Empagliflozin zpomaluje progresi renální insuficience u širokého spektra pacientů s chronickým onemocněním ledvin

EMPA‑Kidney Collaborative Group, Herrington WG, Staplin N, Wanner C, et al. Empagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2022 Nov 4, doi: 10.1056/NEJMoa2204233.

Recentní studie ukázaly, že je možné u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin potencovat příznivý efekt inhibice systému renin‑angiotenzin na progresi chronického onemocnění ledvin (CKD) inhibitorem sodíko‑glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) kanagliflozinem (studie CREDENCE)1 nebo inhibitorem mineralokortikoidního receptoru finerenonem (studie FIDELIO‑DKD).2 Blokáda systému renin‑angiotenzin byla donedávna jedinou léčbou s prokázaným efektem na progresi chronické renální insuficience u pacientů s nediabetickým onemocněním ledvin. Ve studii DAPA‑CKD3 však dapagliflozin ovlivnil progresi chronického onemocnění ledvin nejen u diabetiků 2. typu, ale i u nediabetiků. Všechny tyto studie již byly v Postgraduální nefrologii komentovány.

Albuminurie je u pacientů s CKD nejen rizikovým faktorem progrese renální insuficience, ale i zvýšené kardiovaskulární morbidity a mortality. Většina nediabetiků s chro­nic­kým renálním onemocněním má ale poměr albumin/kreatinin < 30 mg/mmol (nemá tedy ani „mikroalbuminurii“),4 a přesto jejich onemocnění může progredovat do terminálního selhání ledvin. Pro tuto skupinu pacientů jsme zatím neměli ohledně možného příznivého efektu inhibitorů SGLT2 žádná data, protože do studie DAPA‑CKD3 byli zařazeni jen pacienti s poměrem albumin/kreatinin < 20 mg/mmol (což odpovídá přibližně 200 mg/24 hodin). Podobně byla dosud k dispozici velmi omezená data pro renoprotektivní efekt inhibitorů SGLT2 u pacientů s velmi nízkou odhadovanou glomerulární filtrací (< 30 ml/min/1,73 m2).

Studie EMPA‑KIDNEY (Study of Heart and Kidney Protection with Empagliflozin) si dala za cíl posoudit účinnost a bezpečnost inhibitoru SGLT2 empagliflozinu na progresi renální insuficience a kardiovaskulární morbiditu/mortalitu u širokého spektra pacientů s chronickým onemocněním ledvin (diabetiků i nediabetiků, včetně pacientů s nízkou albuminurií a nízkou glomerulární filtrací).

EMPA‑KIDNEY byla randomizovaná, placebem kontrolovaná studie probíhající ve 241 centrech v osmi zemích v různých částech světa, konkrétně v Severní Americe, Evropě a východní Asii.5

Do studie byli zařazeni pacienti s chronickým onemocněním ledvin s odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR – dle rovnice CKD‑EPI) 20–45 ml/min/1,73 m2 bez ohledu na albuminurii nebo pacienti s odhadovanou glomerulární filtrací 45–90 ml/min/1,73 m2 a albuminurií alespoň 200 mg/g kreatininu (tj. cca 20 mg/mmol kreatininu). Pacienti zařazení do studie měli užívat přiměřenou dávku inhibitoru systému renin‑angiotenzin, ale do studie mohli být zařazeni také, když investigátor nepokládal léčbu inhibitorem systému renin‑angiotenzin za indikovanou nebo pacienti inhibitor systému renin‑angiotenzin netolerovali. Zařazeni mohli být pacienti s diabetem i bez diabetu, ale ze studie byli vyloučeni pacienti s autozomálně dominantním polycystickým onemocněním ledvin.

Před randomizací podstoupili všichni pacienti prerandomizační „run‑in“ fázi trvající alespoň šest týdnů, ve které všichni užívali jednu tabletu placeba denně. Po této době byli pacienti splňující vstupní kritéria randomizováni k léčbě empagliflozinem (10 mg jednou denně) nebo placebem.

Primárním sledovaným parametrem byl vývoj progrese chronického onemocnění ledvin nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Progrese chronického onemocnění ledvin byla definována jako nutnost zahájit náhradu funkce ledvin dialýzou nebo transplantací nebo trvalý pokles eGFR pod 10 ml/min/1,73 m2, trvalý pokles eGFR (vzhledem ke vstupní hodnotě) o 40 % nebo úmrtí z renálních příčin. Hlavními sekundárními sledovanými parametry byly kompozit hospitalizace pro srdeční selhání nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin; hospitalizace z jakékoli příčiny (první nebo opakovaná) a celková mortalita. Dalšími sekundárními sledovanými parametry byly progrese chronického onemocnění ledvin, mortalita z kardiovaskulárních příčin a kompozit vývoje terminálního chronického selhání ledvin a mortality z kardiovaskulárních příčin.

