Vitamin K2, cévní kalcifikace a kardiovaskulární onemocnění v obecné populaci a u dialyzovaných pacientů

Souhrn

Vitamin K2 se účastní procesů antagonizujících kalcifikaci cévní stěny a mineralizace kostí. Byl prokázán inverzní vztah mezi rizikem ischemické choroby srdeční a kalcifikace aorty a mírou příjmu vitaminu K2 v obecné populaci a později byly obdobné asociace prokázány i u nemocných s chronickým selháním ledvin a dialyzovaných. Hlavním zdrojem vitaminů K včetně vitaminu K2 je příjem potravou. Specifická dieta dialyzovaných pacientů snižuje i příjem vitaminu K2, který je navíc v gastrointestinálním traktu vyvazován většinou vazačů fosfátů (kromě sevelamer karbonátu a oxohydroxidu železitého stabilizovaného sacharidovým obalem ze sacharózy a škrobu). Střevní dysmikrobie navozená např. antibiotickou léčbou přispívá rovněž k deficitu vitaminu K2. Nedostatek vitaminu K2 lze léčit suplementací per os. U dialyzovaných pacientů se již uskutečnily studie zaměřené na optimální dávku substituce. V současné době probíhají prospektivní intervenční studie sledující, zda suplementace vitaminu K2 může snížit riziko vzniku cévních kalcifikací v obecné populaci i u hemodialyzovaných pacientů.

Klíčová slova: cévní kalcifikace – hemodialýza – chronické onemocnění ledvin – menachinon – vitamin K2

V posledních letech bylo zjištěno, že deficit vitaminu K2 je značně rozšířený a přispívá ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění, neboť usnadňuje vznik cévních kalcifikací.1,2 Ve starší literatuře byly výsledky studií, které zkoumaly vztah vitaminu K ke kardiovaskulárním onemocněním nebo k jejich rizikovým faktorům, nejednoznačné, protože nebyly zvlášť sledovány účinky vitaminu K1 a K2.

Vitamin K je širší pojem popisující několik strukturálně příbuzných sloučenin. Jeho hlavní biologickou rolí je působení jako kofaktor karboxylace, a tím i biologické aktivace proteinů nezbytných pro koagulaci, tvorbu kosti a prevenci cévních kalcifikací. Deriváty vitaminu K obsahují 2‑methyl‑1,4‑naftochinonové jádro v lipofilním postranním řetězci. Vitamin K1 (fylochinon) má postranní řetězec fytylový. Vitamin K2 (menachinon) má několik forem, které obsahují izoprenoidní postranní řetězec a jsou označovány jako MK‑4 (menatetrenon) až MK‑13 podle délky tohoto postranního řetězce.3 Dobře známou funkcí vitaminu K je jeho role v koagulační kaskádě, kde je nezbytným kofaktorem klíčových proteinů koagulace a také antikoagulačního účinku proteinů S a C. Je ovšem také kofaktorem proteinů účastnících se mineralizace kostí, včetně osteokalcinu a matrix Gla proteinu (MGP). MGP secernovaný buňkami hladkých svalů cévní stěny je jedním z nejúčinnějších proteinů antagonizujících kalcifikační procesy, které v ní probíhají.4 Dokládá to například zvířecí model deficitu MGP u myší, kdy dochází k úmrtí za šest týdnů od narození v důsledku ruptury těžce kalcifikovaných cév. Aby se MGP stal biologicky aktivním, musí být karboxylován, což je, jak již uvedeno výše, proces přímo závislý na vitaminu K2. Je doloženo rovněž v humánních studiích, že karboxylovaný MGP je detekovatelný v intaktních zdravých cévách, zatímco nekarboxylovaný MGP se kumuluje v místě cévních kalcifikací intimy i medie tepen.5

Plazmatické koncentrace vitaminu K1 a K2 lze přímo měřit, např. metodou ELISA. Dále je možné přímo kvantifikovat plazmatické koncentrace defosforylovaného‑nekarboxylovaného (de‑un) MGP, které odrážejí dostupnost vitaminu K2 v cévní stěně, potažmo tedy jeho případný funkční deficit, i stanovit MGP imunohistochemicky ve tkáních.4,6

Je vitamin K2 klinicky relevantní?

