Anifrolumab – inhibice účinků interferonu α jako nová možnost léčby systémového lupus erythematodes a (potenciálně) i lupusové nefritidy

Lupusová nefritida je nejčastější závažnou komplikací systémového lupus erythematodes (SLE) a v průběhu života se vyvine až u 40 % pacientů se SLE. Prognóza proliferativní lupusové nefritidy (typ III a IV) zůstává stále závažná – až u 45 % pacientů se vyvine do 15 let nezvratné selhání ledvin vyžadující léčbu dialýzou nebo transplantací.1

U více než 80 % pacientů s lupusovou nefritidou jsou zvýšeně transkribovány geny stimulované interferony typu I (zejména interferonem α). Tato zvýšená transkripce genů stimulovaných interferonem se běžně označuje jako „interferon gene signature“, což by se dalo (nepříliš výstižně) přeložit jako „interferonový genový podpis“. Pacienti s aktivací genů stimulovaných interferony mají častěji aktivní lupusovou nefritidu a sníženou odpověď na standardní léčbu.2

Anifrolumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro interferon α. Anifrolumab byl dosud testován u pacientů se středně závažným a závažným SLE ve dvou rozsáhlých studiích fáze 3 (TULIP‑1 a TULIP‑2).3,4 Anifrolumab podávaný jednou měsíčně i.v. v dávce 300 mg prokázal ve studii TULIP‑2 terapeutický efekt a bezpečnost3 a byl nyní na těchto datech schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropskou lékovou agenturou (EMA) jako přídatná léčba pro pacienty se středně těžkým až těžkým průběhem SLE (s pozitivitou autoprotilátek) přes léčbu standardními imunosupresivy. Pacienti s aktivní lupusovou nefritidou byli ale ze studií TULIP‑1 a TULIP‑2 vyloučeni.

Komentovaná studie prezentuje primární analýzu (po 52 týdnech) dvouleté randomizované, placebem kontrolované studie fáze 2 u pacientů s aktivní lupusovou nefritidou (TULIP‑LN – Treatment of Uncontrolled Lupus via the Interferon Pathway – Lupus Nephritis).

Sto čtyřicet devět pacientů (z 66 center v 16 zemích) ve věku 18–70 let splňujících alespoň 4 z 11 kritérií SLE (dle American College of Rheumatology [ACR]) s pozitivitou antinukleárních protilátek (ANAb) a protilátek proti ds‑DNA nebo Sm antigenu s aktivní lupusovou nefritidou typu III nebo IV (ev. s kombinací III/V nebo IV/V) potvrzenou renální biopsií ne více než tři měsíce před zařazením do studie, s proteinurií alespoň 1 g/g kreatininu a odhadovanou glomerulární filtrací ≥ 35 ml/min/1,73 m2 bylo randomizováno v poměru 1 : 1 : 1 k léčbě anifrolumabem v běžné dávce 300 mg jednou měsíčně, k intenzifikovanému režimu anifrolumabu (první tři dávky 900 mg a poté 300 mg jako v běžném režimu) nebo k podávání placeba po dobu 48 týdnů. Pacienti byli stratifikováni podle výše proteinurie a „interferonového podpisu“. Studijní medikace byla podávána navíc k základní léčbě kortikosteroidy a mykofenolátem.

Primární cílový parametr byl hodnocen po 52 týdnech dvojitě zaslepené části studie. Poté pacienti absolvovali osmitýdenní bezpečnostní sledování a poté mohli být znovu randomizováni k dalšímu roku aktivní léčby. V komentované publikaci jsou ale uvedena pouze data po prvním roce studie.

Primárním cílovým parametrem byla změna poměru protein/kreatinin ve vzorku z 24hodinového sběru moči po 52 týdnech léčby (srovnání obou skupin léčených anifrolumabem s pacienty na placebu). Sekundárním cílovým parametrem byla přísněji definovaná kompletní renální odpověď vyjádřená jako protein­urie ≤ 0,7 g/g kreatininu, odhadovaná glomerulární filtrace (eGFR) ≥ 60 ml/min/1,73 m2 bez poklesu eGFR ≥ 20 %; exploratorním cílovým parametrem byla kompletní remise na nízké dávce kortikosteroidů (≤ 7,5 mg v týdnech 24–52).