V protokolu bylo specifikováno, že jediná formální „interim“ analýza účinnosti léčby proběhne, až se u 150 pacientů vyvine terminální selhání ledvin. Studie mohla být předčasně zastavena z důvodu jasné účinnosti, pokud byly splněny předem definované dvě podmínky (snížení rizika vývoje primárního sledovaného parametru o 22,2 % na hladině významnosti < 0,0017 a snížení rizika vývoje terminálního selhání ledvin nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin také o 22,2 % na hladině významnosti < 0,05) na základě „intention‑to‑treat“ analýzy (zahrnující všechny pacienty, kteří začali užívat studijní medikaci).

Do studie bylo randomizováno 6 609 pacientů průměrného věku 63,8 roku, 33,2 % pacientů byly ženy, 54 % pacientů nemělo diabetes. Průměrná eGFR představovala 37,3 ± 14,5 ml/min/1,73 m2, 34,5 % mělo eGFR < 30 ml/min/1,73 m2. Střední albuminurie představovala 329 mg/g kreatininu a 48,3 % pacientů mělo albuminurii ≤ 300 mg/g kreatininu (tj. < cca 30 mg/mmol kreatininu).

Dne 7. března 2022 rozhodl nezávislý DSMB (Data and Safety Monitoring Board), že po dosažení primárního sledovaného parametu u 624 pacientů byly obě „účinnostní“ podmínky pro předčasné zastavení studie splněny. Střední doba sledování byla v době ukončení sledování pacientů ve studii (5. 7. 2022) dva roky. Studii ukončilo 99,1 % pacientů, kteří buď absolvovali poslední klinickou vizitu, nebo zemřeli v průběhu studie; 16,9 % pacientů léčených empagliflozinem a 19,4 % pacientů v placebové větvi přerušilo v průběhu studie léčbu, ale jen méně než 1 % z důvodu užívání nestudijního inhibitoru SGLT2.

Primární sledovaný parametr (progrese chronického onemocnění ledvin nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin) se vyskytl u 13,1 % pacientů léčených empagliflozinem a u 16,9 % pacientů v placebové větvi (snížení rizika o 28 %, p < 0,001). Pacienti léčení empagliflozinem měli významně nižší riziko hospitalizace z jakékoli příčiny (24,8 hospitalizace vs. 29,2 hospitalizace na 100 pacientských let, snížení rizika o 14 %, p < 0,003).

Empagliflozin neměl statisticky významný vliv na snížení rizika sledovaného parametru složeného z hospitalizace pro srdeční selhání nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin (4 % vs. 4,6 %, snížení rizika 16 %, p = 0,15) ani na celkovou mortalitu (4,5 % vs. 5,1 %, snížení rizika 13 %, = 0,21).

Empagliflozin snížil statisticky významně (o 29 %) riziko progrese chronického onemocnění ledvin a také sledovaný parametr složený z vývoje terminálního chronického selhání ledvin a mortality z kardiovaskulárních příčin (o 27 %).

Účinek empagliflozinu byl ohledně primárního sledovaného parametru i hlavních sekundárních sledovaných parametrů (včetně progrese chronického onemocnění ledvin) konzistentní v předem definovaných klíčových podskupinách, zejména u diabetiků a nediabetiků a pacientů s různou úrovní eGFR v době randomizace. Efekt empagliflozinu se zdál být o něco větší u pacientů s vyšším poměrem albumin/kreatinin.

Roční rychlost poklesu eGFR v placebové větvi byla v průběhu studie konstantní. U pacientů léčených empagliflozinem došlo k očekávanému akutnímu poklesu eGFR a poté se rychlost poklesu eGFR ve srovnání s placebovou větví statisticky významně zpomalila. „Chronický“ pokles eGFR (s vynecháním časného poklesu) byl u pacientů léčených empagliflozinem o 1,37 ml/min/1,73 m2/rok pomalejší, a to ve všech hlavních predefinovaných podskupinách, včetně pacientů s nízkou albuminurií.

Rozdíly v rychlosti poklesu eGFR mezi empagliflozinovou a placebovou větví byly větší u pacientů s vyšší ztrátou eGFR (tj. u pacientů s vyšší vstupní eGFR a vyšší vstupní albuminurií).

V žádné podskupině pacientů léčených empagliflozinem nebyla ve srovnání s placebem vyšší celková mortalita ani kardiovaskulární mortalita či morbidita. Ketoacidóza se vyskytla jen u šesti pacientů léčených empagliflozinem a u jednoho pacienta na placebu. Amputace dolních končetin se vyskytly u 28 pacientů léčených empagliflozinem a u 19 pacientů na placebu. Mezi oběma větvemi nebyl žádný rozdíl ve výskytu infekcí močových cest, hyperkalemie, akutního poškození ledvin, symptomatické dehydratace, poškození jater nebo fraktur. Celkový počet závažných nežádoucích příhod byl v obou větvích srovnatelný.

Pacienti léčení empagliflozinem měli ve srovnání s pacienty na placebu o 19 % nižší albuminurii a také mírně nižší hmotnost (–0,9 ± 0,1 kg), systolický (–2,6 ± 0,3 mm Hg) a diastolický (–0,5 ± 0,2 mm Hg) krevní tlak a glykovaný hemoglobin (–0,39 mmol/mol).