Vztah mezi příjmem menachinonu (vitaminu K2) a snížením rizika ischemické choroby srdeční a kalcifikace aorty byl zjištěn ve velké populační Rotterdamské studii publikované v roce 2004. Analýza zahrnovala nutriční data 4 807 jedinců bez anamnézy infarktu myokardu při vstupu do studie mezi lety 1990–1993. Sledování probíhalo do 1. ledna 2000. Riziko incidentní ischemické choroby srdeční (ICHS), kalcifikace aorty a mortality ze všech příčin bylo vztaženo k tercilům příjmu vitaminu K1 a K2 po příslušné adjustaci. Relativní riziko ICHS bylo signifikantně nižší ve středním a horním tercilu dietního příjmu menachinonu (vitamin K2) ve srovnání s nízkým tercilem. Příjem menachinonu byl negativně asociován též s mortalitou ze všech příčin a s těžkou kalcifikací aorty. Příjem vitaminu K1 nekoreloval se žádným z těchto klinických výsledků. Autoři dospěli k závěru, že dostatečný příjem vitaminu K2 menachinonu může být důležitý pro prevenci ICHS.7

V roce 2009 byly publikovány dvě další nizozemské studie. První vycházela ze souboru 564 postmenopauzálních žen a zkoumala vztah mezi příjmem vitaminu K1 a K2 a koronárními kalcifikacemi, které byly přítomny u 360 vyšetřených. Příjem vitaminu K2 v nejvyšším oproti nejnižšímu kvartilu byl spojen se statisticky významně nižším výskytem koronárních kalcifikací.8 Druhá studie byla subanalýzou dat kohorty Prospect‑EPIC od 16 057 žen ve věku 49–70 let, které byly při vstupu do studie bez kardiovaskulárního onemocnění. Po adjustaci na tradiční rizikové a dietní faktory byl zjištěn statisticky významný inverzní vztah mezi příjmem vitaminu K2 a rizikem vzniku ICHS. U vitaminu K1 tento vztah zjištěn nebyl.9

Tyto souvislosti potvrdila i nedávná velká studie nutricionistů, která odvodila na základě dostupnosti jednotlivých potravinových komodit nutriční profily včetně příjmu vitaminu K2 pro obyvatele 168 zemí.10 Vycházela z dat Světové zdravotnické organizace (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), Institute for Health Metrics and Evaluation a International Diabetes Federation. Dále byly zpracovány kohortové údaje ohledně předčasného úmrtí z kardiovaskulárních příčin (15–64 let), nedostatečné fyzické aktivity, nikotinismu, biometrických markerů kardiovaskulárních onemocnění, socioekonomických rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění a pohlaví. Bylo zjištěno, že rizikovým faktorem předčasného úmrtí z kardiovaskulárních příčin je vedle nadměrného příjmu alkoholu, nikotinismu, vysokého krevního tlaku, znečištěného ovzduší, mužského pohlaví a chudoby i nedostatečný příjem vitaminu K2. Ženy i muži v zemích, kde je příjem vitaminu K2 nižší než 5 µg/2 000 kcal/den na osobu, měli 2,2krát vyšší riziko časného úmrtí z kardiovaskulárních příčin než osoby s příjmem vitaminu K2 vyšším než 24 µg/2 000 kcal/den.

Platí tyto vztahy i pro nemocné s chronickým onemocněním ledvin a dialyzované?

Z dosud provedených studií se zdá, že ano. Největší výpovědní hodnotu má zřejmě studie týmů prof. Kettelera a Floegeho publikovaná v roce 2011 v Journal of American Society of Nephrology. Autoři se cévními kalcifikacemi u dialyzovaných dlouhodobě zabývají a mimo jiné i opakovaně přednášeli v České republice. Ve studii zkoumali vztah funkčního deficitu vitaminu K2 k obecné mortalitě i k mortalitě z kardiovaskulárních příčin. Funkční deficit vitaminu K2 byl definován podle koncentrace defosforylovaného‑nekarboxylovaného MGP (de‑un MGP) a defos­forylovaného‑karboxylovaného MGP (de‑ca MGP) v krvi u 188 hemodialyzovaných pacientů oproti 98 subjektům shodného věku a pohlaví bez poruchy funkce ledvin. Prokázalo se, že pacienti s funkčním deficitem vitaminu K2 měli zvýšené riziko úmrtí a zvýšené riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin. U 17 hemodialyzovaných pacientů byla provedena substituce vitaminu K2 a již po šesti týdnech se funkční deficit tohoto vitaminu snížil.11

