Volný PAPP‑A je prediktorem mortality hemodialyzovaných nemocných, ale nesouvisí s „omráčením“ myokardu indukovaným hemodialýzou

Kardiovaskulární mortalita nemocných léčených hemodialýzou (HD) je oproti běžné populaci zvýšena a ne zcela vysvětlena tradičními rizikovými faktory. Nejčastějšími příčinami úmrtí jsou náhlá smrt a srdeční selhání. Bylo prokázáno, že běžná HD indukuje akutní globální a segmentální ischémii myokardu, označovanou jako „omráčení“ myokardu (myocardial stunning). Predisponujícími faktory jsou cévní kalcifikace, dysfunkce mikrocirkulace, nedostatečná koronární rezerva a neefektivní vazoregulace během HD. Myokardiální „omráčení“ indukované HD se vyskytuje asi u dvou třetin HD nemocných a je provázeno zvýšením markerů nekrózy myokardu a markerů zánětu. Má za následek snižování ejekční frakce a zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod a mortality. Myokardiální ischémie indukovaná HD rovněž souvisí s intradialytickou hemodynamickou nestabilitou a smykovým napětím (shear stress), které může zvyšovat nestabilitu aterosklerotických plátů a následně opět působit ischémii.

S těhotenstvím asociovaný protein A (pregnancy‑associated plasma protein A, PAPP‑A) je novým markerem nestabilních aterosklerotických plátů a indikátorem ischémie myokardu před vývojem nekrotických změn. PAPP‑A (tPAPP‑A, total PAPP‑A) existuje ve dvou formách – volné (fPAPP‑A, free PAPP‑A) a v komplexu 2 : 2 s pro‑formou hlavního eosinofilního bazického proteinu (proMBP, pro‑form of eosinophil major basic protein), který je fyziologickým inhibitorem PAPP‑A (cPAPP‑A, complexed PAPP‑A). tPAPP‑A je prediktorem kardiovaskulárních příhod a mortality HD nemocných. fPAPP‑A je uvolňován při akutním koronárním syndromu, ale také během HD po aplikaci heparinu. cPAPP‑A je při akutním koronárním syndromu přítomen pouze v minimálním množství, ale je hlavní formou v těhotenství. Cílem práce bylo studovat souvislost fPAPP‑A s HD‑indukovaným myokardiálním omráčením a mortalitou.

Jde o observační studii zahrnující 130 HD nemocných ve dvou nemocničních centrech (Derby, Velká Británie – 68 nemocných – a Turku, Finsko – 62 nemocných). Ve skupině nemocných bylo 87 % mužů a 67 % žen, průměrný věk činil 65,3 ± 13,8 roku. Koncentrace tPAPP‑A a cPAPP‑A v séru byla stanovena imunofluorimetricky, metodou vyvinutou na pracovišti autorů, a koncentrace fPAPP‑A byla vypočítána jako rozdíl získaných výsledků (tPAPP‑A – cPAPP‑A). Troponin T (cTnT) byl měřen metodou třetí generace pomocí elektrochemiluminiscence a IL‑6 a hsCRP byly stanoveny metodou ELISA. U 62 nemocných byla prováděna opakovaná echokardiografie pro určení „omráčení“ myokardu indukovaného HD. Byl hodnocen výskyt a rozsah HD‑indukovaných regionálních změn kinetiky stěny v čase 0 a 12 měsíců, a to před HD, za 4 hodiny (maximální stres) a 30 minut po HD ve fázi zotavení. Vyšetření bylo provedeno jedním zkušeným echokardiografistou vždy během prostřední dialýzy v týdnu po krátkém mezidialyzačním období. Byly hodnoceny dva apikální pohledy (dvou‑ a čtyřkomorový), každý pohled byl rozdělen na pět segmentů a výsledky z obou pohledů zprůměrovány, takže najednou bylo hodnoceno 10 okrsků. Okrsky, které vykazovaly funkční změny o více než 20 % během HD proti ostatním a následné zotavení v postdialyzačním období, byly hodnoceny jako „omráčené“. Statistická analýza byla provedena pomocí softwaru SPSS a pro hodnocení byly kromě běžných srovnávacích a korelačních testů využity mnohorozměrové lineární regrese, logistická regrese a prediktivní grafy. fPAPP‑A měl neparametrickou distribuci, takže byl normalizován pomocí přirozeného logaritmu.

