Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D. (4. 11. 1980), vystudovala Lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích na Slovensku. Od r. 2006 působí na Klinice nefrologie, IKEM. Získala specializovanou způsobilost v oboru nefrologie a Evropskou atestaci z transplantační medicíny. Od r. 2015 zastává post zástupce přednosty pro vědu a výzkum Kliniky nefrologie, IKEM. Absolvovala tříměsíční stáž na Klinice nefrologie a hypertenze na americké Mayo Clinic v Minnesotě a v Salt Lake City, Utah, USA.

V r. 2015 obhájila na 1. LF UK v Praze disertační práci na téma Predikce rozvoje renální funkce a rejekce po transplantaci ledviny. V r. 2020 obhájila habilitační práci na téma Vaskulární rejekce po transplantaci ledviny. Je hlavní řešitelkou a spoluřešitelkou grantů AZV MZ ČR.

Doc. Wohlfahrtová je autorkou nebo spoluautorkou 23 publikací, z toho 15 v recenzovaných časopisech s impact factorem, citační ohlas dle SCI bez autocitací 109, H-index 6. Je také spoluautorem monografie Transplantace ledviny v klinické praxi (2008) a Transplantace v rekonstrukční chirurgii (2017).

Doc. Wohlfahrtová je členkou České nefrologické společnosti a Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP. Založila a v letech 2015–2017 byla prezidentkou Mladých transplantologů při SOT ČLS JEP.

Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 4, s. 32-34

Elias M, Pievani D, Randoux C, et al. COVID‑19 Infection in Kidney Transplant Recipients: Disease Incidence and Clinical Outcomes. J Am Soc Nephrol 2020;31:2413–2423.

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 1, s. 34-37
Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 2, s. 22-24

Scurt FG, Ewert L, Mertens PR, et al. Clinical outcomes after ABO‑incompatible renal transplantation: a systematic review and meta‑analysis.

Lancet 2019;393:2059–2072.

Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 3, s. 48-49