Komentář

V komentované studii EMPA‑KIDNEY empagliflozin snížil u pacientů s chronickým onemocněním ledvin v širokém rozmezí příčin chronického onemocnění ledvin, albuminurie a glomerulární filtrace riziko progrese chronického onemocnění ledvin a mortality z kardiovaskulárních příčin ve srovnání s placebem o 28 %.

Efekt empagliflozinu byl srovnatelný u diabetiků a nediabetiků a byl prokázán i u pacientů s výrazně sníženou eGFR až do cca 20 ml/min/1,73 m2. Současně empagliflozin snížil statisticky významně riziko hospitalizace z jakýchkoliv příčin o 14 %.

Vliv inhibitorů SGLT2 na progresi chronického onemocnění a mortalitu z kardiovaskulárních příčin byl kvantitativně podobný ve většině studií primárně kardiovaskulárních i dvou primárně renálních (CREDENCE a DAPA‑CKD, 2020).1,3

Studie CREDENCE zahrnovala jen pacienty s diabetem 2. typu a poměrem albumin/kreatinin < 300 mg/g kreatininu a eGFR < 30 ml/min/1,73 m2. Studie DAPA‑CKD sice zahrnula i pacienty s nediabetickým chronickým onemocněním ledvin, ale zařazení pacienti museli mít albuminurii alespoň 200 mg/g kreatininu a eGFR 25–75 ml/min/1,73 m2.

Ve studii EMPA‑KIDNEY bylo 3 569 pacientů bez diabetu a 2 282 pacientů s eGFR < 30 ml/min/1,73 m2, zatímco ve studii DAPA‑CKD bylo jen 1 398 pacientů bez diabetu a 624 pacientů s eGFR < 30 ml/min/1,73 m2.

U 3 192 pacientů (48,3 %) s poměrem albumin/kreatinin < 300 mg/g kreatininu byl výskyt primárního sledovaného parametru nízký, protože v této skupině progreduje chronické onemocnění ledvin pomaleji než u pacientů s vysokou albuminurií.

Empagliflozin ale snížil (v prespecifikované exploratorní analýze) statisticky významně rychlost ztráty eGFR i u pacientů nejen s poměrem albumin/kreatinin < 300 mg/g kreatininu, ale dokonce i u pacientů s poměrem albumin/kreatinin < 30 mg/g kreatininu. Efekt na zpomalení rychlosti ztráty eGFR se může v této nízkorizikové skupině projevit až po době delší, než byla průměrná doba sledování ve studii EMPA‑KIDNEY (dva roky).

Hlavním přínosem komentované studie je její velikost, široká vstupní kritéria a také vysoký podíl pacientů, které se podařilo udržet ve studii. Hlavní limitací studie je nižší než předpokládaný počet kardiovaskulárních příhod, jehož důsledkem byla nižší statistická síla pro sekundární a terciární kardiovaskulární cílové ukazatele. Nicméně i za této situace byl vliv empagliflozinu na kardiovaskulární cílové ukazatele konzistentní s efektem inhibitorů SGLT2 v jiných studiích.

Metaanalýza studií u pacientů s chronickým onemocněním ledvin6 ukázala, že inhibitory SGLT2 snížily riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin o 14 % a riziko hospitalizace pro srdeční selhání nebo mortality z kardiovaskulárních příčin o 23 %.

Ve studii EMPA‑KIDNEY snížil empagliflozin riziko progrese chronického onemocnění ledvin nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin u širokého spektra pacientů s chronickým onemocněním ledvin v riziku progrese, včetně pacientů bez diabetu a s odhadovanou glomerulární filtrací nižší než 30 ml/min/1,73 m2 a pacientů s (velmi) nízkou albuminurií. Nové guidelines KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)7 pro léčbu diabetického onemocnění ledvin (KDIGO Diabetes Work Group, 2020) doporučují léčbu inhibitorem SGLT2 u všech pacientů s diabetickým onemocněním ledvin. Tato doporučení bude nyní třeba rozšířit i na pacienty s nediabetickým chronickým onemocněním ledvin. Ze strany nefrologů bude třeba vyvinout maximální úsilí, aby se léčba inhibitorem SGLT2 ke všem pacientům s progresivní formou chronického onemocnění ledvin dostala.

Literatura

  1. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2019; 380:2295–2306.
  2. Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, et al. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020;383:2219–2229.
  3. Heerspink HJL, Stefansson BV, Correa‑Rotter R, et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2020; 383:1436–1446.
  4. Jha V, Garcia‑Garcia G, Iseki K, et al. Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. Lancet 2013;382:260–272.
  5. EMPA‑KIDNEY Collaborative Group. Design, recruitment, and baseline characteristics of the EMPA‑Kidney trial. Nephrol Dial Transplant 2022;37:1317–1329.
  6. Staplin N, Haynes R, Mayne K, et al. Impact of diabetes on the effects of sodium glucose co‑transporter‑2 inhibitors on kidney outcomes: collaborative meta‑analysis of large placebo‑controlled trials. Lancet 2022;400:1788–1801.
  7. KDIGO Diabetes Work Group: KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Kidney Int 2020;98(4S):S1–S115.