praxe zaveden před jedenadvaceti lety. jeho použití v imunosupresivních schématech znamenalo dramatické zlepšení přežití transplantovaných orgánů. O něco později Myers a spol. (1984) zjistili, že nemocní léčení cyklosporinem vyvíjejí progresivní nefropatii, která může způsobit i nezvratné selhání ledvin. Nejdříve se zdálo, že tento nepříznivý průběh je způsoben léčbou vysokými dávkami cyklosporinu. Avšak další studie prokázaly, že u řady nemocných dojde k selhání ledvin nezávisle na dávkách či na hodnotách cyklosporinu. Etiologie této komplikace je multifaktoriální, nejvíce se zřejmě uplatňuje aktivace systému renin-angiotensin, způsobená pravděpodobně dlouhodobou vazokonstrikcí aferentní arterioly. Jedním z účinků vyšší aktivity tohoto systému je exprese transformujícího růstového faktoru β1, klíčového regulátoru novotvorby vaziva (Vítko, Viklický, 2004). Podobně jako cyklosporin působí i tacrolímus, rovněž kalcineurinový inhibitor. Paradox, že základní imunosupresiva po transplantaci ledviny jsou nefrotoxická, se snaží změnit celá řada klinických studií, v nichž jsou tyto preparáty nahrazovány imunosupresivy bez neurotoxických účinků. Bohužel i tyto nové přístupy jsou spojeny se vznikem dalších, někdy i neočekávaných nežádoucích účinků. Zdá se, že jak cykloporin, tak i tacrolimus zůstanou pro podstatnou část nemocných základními imunusupresivy i nadále. Renoprotektivní léčba tak může zůstat jedním z mála nástrojů, jak omezit projevy chronické nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů. Z tohoto pohledu je komentovaná studie velmi zajímavá. Studovala totiž v experimentu kombinaci léků, jimiž je řada nemocných i po transplantaci ledviny léčena - blokátorů receptoru pro angiotensin II a statinů. Výsledky jsou jistě povzbudivé a jedním z jejích závěrů je další důkaz o pleiotropním účinku statinů. O této studii nemůžeme tvrdit, že má do klinické medicíny daleko, protože s oběma preparáty jsou nemocní po transplantaci ledviny běžně léčeni. Existuje již i několik klinických studií, které prokázaly, že léčba inhibitory ACE nebo blokátory receptoru pro angiotensin II prodlužuje funkci transplantované ledviny. Ovšem poznatky o protektivním účinku statinů v klinické transplantologii chybějí. Jedinou randomizovanou, prospektivní a dosud publikovanou studií je studie ALERT, která studovala vliv dlouhodobé léčby fluvastatinem u nemocných po transplantaci ledviny. Tato studie prokázala, že nemocní léčení fluvastatinem. měli méně závažných kardiálních příhod, ale funkce transplantované ledviny nebyla rozdílná (Holdaas, 2003). Pochopitelně neexistují žádné klinické studie, které by sledovaly vliv kombinace statinu a blokátoru receptoru pro angiotensin II. Tato komentovaná studie je tak asi jenom dalším střípkem do komplikované mozaiky našich znalostí o závažné komplikaci po transplantaci ledviny - cyklosporinové nefrotoxicity. Může se ale stát teoretickým podkladem pro přípravu nových klinických studií.

Literatura