O rok později publikovala tato skupina další studii, tentokrát intervenční, kontrolovanou a randomizovanou ve třech paralelních skupinách, byť bez placebové kontroly. Bylo do ní zařazeno 53 hemodialyzovaných pacientů a 50 zdravých jedinců shodného věku jako kontroly. Intervencí bylo perorální podání menachinonu 7 (vitaminu K2) v dávkách 45 µg/d, 135 µg/d nebo 360 µg/d po dobu šesti týdnů. Cílem bylo posoudit změny koncentrací biomarkerů funkčního deficitu vitaminu K2 v krvi po substituci. Po šesti týdnech se markery funkčního deficitu vitaminu K2 skutečně snížily – o 77 % a 93 % ve skupinách suplementovaných 135 µg/d, resp. 360 µg denně. Autoři uzavírají, že tato studie odůvodňuje intervenční studii cílenou na snížení výskytu cévních kalcifikací u hemodialyzovaných pomocí suplementace vitaminu K2.12

I v další observační multicentrické italské studii byl funkční deficit vitaminu K2 zjištěn u třetiny z celkového počtu 387 sledovaných pacientů a predikoval stupeň kalcifikace aorty a ilických tepen.13

Již v roce 2014 byla publikována další intervenční studie, tentokrát z Belgie, která se snažila definovat optimální suplementační dávku vitaminu K2 menachinonu‑7 pro hemodialyzované pacienty k maximální aktivaci matrix‑Gla proteinu, který inhibuje cévní kalcifikace. MK‑7 byl podáván třikrát týdně (po hemodialýze k zajištění compliance) po dobu osmi týdnů třem podskupinám pacientů v dávce 360 µg/d, 720 µg/d a 1 080 µg/d. Tato suplementace vedla ke snížení funkčního deficitu vitaminu K2 o 17 %, resp. 33 % a 44 %.14

Další studie srovnávala vliv suplementace 360 µg vitaminu K2 denně 50 hemodialyzovaným pacientům, u nichž se funkční deficit po čtyřech týdnech snížil o 86 %.15

Jaké jsou příčiny deficitu vitaminu K2?

Jednou z hlavních příčin funkčního deficitu vitaminu K2 v obecné populaci i u hemodialyzovaných je zřejmě jeho nedostatečný příjem.

Nejvydatnějšími potravinovými zdroji vitaminu K2 jsou fermentované potraviny ze sóji a játra, dále pak některé sýry a další fermentované potraviny. Vitamin K2 může organismus získat i metabolismem vitaminu K1, jehož zdrojem je hlavně listová zelenina.3 Je zřejmé, že doporučovaná dieta pro dialyzované – s omezením příjmu fosfátů, tedy i masa a mléčných výrobků, a s omezením příjmu kalia, a tudíž i listové zeleniny – je co do příjmu vitaminu K2 deficitní. Situace dialyzovaných pacientů se v tomto ohledu dostává do bludného kruhu. Aby se zabránilo vzniku cévních kalcifikací, musejí pacienti omezovat příjem fosfátů, což vede k deficitu vitaminu K2 a k urychlení vzniku cévních kalcifikací.

Navíc bylo nedávno prokázáno v pokusu in vitro, že většina vazačů fosfátů (kromě oxohydroxidu železitého stabilizovaného sacharidovým obalem ze sacharózy a škrobu a sevelamer karbonátu) předepisovaných v prevenci cévních kalcifikací vyvazuje i vitamin K2 – protektivní faktor cévních kalcifikací, čímž dostává výše uvedený bludný kruh další rozměr.16 Střevní mikrobiom, který je také zdrojem vitaminu K2, je ovlivněn antibiotickou léčbou, které jsou dialyzovaní pacienti také často vystaveni.

Dále je specificky třeba upozornit i na negativní roli léčby kumarinovými deriváty, antagonisty vitaminu K, jejichž podávání velmi pravděpodobně vznik cévních kalcifikací urychluje mechanismem zablokování aktivace MGP.17–19

Může mít suplementace vitaminu K2 příznivý terapeutický účinek?

V současné době probíhá několik studií, ve kterých se zjišťuje, zda farmakologické dávky vitaminu K2 zpomalí progresi cévních kalcifikací. Tři z nich jsou prováděny u hemodialyzovaných pacientů. Další studie srovnávají vliv warfarinu a přímých antikoagulancií na progresi cévních kalcifikací. Jedna z nich (probíhá u hemodialyzovaných) zařazuje i podskupinu pacientů, které bude suplementováno 2 000 µg vitaminu K2 třikrát týdně k antikoagulační léčbě rivaroxabanem 10 mg.20

Otázka, zda rozvoj cévních kalcifikací dialyzovaných lze zpomalit tak jednoduchým a levným způsobem, jakým je podání vitaminu K2, zůstává dosud nezodpovězena a na výsledky již zahájených studií zatím musíme čekat. Pokud by se hypotéza potvrdila, jednalo by se vedle fosfátů, kalciofosfátového součinu a parathormonu o další prvek do mozaiky faktorů ovlivňujících cévní kalcifikace a snad i mortalitu z kardiovaskulárních příčin u dialyzovaných. Na tyto parametry byl soustředěn výzkum, vývoj přípravků farmaceutického průmyslu i léčebné strategie dialyzačních lékařů.21 Role vitaminu K2 by představovala zcela nové paradigma.

