Těžký průběh ADPKD u rodičů asociuje s hypertenzí u dětí

Demoulin N, Regemorter E, Dahan K, et al. Severe parenteral phenotype associates with hypertension in children with ADPKDPediatr Nephrol 2023;10. doi: 10.1007/s00467‑022‑05870‑1. Online ahead of print.

U pacientů s autozomálně dominantními polycystickými ledvinami (ADPKD) se hypertenze vyskytuje v 50–70 % případů nemocných již ve fázi, kdy mají ještě normální nebo jen hraničně sníženou renální funkci, nejčastěji ve věku okolo 30 let. Expanze cyst vede k intrarenální ischemii, aktivaci systému renin‑angiotenzin‑aldosteron (RAAS) a ke vzniku a udržování hypertenze u pacientů s ADPKD. Zvětšování cyst je u nemocných s ADPKD spojeno s aktivací cirkulujícího i intrarenálního systému renin‑angiotenzin‑aldosteron. Angiotenzin přispívá nejen k hypertenzi, ale i k proliferaci a expanzi cyst, zvyšuje sympatickou nervovou aktivitu, aktivitu endotelinu, oxidační stres a renální fibrózu. Hypertenze koreluje u ADPKD s velikostí ledvin, proteinurií, kardiovaskulárními komplikacemi a s progresí do terminálního selhání ledvin.

V této retrospektivní studii v Bruselu byly sledovány děti ve věku 5–18 let v období let 2006–2020. Celkem studie zahrnula sledování 55 dětí s ADPKD ze 42 rodin s tímto onemocněním. Průměrný věk dětí na počátku sledování byl 9,9 ± 2,2 roku, 45 % tvořili chlapci. Všichni pacienti měli pozitivní rodinnou anamnézu a minimálně jednu cystu na ultrazvukovém snímku ledvin.

U dětí byla provedena mutační analýza genu PKD1/PKD2, sledovaly se komplikace ADPKD jako nefrolitiáza, makroskopická hematurie, infekce močových cest, proteinurie. Odhadovaná glomerulární filtrace (eGFR) byla stanovena dle Schwartzovy rovnice, rozměry ledvin byly měřeny ultrasonograficky. Zvětšení ledvin bylo ad­jus­to­vá­no na výšku pacienta, jako zvětšení byla hodnocena délka ledviny přesahující 97,5. percentil. Dále byl prováděn 24hodinový monitoring krevního tlaku (ABPM), kdy jako hypertenze byl hodnocen systolický/diastolický krevní tlak nad 95. percentilem.

Těžký průběh choroby u rodičů byl definován selháním ledvin ve věku před 55. rokem v rodinné anamnéze, velkými polycystickými ledvinami (1C–1E dle Mayo klasifikace) a/nebo rychlým poklesem eGFR dle Chronic Kidney Dis­ease Epidemiology Collaboration (CKD‑EPI) o více než 5 ml/min/1,73 m2/1 rok.

ADPKD byla diagnostikována u dětí v průměrném věku 6,0 ± 4,8 roku nejčastěji v rámci screeningu v rodině (51 %), v pěti případech byly cysty zjištěny již během těhotenství. Ve 40 % případů byli pacienti vyšetřováni pro různé komplikace ADPKD, pro hypertenzi, bolesti břicha, hematurii, infekce močových cest; eGFR převyšovala u všech dětí 90 ml/min/1,73 m2, u tří dětí byla přítomna proteinurie (poměr protein/kreatinin [PCR] > 0,2 g/g). U 32 dětí byly zjištěny mutace genu PKD1, které vedou ke kratšímu polycystinu 1, u 12 dětí záměnné mutace PKD1, u žádného pacienta nebyla nalezena mutace v genu PKD2 a u zbytku dětí nebyly nalezeny kauzální mutace v genech PKD. Ostatní geny, které mohou způsobovat polycystózu ledvin, nebyly analyzovány.

Devět dětí (16 %) mělo diagnostikovanou arteriální hypertenzi, osm z nich zahájilo antihypertenzní terapii v průměrném věku 8,3 ± 4,5 roku. Noční pokles alespoň o 10 % nebyl přítomen při ABPM u 67 % dětí. Čtyřicet procent dětí mělo zvětšenou jednu ledvinu, 17 % dětí mělo zvětšené obě ledviny. Těžký fenotyp ADPKD mělo 54 % (27/50) rodičů, u 17 rodičů došlo k selhání ledvin před 55. rokem života. Hypertenze u dětí s ADPKD byla asociována s oboustrannou nefromegalií (p < 0,001) a nepříznivým fenotypem u rodičů, především s jejich velikostí ledviny (dle Mayo klasifikace 1C–1E) (p = 0,01). Nebyla zjištěna korelace hypertenze s typem mutace PKD1 (p = 0,66).

Hypertenze se vyskytovala u 16 % dětí s ADPKD. Častěji se hypertenze vyskytovala u dětí s ADPKD s většími ledvinami a u dětí, jejichž rodiče měli závažný průběh ADPKD. Tyto děti jednoznačně profitují ze screeningu ADPKD a ze včasného zahájení antihypertenzní léčby.

Komentář

Hypertenze je asociována s přítomností mutace v genu PKD1, s mužským pohlavím, sníženým průtokem krve ledvinou, proteinurií a se zvýšeným objemem ledvin a jeho dalším růstem v průběhu času. U pacientů ve studii HALT‑PKD koreloval objem ledvin korigovaný na výšku pozitivně s albuminurií a negativně s odhadovanou glomerulární filtrací. Větší objem ledvin měli muži a osoby s větším tělesným povrchem.

