Lenka Vitešníková

Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno

Lenka Vitešníková je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2020, roč. 18, č. 3, s. 10-13