PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.

Farmakologický ústav a Oddělení klinické farmakologie a farmacie 1. LF UK a VFN v Praze

PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 4, s. 34-37
Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 2, s. 3-7

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin mají vyšší riziko infekce. Infekce je druhou nejčastější příčinou úmrtí pacientů v dialyzačním programu, představuje častou komplikaci u pacientů léčených imunosupresivní léčbou po transplantaci ledvin nebo při glomerulonefritidě. Antibiotická léčba musí být dostatečně účinná. Dávky některých antibiotik se upravují podle funkce ledvin. Dávky léků vylučovaných renálně se obvykle redukují při poklesu glomerulární filtrace pod 1 ml/s/1,73 m2 o 50 % a při poklesu pod 0,5 ml/s/1,73 m2 se dávka redukuje o 50 % a interval podávání se prodlužuje. Pacientům léčeným hemodialýzou se lék podává po hemodialýze. Při antibiotické léčbě je třeba přihlédnout k další chronické medikaci a dávky ostatních léků upravit nebo jejich podávání přerušit.