Hypertenze je u ADPKD asociována nejen se zvýšeným objemem ledvin, ale také s hypertrofií levé komory. Vzestup indexu hmotnosti levé komory se objevuje u dětí s ADPKD ještě dříve, než lze zachytit vyšší hodnoty krevního tlaku ve srovnání se stejně starými kontrolními osobami. Existuje těsná korelace mezi závažností hypertenze, hypertrofií levé komory srdeční, poklesem glomerulární filtrace a progresivním zvětšováním renálních cyst. Vzestupu indexu hmotnosti levé komory lze předejít léčbou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). Velmi časná léčba dětských pacientů s ADPKD by tedy mohla alespoň teoreticky předejít vývoji některých orgánových komplikací a následně i progresi chronické renální insuficience.

Přínos inhibice systému renin‑angiotenzin ke zpomalení progrese chronické renální insuficience je u ADPKD zatím stále nejistý. Ve velké studii HALT1 bylo randomizováno 1 018 hypertenzních pacientů s ADPKD stratifikovaných podle EGFR (více než 60 ml/min/1,73 m2 a 25–60 ml/min/1,73 m2) k léčbě kombinací inhibitoru ACE a antagonisty receptorů AT1 pro angiotenzin II nebo k monoterapii inhibitorem ACE na dvou úrovních kontroly krevního tlaku se čtyř‑ až osmiletou dobou sledování. Ve studii byl testován vliv blokády systému RAAS a striktní kontroly krevního tlaku (TK) (do 110/70 mm Hg) na progresi cyst a renální insuficience u pacientů s ADPKD. U striktní kontroly TK se zvětšil objem polycystických ledvin o 38 %, u běžné kontroly TK o 44 % (p = 0,006) po pěti letech, vliv na zpomalení poklesu eGFR však prokázán nebyl. U striktní kontroly TK došlo k významnému zmenšení objemu levé komory a k poklesu mikroalbuminurie. Ze striktní kontroly TK nejvíce profitovali muži ve věku do 30 let s velkými polycystickými ledvinami, častěji si však pacienti v této skupině stěžovali na vertigo. Kombinace inhibitoru ACE a sartanu byla bezpečná i u pacientů s ADPKD s nízkou glomerulární filtrací (25–60 ml/min/1,73 m2).

Hypertenze se vyskytuje asi u 20 % dětí s ADPKD, zatímco v běžné dětské populaci do 4 %.2 U dětí by měly být prováděny nefrologické kontroly od raného věku, pravidelně by měl být prováděn 24hodinový ABPM. Již u dětských pacientů je často možné pozorovat krevní tlak převyšující 95. percentil věkové skupiny. Krevní tlak koreluje pozitivně s velikostí ledvin a počtem cyst. U části dětských pacientů také již v dětském věku byla zjištěna glomerulární hyperfiltrace, která byla spojena dlouhodobě s časnějším poklesem renální funkce. Již během dětství dochází ke zvyšování počtu cyst a nárůstu prevalence hypertenze.3 Inhibitory ACE jsou první volbou léčby vysokého krevního tlaku už u dětských pacientů s ADPKD.

V této menší retrospektivní studii analyzující údaje v průběhu 15 let sledování byli vyšetřováni a molekulárně geneticky analyzováni i rodiče dětí s ADPKD. Hypertenze byla diagnostikována při ABPM u 16 % dětí. Byl definován horší průběh onemocnění u rodičů a následně byl zjištěn častěji vyšší krevní tlak u dětí, jejichž rodiče měli těžší průběh onemocnění. Dále byla zjištěna i korelace vyššího krevního tlaku u dětí se zvětšenými ledvinami s cystami. ABPM je nyní doporučován u všech dětí z rodin s ADPKD, nejčastěji od tří let. Pokud není zjištěna hypertenze, doporučuje se opakovat ABPM každé dva roky.

Časná diagnóza ADPKD umožňuje včasné zjištění hypertenze a mikroalbuminurie již v dětství a následně umožňuje jejich včasnou léčbu. Presymptomatická molekulárně genetická diagnostika genů PKD závisí v České republice u dětí ve věku do 18 let na rozhodnutí rodičů. Na druhou stranu je diagnostika choroby, i když s pozdním nástupem, v dětství bez možnosti kurativní léčby pro celou rodinu stresující.

Závěrem této studie je zjištění hypertenze u 16 % dětí s ADPKD. Děti s většími ledvinami a děti, jejichž rodiče mají těžší průběh onemocnění, budou nejvíce profitovat z časného screeningu onemocnění a z každoročního ABPM.

Literatura

  1. Schrier RW, Abebe KZ, Perrone RD, et al. Blood pressure in early autosomal dominant polycystic kidney disease. N Engl J Med 2014;371:2255–2266.
  2. Massella L, Mekahli D, Paripovic D, et al. Prevalence of hypertension in children with early‑stage ADPKD. Clin J Am Soc Nephrol 2018;13:874–883.
  3. Seeman T, Jansky P, Fencl F, et al. Increasing prevalence of hypertension during long‑term follow‑up in children with autosomal dominant polycystic kidney disease. Pediatr Nephrol 2021;36:3717–3723.