Typ III lupusové nefritidy mělo 26,9 % a typ IV 73,1 % pacientů. Vysoké hodnoty „interferonového podpisu“ mělo 94,5 % pacientů. Vstupně mělo 77,2 % pacientů eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2. Přes randomizaci měla naneštěstí placebová skupina ve srovnání s pacienty léčenými anifrolumabem mírně vyšší proteinurii a nižší průměrnou eGFR, delší dobu od stanovení diagnózy lupusové nefritidy a více pacientů s nízkou hodnotou C3 a C4. Dvaapadesátý týden studie ukončilo na studijní medikaci 69,7 % pacientů, léčbu ukončilo předčasně více pacientů v placebové větvi (42,9 %) než na běžné (28,9 %) nebo intenzifikované (19,6 %) léčbě anifrolumabem.

Primární cílový parametr se nelišil mezi pacienty s aktivní a placebovou léčbou, poměr protein/kreatinin klesl při aktivní léčbě (běžné + intenzifikované) o 69 % (na 0,92 g/g) a při podávání placeba o 70 % (na 1,05 g/g).

Farmakokinetická analýza ale ukázala, že pacienti užívající běžnou dávku anifrolumabu dosahovali suboptimální expozice anifrolumabu kvůli ztrátám anifrolumabu do moči u proteinurických nemocných. Pacienti léčení běžnými dávkami anifrolumabu se v žádném parametru účinnosti nelišili významně od pacientů na placebu.

Ačkoli měly obě skupiny pacientů léčených anifrolumabem v průběhu studie numericky nižší poměr protein/kreatinin v moči, v 52. týdnu nebyl rozdíl významný proti placebu ani pro pacienty na intenzifikované léčbě.

Podíl pacientů, kteří dosáhli v 52. týdnu kompletní remise, byl stejný v kombinované aktivní a placebové větvi (31 % vs. 31,1 %). Kompletní remise dosáhlo ale významně více pacientů na intezifikované léčbě anifrolumabem (45,5 % vs. 31,1 %).

Poklesu proteinurie pod 0,7 g/g dosáhlo na intenzifikované léčbě anifrolumabem v 52. týdnu 50 % pacientů, zatímco v placebové větvi to bylo jen 35,6 % pacientů. V 52. týdnu mělo eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 bez poklesu eGFR o 20 % a více 81,8 % pacientů s intenzifikovanou léčbou a 73,3 % pacientů v placebové větvi.

Podíl pacientů v kompletní remisi s inaktivním močovým sedimentem byl také větší u pacientů na intenzifikované léčbě anifrolumabem než v placebové větvi (40,9 % vs. 13,3 %). Intenzifikovaný režim byl lepší než placebo i podle několika dalších exploratorních kritérií (různě definovaná remise onemocnění).

Podíl pacientů léčených stabilně nízkou dávkou kortikosteroidů (≤ 7,5 mg/den) byl také vyšší u pacientů na intenzifikované léčbě anifrolumabem ve srovnání s placebem (55,6 % vs. 33,3 %). Podobně tomu bylo i s podílem pacientů v kompletní remisi léčených nízkou dávkou kortikosteroidů (34,1 % vs. 24,4 %). Pacienti s intenzifikovanou léčbou anifrolumabem zaznamenali také ve srovnání s placebem větší zlepšení v různých způsobech hodnocení aktivity SLE (SLEDAI‑2K, PGA) a tendenci k většímu poklesu anti‑ds‑DNA a ke vzestupu hodnoty C3.

Pacienti s lupusovou nefritidou měli ve srovnání s pacienty se SLE bez nefritidy velmi odlišnou farmakokinetiku anifrolumabu (např. střední plazmatická koncentrace anifrolumabu byla ve 12. týdnu léčby u pacientů v intenzifikovaném režimu 63,4 µg/ml, ale jen 8,2 µg/ml u pacientů léčených běžnou dávkou anifrolumabu [o 50 % méně než při léčbě stejnou dávkou u pacientů se SLE bez nefritidy]). Po třetím měsíci léčby byli poddávkováni i pacienti s léčbou (vstupně) intenzifikovaným režimem anifrolumabu (dle měření hodnot anifrolumabu v 36. týdnu léčby). Clearance anifrolumabu byla vyšší u pacientů s vyšší proteinurií a postupně se v průběhu léčby snižovala paralelně s poklesem proteinurie.

Nežádoucí účinky se vyskytovaly mírně častěji u pacientů léčených anifrolumabem (92,2 % u pacientů v intenzifikovaném režimu vs. 89,8 % u pacientů na placebu). U pacientů léčených anifrolumabem se mírně častěji vyskytla infekce herpes zoster a chřipka. Rozdíl v závažných nežádoucích účincích byl mezi pacienty s intenzifikovanou léčbou anifrolumabem a pacienty, jimž bylo podáváno placebo, minimální (17,6 % vs. 16,3 %). Žádný pacient v době sledování nezemřel.

