Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.

Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D. se narodil v roce 1970 v Olomouci. Studium na LF UP v Olomouci ukončil v roce 1994. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na III. interní kliniku FN Olomouc, v roce 1997 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství, v roce 2001 nefrologickou atestaci. Postupně získal specializovanou způsobilost v oborech vnitřního lékařství a nefrologie. V roce 2005 obhájil v rámci doktorského studia dizertační práci na téma „Subklinické rejekční a toxické poškození transplantované ledviny, možnosti diagnostiky a vliv na rozvoj chronické transplantační nefropatie“ a v roce 2012 habilitační práci na téma „Monitorace adekvátnosti imunosupresivní terapie z pohledu subklinického poškození transplantované ledviny“.

Od roku 2012 působí jako vedoucí nefrologického oddělení III. interní kliniky-nefrologické, revmatologické a endokrinologické, od roku 2019 pak rovněž jako zástupce přednosty pro výuku.
Věnuje se pregraduálnímu a postgraduálnímu vzdělávání studentů a lékařů, působí jako školitel Ph.D. studentů. Jeho výzkumná činnost je zaměřena zejména na problematiku transplantací ledvin, protokolárních biopsií, subklinického poškození ledvinných štěpů a BK virové nefropatie. Je autorem více jak 50 publikací, hlavním autorem monografie Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obraze. Je členem revizní komise České transplantační společnosti.

Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: