prof. MUDr. Jan Janda , CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

prof. MUDr. Jan Janda , CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 1, s. 8-14