MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD., FEBTM vystudovala Lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích na Slovensku.  Od r. 2006 působí na Klinice nefrologie, IKEM. Získala specializovanou způsobilost v oboru nefrologie a Evropskou atestaci z transplantační medicíny.  Od r. 2015 zastává post zástupce přednosty pro vědu a výzkum Kliniky nefrologie, IKEM.  Absolvovala tříměsíční stáž na Klinice nefrologie a hypertenze na americké Mayo Clinic v Minnesotě a v Univerzitní nemocnici v Salt Lake City, Utah, USA.

V r. 2015 obhájila na 1. LF UK v Praze disertační práci na téma predikce rozvoje renální funkce a rejekce po transplantaci ledviny. V další publikační činnosti se věnuje fenotypu vaskulární rejekci po transplantaci ledviny, je hlavní řešitelkou a spoluřešitelkou grantů AZV MZ ČR.

Dr. Wohlfahrtová je autorkou nebo spoluautorkou 23 publikací, z toho 15 v recenzovaných časopisech s impact factorem, citační ohlas dle SCI bez autocitací 109, H-index 6. Je také spoluautorem monografie Transplantace ledviny v klinické praxi (2008) a Transplantace v rekonstrukční chirurgii (2017).

Dr. Wohlfahrtová je členkou České nefrologické společnosti a Společnosti pro orgánové transplantace. Založila a v letech 2015-2017 byla prezidentkou Mladých transplantologů při SOT ČLS JEP.

MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2015, roč. 13, č. 3, s. 48-49