Světový den ledvin – World Kidney Day

The World Kidney Day – an idea whose time has come. Am J Kidney Dis 2006;47:375–377.

International Society of Nephrology a International Federation of Kidney Foundations vyhlásila 9. březen letošního roku poprvé Světovým dne ledvin. Cílem je přitáhnout pozornost lékařů jiných odborností, praktických lékařů, státních orgánů, pojišťoven i laické veřejnosti k problematice onemocnění ledvin.

Chronickými nemocemi ledvin trpí téměř 10 % populace (asi 5 % osob má významně sníženou glomerulární filtraci), onemocnění ledvin ale zůstává i ve vyspělých zemích u velké části nemocných nediagnostikováno, přestože významně zvyšuje kardiovaskulární mortalitu a morbiditu a malá část nemocných, kteří se dožijí terminálního selhání ledvin má výrazně omezené dožití, sníženou kvalitu života. Léčba terminálního selhání ledvin stojí společnost obrovské náklady.

Chronické onemocnění ledvin se dnes ve vyspělých zemích vyskytuje nejčastěji v souvislosti s hypertenzí, diabetem a kardiovaskulárními nemocemi. Časný záchyt onemocnění ledvin v rizikových skupinách je snadný (vyšetření sérového kreatininu a albuminurie) a levný. Včasné zavedení intenzivní kontroly krevního tlaku a glykémie u diabetiků, podávání inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu a antagonistů angiotensinu a event. i statinů přispívá nejen ke zpomalení progrese chronické renální insuficience, ale významně snižuje vysoké kardiovaskulární riziko těchto pacientů.

Státní orgány a pojišťovny vnímají chronické onemocnění ledvin jako vzácné onemocnění s velmi nákladnou léčbou. Je třeba přesvědčit je, že chronické onemocnění ledvin je časté a mělo by být v rizikových skupinách aktivně vyhledáváno, aby mohla být zavedena účinná léčba.

V České republice tento úkol stojí před Českou nefrologickou společností a Českou nadací pro nemoci ledvin. Kromě zvýšení informovanosti mohou obě společnosti pomoci např. zorganizovat epidemiologické studie a ve spolupráci např. s Českou společností pro hypertenzi, Českou diabetologickou a Českou kardiologickou společností screeningová vyšetření zaměřená na rizikové skupiny. Nastal čas jednat.