Koncentrace PAPP‑A v séru se nelišily v závislosti na pohlaví, ani nesouvisely s věkem. Koncentrace cPAPP‑A byla významně vyšší u pacientů s diabetes mellitus. fPAPP‑A nad horním referenčním limitem pro zdravou populaci (97,5 percentil – 1,3 mIU/l) mělo 92 % nemocných a tPAPP‑A nad horním referenčním limitem (4,9 mIU/l) mělo 32 %. Známky myokardiálního „omráčení“ mělo vstupně 61 % nemocných. Po 12 měsících se počet echokardiograficky vyšetřených nemocných snížil z 62 na 46 (8× úmrtí, 6× transplantace, 2× jiný důvod). Známky myokardiálního „omráčení“ byly patrny u 74 % nemocných a zvýšil se také počet regionálních změn. Volný, komplexovaný ani celkový PAPP‑A neměly vztah k ejekční frakci a nebyl rozdíl mezi nemocnými, kteří vykazovali známky „omráčení“ myokardu, a nemocnými bez těchto známek, ani souvislost s parametry změny kinetiky myokardiální stěny v průběhu sledování. Koncentrace fPAPP‑A významně korelovala s hodnotami cTnT i cTnI před HD, cTnT rovněž s tPAPP‑A. Byla zjištěna také korelace PAPP‑A s markery zánětu IL‑6 a hsCRP. fPAPP‑A dále koreloval s koncentracemi triacylglycerolů, ale ne s koncentracemi HDL ani LDL cholesterolu a hemoglobinu. Signifikantními prediktory fPAPP‑A byly doba dialyzační léčby a cTnT (celkový model R = 0,463). V průběhu sledování (407 ± 98 dní) 25 nemocných zemřelo. Koncentrace fPAPP‑A a tPAPP‑A byly významně vyšší u těch nemocných, kteří zemřeli. Významnými prediktory úmrtí byly fPAPP‑A (OR 1,190 [1,034–1,368], p = 0,011), cTnT (OR 1,012 [1,005–1,020], p < 0,001) a věk (OR 1,062 [1,011–1,115], p = 0,009); tPAPP‑A ani cPAPP‑A ale úmrtí nepredikovaly.

Studie popisuje fPAPP‑A jako nový prediktor mortality s lepším prognostickým potenciálem než tPAPP‑A. Jeho sérové koncentrace nesouvisejí s výskytem ischemického „omráčení“ myokardu indukovaného HD, ale korelují s markery myokardiální ischémie cTnT a cTnI, což ukazuje na možnou souvislost nestability aterosklerotických plátů a rozvoje myokardiální ischémie.

Komentář

Práce Jefferiese a spol. se věnuje těhotenskému proteinu PAPP‑A a jeho vztahu k myokardiálnímu postižení. Zaměřuje se především na volnou formu PAPP‑A, fPAPP‑A, u níž podrobnější informace dosud nebyly k dispozici. Tento protein, byť označen jako těhotenský, má značný význam i mimo těhotenství. Původně byl izolován z plazmy těhotných žen již před 40 lety a 20 let je užíván pro screening Downova syndromu v prvním trimestru gravidity. První zmínka o jeho existenci u netěhotných je z roku 2001, kdy byl nalezen v rupturovaných aterosklerotických plátech a byla zjištěna asociace plazmatických koncentrací s akutním koronárním syndromem. O dva roky později jsme popsali jeho zvýšení také u pacientů s terminálním selháním ledvin léčených hemodialýzou a následně také jeho vztah k funkci ledvin.