Komentář

Potřeba zlepšit prognózu pacientů s lupusovou nefritidou je skutečně naléhavá. Remise (zejména kompletní) dosahuje stále jen (malá) část pacientů, čas do remise je dlouhý, relapsy jsou časté a u významné části pacientů se stále vyvíjí nezvratné selhání ledvin.

V komentované studii TULIP‑LN nebylo dosaženo rozdílu v primárním cílovém parametru, negativní výsledek byl ale z velké části způsoben suboptimálním dávkováním anifrolumabu (pravděpodobně v obou větvích, ale zásadním způsobem u pacientů užívajících běžnou dávku anifrolumabu, která nezohlednila zvýšené ztráty anifrolumabu do moči u pro­tein­uri­ckých pacientů).5 K dosažení klinické účinnosti včetně poklesu proteinurie, vymizení hematurie a dosažení stabilní kompletní remise onemocnění při nízké dávce kortikosteroidů tedy byl nutný intenzifikovaný režim s vyššími vstupními dávkami anifrolumabu. Na konci 52. týdne léčby představoval rozdíl v kumulativním poměru protein/kreatinin v moči (který eliminuje možný vliv individuálních chyb ve sběru moči, dietě a fyzické aktivitě) mezi pacienty s intenzifikovanou léčbou anifrolumabem a pacienty ze skupiny placeba přibližně 30 %.

Bezpečnostní profil anifrolumabu byl u pacientů s aktivní lupusovou nefritidou podobný jako u pacientů se SLE bez lupusu. Většina nežádoucích účinků byla mírných nebo jen středně závažných a nevedla k přerušení léčby anifrolumabem. Vyšší výskyt herpes zoster u pacientů s lupusovou nefritidou ve srovnání se SLE bez nefritidy byl opakovaně potvrzen, souvisí zřejmě s nutností intenzivnější imunosuprese u pacientů s lupusovou nefritidou a vyskytuje se zejména na začátku léčby v době, kdy pacienti současně užívají vysoké dávky kortikosteroidů.6

Komentovaná studie fáze 2 prokázala zejména bezpečnost léčby anifrolumabem u pacientů s lupusovou nefritidou a pomohla v hledání optimální dávky anifrolumabu, která by měla být testována u lupusové nefritidy v navazující studii fáze 3. Pokles proteinurie po úvodních třech vyšších dávkách vede ke snížení clearance anifrolumabu s možným snížením dalších dávek, i když se zdá, že by mohlo být vhodné pokračovat v podávání vyšší dávky delší dobu, aby nebyli pacienti, u nichž dosud nedošlo k remisi onemocnění, dále poddávkováni.

Anifrolumab by měl být brzy v České republice dostupný pro pacienty s aktivním SLE. Zda anifrolumab v budoucnu rozšíří naše léčebné možnosti i u pacientů s lupusovou nefritidou, ukáží teprve další studie.

V každém případě jde ale o zcela inovativní, velmi slibný přístup, který by mohl mj. významně snížit riziko relapsu onemocnění.

Literatura

  1. Tektonidou MG, Dasgupta A, Ward MM. Risk of end‑stage renal disease in patients with lupus nephritis, 1971–2015: a systematic review and Bayesian meta‑analysis. Arthritis Rheumatol 2016;68:1432–1441.
  2. Feng X, Wu H, Grossman JM, et al. Association of increased interferon‑inducible gene expression with disease activity and lupus nephritis in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2006;54:2951–2962.
  3. Morand EF, Furie R, Tanaka Y, et al. Trial of anifrolumab in active systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2020;382:211–221.
  4. Furie RA, Morand EF, Bruce IN, et al. Type I interferon inhibitor anifrolumab in active systemic lupus erythematosus (TULIP‑1): a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Rheumatol 2019;1:e208–e219.
  5. Kuruvilla DMT, Tummala R, Roskos L. Characterization of the nonlinear pharmacokinetics and time‑varying clearance of anifrolumab in patients with active systemic lupus erythematosus. American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS) PharmSci 2020;360.
  6. Mok CC, Tse SM, Chan KL, et al. Prevalence and risk factors of herpes zoster infection in patients with biopsy proven lupus nephritis undergoing immunosuppressive therapies. Lupus 2020;29:836–844.