doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D.

Doc. MUDr. Jakub ZIEG, Ph.D. vede nefrologický tým Pediatrické kliniky 2.lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole a působí jako vedoucí lékař Národního programu transplantace ledvin u dětí v České republice.
Po promoci v roce 2003 nastoupil na Pediatrickou kliniku 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole, kde je zaměstnán dosud.

V rámci postgraduálního studia absolvoval několikaměsíční zahraniční stáže na nefrologických pracovištích v Great Ormond Street Hospital, Londýn, a Children´s Hospital of Eastern Ontario, Kanada.
Postgraduální studium v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka s tématem Poruchy glomerulárních a tubulárních funkcí v dětském věku ukončil v roce 2014 dizertační prací, v roce 2018 obhájil habilitační práci na téma Laboratorní a klinické projevy onemocnění ledvin v dětském věku a byl jmenován docentem.

Jeho klinická i vědecká práce se zaměřuje na klinickou nefrologii, zajímá se o glomerulopatie, hemolyticko-uremický syndrom, elektrolytové abnormality, rizikové faktory vzniku chronického onemocnění ledvin a problematiku transplantace ledviny.
Věnuje se pregraduálnímu a postgraduálnímu vzdělávání studentů a lékařů, působí jako školitel Ph.D studentů. Je členem České pediatrické společnosti ČLS JEP, Nefrologické společnosti, Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, Evropské společnosti pro dětskou nefrologii (ESPN) a Evropské sítě pro vzácná onemocnění v nefrologii (ERkNet).

Doc. Zieg je jedním z hlavních autorů a editorů monografie Dětská nefrologie do kapsy /Mladá fronta 2019/. Publikuje v zahraničních i českých recenzovaných časopisech. Působí jako člen redakční rady časopisu Frontiers in Pediatrics.

doc. MUDr. Jakub Zieg , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 1, s. 8-14
Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 4, s. 14-17