PAPP‑A je metalloproteináza vázající zinek, která štěpí růstové faktory podobné inzulinu (IGFBP), především 4, ale také 2 a 5, a tak zvyšuje biologickou dostupnost růstového faktoru podobného inzulinu IGF‑1. V těhotenství je hlavním místem jeho syntézy placenta, nicméně je exprimován řadou buněk v reprodukčních i nereprodukčních tkáních včetně ledviny. Je nezbytný pro správný růst a vývoj prenatálně, účastní se folikulogeneze či hojení ran, nicméně jeho trvající zvýšené koncentrace v pozdějším období, i když mnohem nižší než během gravidity, jsou spojeny s patologickými stavy. Nejvíce je pozornost věnována kardiovaskulárnímu postižení. V metaanalýze 14 studií s 12 830 nemocnými s ischemickou chorobou srdeční byl PAPP‑A asociován s celkovou mortalitou (poolované RR 1,74; 95% interval spolehlivosti [IS] 1,45–2,09; p < 0,001), s celkovou mortalitou spojenou s nefatálním infarktem myokardu (RR 1,59; 95% IS 1,37–1,85; p < 0,001) a kardiovaskulárními příhodami (RR 1,50; 95% IS 1,22–1,85; p < 0,001) (Li et al., 2013). Diagnostický význam PAPP‑A není na rozdíl od jeho prognostického významu t. č. akceptován.

Komentovaná práce vyzvedá fPAPP‑A jako nezávislý prediktor mortality, a naopak zatlačuje do pozadí celkové a komplexované PAPP‑A. Hodnota PAPP-A byla stanovena imunofluorimetrickou metodou vyvinutou autory publikace a umožňující detekci celkového PAPP‑A a PAPP‑A v komplexu s proMBP s následným výpočtem koncentrace volného PAPP‑A jako rozdílu obou testů. Dosavadní komerčně dostupné metody toto separátní stanovení neumožňují. Volný PAPP‑A je hlavní formou PAPP‑A u akutního koronárního syndromu, naopak PAPP‑A v komplexu je zde zanedbatelný (opačně oproti těhotenství). Logické by tedy bylo předpokládat, že významným by mohl být i celkový PAPP‑A. Je uvedeno, že oba tyto parametry (cPAPP‑A a tPAPP‑A) vypadly z modelu logistické regrese, i když byly nabídnuty do statistické analýzy. Není ale detailněji rozebráno, zda byly statisticky hodnoceny všechny formy PAPP‑A současně, či zda byla analýza provedena s každou formou PAPP‑A samostatně. Prognostický význam PAPP‑A u pacientů s onemocněním ledvin je znám již déle, první zmínky jsou z doby před více než deseti lety (Kalousová et al., 2004). V pilotní studii byly u 40 HD nemocných zjištěny vstupně vyšší sérové koncentrace u těch, kteří v průběhu 20měsíčního sledování zemřeli. Zjištění, že PAPP‑A je nezávislým prediktorem celkové mortality HD nemocných, bylo prokázáno u švýcarské (Etter et al., 2010), české (Kalousová et al., 2012) a německé populace HD nemocných (Kalousová et al., 2014). Ve všech případech šlo o větší soubory nemocných (170, 261 a 1 098) i delší dobu sledování (17 měsíců, 5 let a 4 roky). PAPP‑A byl ve všech třech pracích stanoven stejnou metodou TRACE (time resolved amplified cryptate emission), používanou rutinně pro prvotrimestrový screening a využívající k detekci anti‑PAPP‑A protilátku. Tímto testem bylo prokázáno také zvýšení hodnot PAPP‑A v průběhu dialýzy po aplikaci heparinu, které je způsobeno zvýšením koncentrace volného PAPP‑A, tzn. evidentně je detekován těhotenský komplexovaný PAPP‑A i volný PAPP‑A. Prognostický význam PAPP‑A je dán zřejmě především jeho volnou frakcí, nicméně význam měření celkového PAPP‑A by na základě tří výše zmíněných publikací neměl být zatracen.

V práci nebyla popsána souvislost mezi myokardiálním postižením indukovaným HD a ani jednou z forem PAPP‑A. Podobně nebyla popsána souvislost PAPP‑A s echokardiografickými parametry v prospektivní studii nemocných s chronickým onemocněním ledvin (Peiskerová et al., 2013). Komentovaná práce i další publikace přitom ukazují korelaci PAPP‑A s kardiomarkery i s markery zánětu. Tato problematika jistě zasluhuje další pozornost zvláště ve světle možné produkce PAPP‑A kardiálními progenitorovými buňkami (D’Elia et al., 2013).

Literatura