Literatura

 1. Schwalfenberg GK. Vitamins K1 and K2: The Emerging Group of Vitamins Required for Human Health. J Nutr Metab 2017;2017:6254836.
 2. Flore R, Ponziani FR, Di Rienzo TA, et al. Something more to say about calcium homeostasis: the role of vitamin K2 in vascular calcification and osteoporosis. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013;17:2433–2440.
 3. Pazirandeh S, Burns DL. Overview of vitamin K. Up‑to‑date in medicine, 2018.
 4. Schurgers LJ, Cranenburg EC, Vermeer C. Matrix Gla‑protein: the calcification inhibitor in need of vitamin K. Thromb Haemost 2008;100:593–603.
 5. Schurgers LJ, Teunissen KJ, Knapen MH, et al. Novel conformation‑specific antibodies against matrix ­gamma‑carboxy‑glutamic acid (Gla) protein: undercarboxylated matrix Gla protein as marker for vascular calcification. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005;25:1629–1633.
 6. Cranenburg EC, Koos R, Schurgers LJ, et al. Characterisation and potential diagnostic value of circulating matrix Gla protein (MGP) species. Thromb Haemost 2010;104:811–822.
 7. Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, et al. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. J Nutr 2004;134:3100–3105.
 8. Beulens JW, Bots ML, Atsma F, et al. High dietary menaquinone intake is associated with reduced coronary calcification. Athero­sclerosis 2009;203:489–493.
 9. Gast G, Roos NM, Sluijs I, et al. A high menaquinone intake reduces the incidence of coronary heart disease. Nutr Metab Cardiovasc 2009;19:504–510.
 10. Cundiff DK, Agutter PS. Cardiovascular Disease Death Before Age 65 in 168 Countries Correlated statistically with Biometrics, Socioeconomic Status, Tobacco, Gender, Exercise, Macronutrients, and Vitamin K. Cureus 2016;8:e748.
 11. Schlieper G, Westenfeld R, Krueger T, et al. Circulating Nonphosphorylated Carboxylated Matrix Gla Protein Predicts Survival in ESRD. J Am Soc Nephrol 2011;22:387–395.
 12. Westenfeld R, Krueger T, Schliper G, et al. Effect of Vitamin K2 Supplementation on Functional vitamin K deficiency in Hemodialysis Patients: A Randomized Trial. Am J Kidney Dis 2012;59:186–195.
 13. Fusaro M, Noale M, Viola V, et al. Vitamin K, vertebral fractures, vascular calcifications, and mortality: VItamin K Italian (VIKI) dialysis study. J Bone Miner Res 2012;27:2271–2278.
 14. Caluwé R, Vandecasteele S, Vlem VB, et al. Vitamin K2 supplementation in haemodialysis patients: a randomized dose‑finding study. Nephrol Dial Transplant 2014;29:1385–1390.
 15. Aoun M, Makki M, Azar H, et al. High Dephosphorylated‑Uncarboxylated MGP in Hemodialysis patients: risk factors and response to vitamin K2, A pre‑post intervention clinical trial. BMC Nephrol 2017;18:191.
 16. Neradova A, Schumacher SP, Hubeek I, et al. Phosphate binders affect vitamin K concentration by undesired binding, an in vitro study. BMC Nephrol 2017;18:149.
 17. Zhang YT, Tang ZY. Research progress of warfarin‑associated vascular calcification and its possible therapy. J Cardiovasc Pharmacol 2014;63:76–82.
 18. Krueger T, Floege J. Vitamin K antagonists: beyond bleeding. Semin Dial 2014;27:37–41.
 19. Fusaro M, Tripepi G, Noale M, et al. Prevalence of vertebral fractures, vascular calcifications, and mortality in warfarin treated hemodialysis patients. Curr Vasc Pharmacol 2015;13:248–891.
 20. Caluwé R, Verbek F, De Vriese A. Evaluation of vitamin K status and rationale for vitamin K supplementation in dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2018 Dec 26. doi: 10.1093/ndt/gfy373. [Epub ahead of print]
 21. Dusilová Sulková S. Bone disease in chronic renal failure and its modern therapy. Vnitř Lék 2011;57:620–625.